Ukrainian English Russian

Наукова робота


Наукова робота

НАУКОВА РОБОТА проводиться за напрямками:
• Вдосконалення організації бухгалтерського обліку на сільськогосподарських підприємствах.
• Організаційно-економічні основи управління майновими ризиками в сільському господарстві.
• Організаційно-економічний механізм формування собівартості сільськогосподарської продукції.
• Формування системи звітності сільськогосподарських підприємств та її облікового забезпечення.
• Порівняльна характеристика соціально-економічних формацій.
• Історія економічної думки.
• Проблеми інвестування в аграрному секторі України.
• Управлінські інформаційні системи бухгалтерського обліку.
• Розвиток сільських територій.
• Розробка методичних рекомендацій по закриттю операційних рахунків в сільськогосподарських підприємствах.
• Облікова політика, як основа організації бухгалтерського обліку виробничих підприємств.
• Ефективне управління витратами на підприємствах АПК.
• Фінансові ресурси сільськогосподарських підприємств.
• Облік ефективності використання виробничих оборотних фондів на підприємствах.
• Вдосконалення системи внутрішньогосподарського обліку на підприємствах АПК.
НАУКОВІ ВИДАННЯ:
2007 р.
Статті у наукових фахових виданнях:
Михайлов М.Г., Гаркуша С.А., Ткаль Я.С. Сучасні економічні проблеми управління прибутком аграрних підприємств // Вісник Сумського національного аграрного університету: Серія: «Фінанси і кредит». – 2007. – № 2. – С. 117 – 119.
Михайлов М.Г., Ткаль Я.С. Програма створення удосконаленої автоматизованої системи ведення Земельного кадастру України // Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету. – 2008. – Вип. 16: Т. 2. – С. 124 – 126.
Глушаченко А.І. Вплив державного регулювання бухгалтерського обліку на формування облікової політики сільськогосподарських підприємств // Вісник Сумського національного аграрного університету. – Серія: «Фінанси та кредит». – № 1. – 2007. – С. 120 – 124.
Глушаченко А.І. Елементи облікової політики сільськогосподарських підприємств з обліку біологічних активів // Вісник Сумського національного аграрного університету. – Серія: «Економіка та менеджмент». – № 6-7. – 2007. – С. 276 – 280.
Кадацька А.М. Методика формування фінансових результатів сільськогосподарськими підприємствами // Вісник Сумського національного аграрного університету. – Серія: «Фінанси і кредит». – № 2. – 2007. – С. 86 – 89.
Полятикіна Л.І. Інформаційне забезпечення роботи облікового апарату підприємства для, обліку і контролю // Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-політехнічного університету. – Випуск 16. – Т 2.
Полятикіна Л.І. Особливості обліку матеріальних запасів в малих підприємствах // Вісник Сумського національного аграрного університету. – Серія «Фінанси і кредит». – Випуск 2. – 2007.
Славкова О.П. Сільські території: дефініція та типологія // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. – Економічні науки. – Випуск 66. – 2007. – С. 199 – 203.
Slawkowa O. Efekty transformacji rolnictwa ukrainskiego // Roczniki naukowe Stowarzyszenia ekonomistow rolnictwa I agrobiznesu. – Т. ІХ. – Z.1. – Warszawa. – Poznan. – Krakow. – 2007. – S. 444 – 449.
Slawkowa O. Prospects of development of agroturizma in east Ukraine // Roczniki naukowe. – Warzawa. – 2007. – S. 231 – 238.
Телегунь М.І. Класифікація необоротних активів в бюджетних установах // Вісник Сумського національного аграрного університету. – Серія: «Фінанси і кредит». – № 2. – 2007.
Ткаль Я.С. Роль бухгалтерського обліку земельних ділянок у забезпеченні розвитку ринку землі // Збірник наукових праць Південного філіалу «Кримський агротехнологічний університет» Національного аграрного університету: Серія: «Економічні науки». – 2007. – Вип. 106. – С. 85 – 89.
Матеріали конференцій:
Михайлов М.Г., Ткаль Я.С. Питання трансформації земельного ринку в Україні // Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції «Ринкова трансформація економіки АПК» (Харків, 27-28 листопада 2007 р.). – Харків, 2007. – С. 73 – 75.
Баранік О.О. Уніфікація та відмінності стандартів бухгалтерського обліку та фактори, які їм сприяють // Мaterialy IV mezinarodni vedecko-prakticka konference «Vedecky prumysl evropskeho konftinentu – 2007». Dil 4. Ekonomicke vedy: Praha. Publishing House «Education and Science» s.r.o – S. 23 – 25.
Баранік О.О. Місцеві податки і збори: проблеми та перспективи // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Формування єдиного наукового простору Європи та завдання економічної науки» (Тернопіль, 24-26 жовтня 2007 р.). – Тернопіль, 2007. – С. 19 – 21.
Баранік О.О. Питання щодо трасформації бухгалтерського обліку в Україні // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Створення інтелектуальної системи обліку для економіки України» (Тернопіль, 21-22 листопада 2007 р.). – Тернопіль: Економічна думка, 2007. – С. 99 – 102.
Бережна А.М. Доцільність класифікації витрат в прийнятті управлінських рішень // Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Розвиток наукових досліджень 2007». – Полтава.
Гаркуша С.А. Фінансовий стан підприємства та галузі // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Формування конкурентоспроможності підприємств АПК в умовах глобалізації» (Полтава, 13-14 листопада 2007 р.). – Полтава: ПДАА, 2007. – С. 191 – 192.
Гаркуша С.А. Вплив зовнішнього середовища на фінансовий стан підприємств та його оптимізація // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Створення інтелектуальної системи обліку для економіки України» (Тернопіль, 21-22 листопада 2007 р.). – Тернопіль: Економічна думка, 2007. – С. 146 – 149.
Глушаченко А.І. Стан та розвиток облікової політики в сільськгосподарському секторі економіки // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Створення інтелектуальної системи обліку для економіки України» (Тернопіль, 21-22 листопада 2007 р.) . – Тернопіль: Економічна думка, 2007. – С. 149 – 151.
Славкова О.П., Радул О.О. Вдосконалення обліку фінансових результатів згідно з новим Планом рахунків та П(С)БО // Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції «Ринкова трансформація економіки АПК» (Харків, 27-28 листопада 2007 р.). – Харків: ХНТУСГ. – 2007. – С. 242 – 244.
Ткаль Я.С. Удосконалення документального оформлення операцій з основними засобами в умовах застосування П(С)БО 7 «Основні засоби» // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених «Аграрний форум-2007», присвяченої 30-й річниці заснування Сумського НАУ (Суми, 4-6 квітня 2007 р.). – Суми: ВТД «Університетська книга», 2007. – Ч. 2. – С. 292 – 294.
Ткаль Я.С. Методика визначення балансової вартості імпортованих основних фондів // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Створення інтелектуальної системи обліку для економіки України» (Тернопіль, 21-22 листопада 2007 р.). – Тернопіль: Економічна думка, 2007. – С. 383 – 384.
Ткаль Я.С. Нові рекомендації з бухгалтерського обліку біологічних активів // Матеріали Ш Міжнародної науково-практичної конференції «Розвиток наукових досліджень 2007» (Полтава, 26-28 листопада 2007 р.). – Полтава, 2007. – С. 23 – 25.
Ткаль Я.С. Податкова амортизація у бухгалтерському обліку // Матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції «Стан і проблеми оподаткування в умовах ринкової економіки» (Донецьк, 23 листопада 2007 р.). – Донецьк: Дон НУЕТ ім. М. Туган-Барановського, 2007. – С. 307 – 310.
2008 р.
Статті у наукових фахових виданнях:
Баранік О.О. Щодо інноваційно-інвестиційного розвитку області // Статистична оцінка соціально-економічного розвитку: Збірник наукових праць. – Хмельницький університет управління та права, – 2008. – С. 115 – 118.
Баранік О.О. Організація обліку та правовий статус головного бухгалтера підприємства // Вісник Сумського національного аграрного університету. – Серія: «Фінанси і кредит». – № 1. – 2008. – С. 159 – 165.
Глушаченко А.І. Вплив комп’ютерної системи обробки даних на облікову політику сільськогосподарських підприємств // Збірник наукових праць / За ред. д.с.-г.н., проф., академіка АН ВШ України, ректора Подільського державного аграрно-технічного університету М.І. Бахмата. – Кам’янець-Подільський: ФОП Сисин О.В., 2008. – С. 24 – 26.
Довжик О.О. Економічний механізм мотивації і матеріального стимулювання праці у сільськогосподарських підприємствах Вісник Харківського національного аграрного університету. – Серія: «Економіка АПК і природокористування». – № 9. – 2008. – С. 279 –287.
Довжик О.О. Напрями підвищення прибутковості і рентабельності сільськогосподарських підприємств // Вісник Харківського національного аграрного університету. – Серія: «Економіка АПК і природокористування». – № 10. – 2008. – С. 122 – 130.
Журбенко Н.М. Розбіжності між бухгалтерським та податковим обліком основних засобів // Вісник Сумського національного аграрного університету. – Серія: «Економіка та менеджмент». – № 12/2 (34) . – 2008. – С. 121.
Кадацька А.М. Кредитування сільськогосподарських підприємств як один із факторів їх сталого розвитку // Вісник Сумського національного аграрного університету. – Серія: «Фінанси і кредит» . – 2008.
Полятикіна Л.І. Організація діяльності фермерських господарств // Вісник Сумського національного аграрного університету. – Серія: «Економіка та менеджмент». – № 7/2 (30) . – 2008. – С. 41 – 48.
Славкова О.П. Зрівноважений розвиток сільських територій України та використання досвіду ЄС // Вісник Сумського національного аграрного університету. – Серія: «Економіка та менеджмент». – Випуск 8/2 (32). – 2008. – С. 87 – 89.
Slavkova O. Oddzialywanie Konrukenncygnosi prjduktow mleczarskich na Okrainie na 2 rownowazony rozwog tekenow wiegskich // Annals of the Polish Associattion of Agricultural. – Warsaw-Poznan-Lublin. – 2008. – S. 140 – 143.
Славкова О.П., Гаркуша С.А. Інформаційні системи обліку на підприємствах АПК // Збірник наукових праць / За ред. д.с.-г.н., проф., академіка АН ВШ України, ректора Подільського державного аграрно-технічного університету М.І. Бахмата. – Кам’янець-Подільський: ФОП Сисин О.В., 2008. – С. 41 – 43.
Телегунь М.І. Облікова політика в бюджетних установах // Вісник Сумського національного аграрного університету. – Серія: «Фінанси і кредит». – № 1. – 2008. – С. 145 – 147.
Ткаль Я.С. Питання удосконалення бухгалтерського обліку земельних ділянок як складової розвитку земельного ринку в Україні // Вісник Сумського національного аграрного університету: Серія: «Фінанси і кредит». – 2008. – № 1. – С. 147 – 150.
Матеріали конференцій:
Михайлов М.Г., Волкова О.В. Актуальність обліку основних засобів // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського національного аграрного університету «Аграрний форум-2008» (Суми, 8-25 квітня 2008 р.). – Суми: Довкілля, 2008. – Ч. 2. – С. 201.
Михайлов М.Г., Волкова О.В. Напрями узгодження бухгалтерського і податкового обліку // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського національного аграрного університету «Аграрний форум-2009» (Суми, 20-29 квітня 2009 р.). – Суми: Довкілля, 2008. – Ч. 2. – С. 128 – 129.
Баранік О.О. Особливості податкового обліку орендних операцій // Мaterialy IV mezinarodni vedecko-prakticka konference «Veda a technologie: krok do budoucnosti - 2008». Dil 3. Ekonomicke vedy: Praha. Publishing House «Education and Science» s.r.o – C. 99 – 102.
Баранік О.О. До питання використання плану рахунків // Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського національного аграрного університету (Суми, 8-25 квітня 2008 р.). – В 3 т. / Т. 1. – Суми: Довкілля, 2008. – С. 209.
Баранік О.О. До питання щодо застосування міжнародних стандартів фінансової звітності // Стан і проблеми обліку, контролю і аналізу в умовах транзитивної економіки: Матеріали всеукраїнської наукової конференції молодих вчених (Умань, 21-22 лютого 2008 р.). – Умань, Уманський ДАУ, – 2008. – С. 73 – 76.
Баранік О.О. До питання інноваційно-інвестиційного розвитку регіону // Соціально-економічна політика та розвиток регіонів в умовах переходу до постіндустріального суспільства: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Дніпропетровськ, 21 березня 2008 р.). – Дніпропетровськ, – 2008. – С. 67 – 69.
Баранік О.О. Головний бухгалтер – службова особа? // Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції «Наукові дослідження: теорія та експеримент 2008» (Полтава, 19-21 травня 2008 р.). – Полтава: Видавництво «ІнтерГрафіка», 2008. – Т. 10. – С. 28 – 30.
Баранік О.О. Економічне зростання держави через інвестиційну привабливість // Матеріали V Міжнародної науково-теоретичної конференції молодих вчених і студентів «Актуальні проблеми економічного та соціального розвитку виробничої сфери». – В 3-х томах. – Т. 1. – Донецьк: ДВНЗ «Донецький національний технічний університет», – 2008. – С. 41 – 43.
Баранік О.О. До питання застосування дисциплінарних стягнень до головного бухгалтера // Збірник тез доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Розвиток України в ХХІ столітті: економічні, соціальні, екологічні, гуманітарні та правові проблеми» (Тернопіль, червень 2008 р.). – Секція 5-8. – Тернопіль, – 2008. – С. 7 – 9.
Баранік О.О. До питання впровадження МСФЗ в Україні // Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми інноваційного розвитку держави». – Т. 6. – Дніпропетровськ: ПДАБА, – 2008. – С. 5 – 8.
Баранік О.О. До питання правового статусу головного бухгалтера // Праці ІХ Міжнародної наукової конференції студентів та молодих учених «Управління розвитком соціально-економічних систем: глобалізація, підприємництво, стале економічне зростання». – Ч. 2. / Ред. кол. Беспалова С.В. – Донецьк: ДонНУ, – 2008. С. 18 – 21.
Бережна А.М. Собівартість – комплексний економічний показник: поняття, види, склад витрат // Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського національного аграрного університету (Суми, 8-25 квітня 2008 р.). – В 3т. /Т.1. – Суми: Довкілля, 2008. – С. 192.
Бережна А.М. Аналіз собівартості продукції молочного скотарства та пошук резервів її зниження // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Обліково-аналітичне забезпечення розвитку сільського господарства і села» (Львів, 24-25 вересня 2008 р.). – Львів, 2008. – С. 73 – 77.
Болмат Г.А. Сутність та значення оборотних активів у системі управління діяльністю підприємств // Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського національного аграрного університету (Суми, 8- 25 квітня 2008 р.). – В 3 т./Т.І. – Суми: Довкілля, 2008. – С. 170.
Гаркуша С.А. Фінансовий стан: проблеми при оцінці та їх вирішення // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Аграрний форум-2008» (Суми, 15-18 жовтня 2008 р.). – Суми: ВТД «Університетська книга», 2008. – С. 127.
Глушаченко А.І. Формування та застосування облікової політики підприємств АПК (Суми, 8-25 квітня 2008 р.). – В 3 т./Т.1. – Суми: Довкілля, 2008. – С. 174 – 175.
Глушаченко А.І. Реалізація потенціалу облікової політики в управлінні діяльністю агропромислових формувань // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Аграрний форум-2008» (Суми, 15-18 жовтня 2008 р.). – Суми: ВТД «Університетська книга», 2008. – С. 129 – 130.
Глушаченко А.І. Ведення аналітичного обліку основних засобів в умовах автоматизації // Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції «Наукові дні-2008» (Софія, 1-15 квітня 2008 р.). – Том 2. – Софія: «Бял. ГРАД-БГ» ООД, 2008. – С. 8 – 10.
Мішньова Н.А. Проблеми формування собівартості сільськогосподарської продукції та ефективність праці //Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні проблеми фінансово-господарського контролю». – Кривий Ріг, Криворізький економічний інститут ДВНЗ «КНЕУ ім. В. Гетьмана. – С. 93 – 95.
Кадацька А.М. Удосконалення обліку розрахунків зі страхування майна з фізичними особами // Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів, студентів Сумського національного аграрного університету. – 2008. – С. 141 – 142.
Кадацька А.М. Теоретичні і методологічні аспекти обліку кредитів банку в сільськогосподарських підприємствах // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Аграрний форум». – 2008. – С. 239 – 240.
Славкова О.П., Гаркуша С.А. Передумови відкриття спецкурсів з дисципліни «Управлінські інформаційні системи в обліку і аудиті» // Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського національного аграрного університету (Суми, 8-25 квітня 2008 р.). – В 3 т./Т.1. – Суми: Довкілля, 2008. – С. 174 – 175.
Телегунь М.І. Аудит державного сектору // Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів і студентів Сумського національного аграрного університету (8-25 квітня 2008 р.). – Том 1. – С. 166.
Телегунь М.І. Удосконалення обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів в експлуатації // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Аграрний форум – 2008» (Суми, 15-18 жовтня 2008 р.). – Суми: ВТД «Університетська книга», 2008. – С. 192 – 193.
Ткаль Я.С. Питання про створення ринку земель сільськогосподарського призначення // Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції «Наукові дослідження – Теорія та експеримент 2008» (Полтава, 19-21 травня 2008 р.). – Полтава, 2008. – С. 79 – 81.
Ткаль Я.С. Особливості сільськогосподарських земель як основного фактору виробництва // Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ (Суми, 8-25 квітня 2008 р.). – Суми: Довкілля, 2008. – В 3 т. / Т. 1. – С. 189 – 190.
Ткаль Я.С. Економічні аспекти обігу земельних ресурсів сільськогосподарського призначення // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Аграрний форум-2008», (Суми, 15-18 жовтня 2008 р.). – Суми: ВТД «Університетська книга», 2008. – С. 59.
Ткаль Я.С. Проблеми та перспективи придбання у власність земельних ділянок // Матеріали ІІІ Міжнародної інтернет-конференції «Розвиток України в ХХІ столітті: економічні, соціальні, екологічні, гуманітарні та правові проблеми», (Тернопіль, 15 жовтня 2008 р.). – Тернопіль, 2008 – С. 142 – 144.
Ткаль Я.С. Особливості організації землекористування різноманітними категоріями сільськогосподарських виробників // Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції «Розвиток наукових досліджень 2008», (Полтава, 24-26 листопада 2008 р.). – Полтава: Вид-во «Інтер-Графіка», 2008. – Т. 15. – С. 88 – 90.
Чуб Ю.В. Управління інтелектуальною власністю // Матеріали ІІІ Міжнародної інтернет-конференції «Розвиток України в XXІ столітті: економічні, соціальні, екологічні, гуманітарні та правові проблеми» (Тернопіль, 15 жовтня 2008 р.). – Секція 1-5. – С. 99 – 100.
Чуб Ю.В. Облік нематеріальних активів // Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Облік і контроль на підприємствах АПК: стан та перспективи розвитку» (Київ, 10-11 жовтня 2008 р.). – Ч. 1. – К.: КНЕУ. – С. 206 – 208.
2009 р.
Статті у наукових фахових виданнях:
Михайлов М.Г., Волкова О.В. Усунення протиріч між бухгалтерським і податковим обліком основних засобів // Збірник наукових праць, Випуск 17, Том 2: Кам’янець-Подільський. – 2009.– С. 220 – 224.
Баранік О.О. До питання інвестиційно-інноваційного розвитку // ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Інвестиційні пріоритети епохи глобалізації: вплив на національну економіку та окремий бізнес»: Збірник наукових праць. В 3 т. – Том 2. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2009. – С. 3 – 5.
Баранік О.О. Проблеми впровадження управлінського обліку на підприємствах України // Збірник наукових праць / За ред. д.с.-г.н., проф., академіка АН ВШ України, заслуженого діяча науки і техніки України, ректора університету М.І. Бахмата. – Кам’янець-Подільський, – 2009. – Випуск 17, том 2. – С. 65 – 69.
Баранік О.О. Регулювання інвестиційних процесів в контексті соціально-економічного розвитку // Статистична оцінка соціально-економічного розвитку: Збірник наукових праць. – Хмельницький: – Хмельницький університет управління та права, – 2009. – С. 249 – 252.
Гаркуша С.А. Фінансовий стан: проблеми при оцінці та їх вирішення // Збірник наукових праць / За ред. д.с.-г.н., проф., академіка АН ВШ України, ректора Подільського державного аграрно-технічного університету М.І. Бахмата. – Кам’янець-Подільський. 2009. – С. 426 – 430.
Гаркуша С.А. Економічна суть та класифікація методів і прийомів фінансового аналізу при проведенні аудиту // Облік і фінанси АПК, № 1, 2009. – С. 133 – 137.
Глушаченко А.І. Сучасний стан застосування облікової політики в сільському господарстві // Облік і фінанси АПК, №1, 2009. – С. 89 – 94.
Кадацька А.М. Послідовність визначення фінансового результату діяльності підприємств // Вісник Сумського національного аграрного університету: Серія «Фінанси і кредит». – № 2. – 2009.
Полятикіна Л.І. Сучасний стан обліку в малому бізнесі // Вісник Сумського національного аграрного університету: Серія «Економіка та менеджмент». – Випуск 8 (37), 2009. – С. 99 – 105.
Полятикіна Л.І. Основні тенденції кредитної політики банків // Вісник Сумського національного аграрного університету: Серія «Фінанси та кредит». – Випуск 2, 2009. – С. 93 – 99.
Полятикіна Л.І. Основні тенденції діяльності підприємств в малому бізнесі,. Вісник Сумського національного аграрного університету: Серія «Фінанси і кредит», 2009.
Славкова О.П. Оптові ринки сільськогосподарської продукції як складова розвитку сільських територій// Вісник Сумського національного аграрного університету: Серія «Фінанси і кредит». – 2009. – № 1. – С. 340 – 345.
Славкова О.П. Інноваційність як чинник розвитку сільських територій // Вісник Харківського національного аграрного уніеврситету. – 2009, № 14. – С. 80 – 84.
Славкова О.П. Планування зрівноваженого розвитку сільських територій // Вісник Сумського національного агарного університету: Серія «Економіка та менеджмент». –Випуск 10/2 (34). –2009. – С. 87 – 90.
Славкова О.П. Сільський зелений туризм як пріоритетний напрямок зрівноваженого розвитку сільських територій // Економіка: проблеми теорії та практики: Збірник наукових праць. Випуск 72. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2009. – С. 21 – 26.
Телегунь М.І. Облік грошових коштів в бюджетних установах / Вісник Сумського національного аграрного університету: Серія «Фінанси і кредит», Випуск 2, 2009. – С. 152 – 156.
Ткаль Я.С. Актуальні аспекти управління ефективністю використання земельних ресурсів // Збірник наукових праць Дніпропетровського національного університету: Серія: «Економіка: Проблеми теорії та практики». – 2009. – Вип. 257: В 7 т. – Т. VII. – С. 774 – 779.
Матеріали конференцій:
Михайлов М.Г. Інноваційна модель розвитку економіки сільського господарства України // Матеріали ІІІ Регіональних річних зборів Північно-Східного відділення Всеукраїнського Конгресу вчених економістів-аграрників «Організаційно-економічні трансформації в аграрному виробництві» (10 грудня 2009 р.). – Харків: ХНТУСГ, 2010. – С. 146 – 157.
Михайлов А.М. Особливості визначення ціни на екологічну чисту продукцію / Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції «Розвиток аграрного виробництва в умовах світової фінансово-економічної кризи» // Редкол. П.Т.Саблук та ін. – К.: ННЦ ІАЕ, 2009, С. 232 – 238.
Баранік О.О. До питання організації управлінського обліку // Розвиток України в ХХІ столітті: економічні, соціальні, екологічні, гуманітарні та правові проблеми: Збірник тез доповідей V Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції. – (Тернопіль, 30 жовтня 2009 р.). – Секція 5-8. – Тернопіль, 2009. – С. 13 – 15.
Баранік О.О. До питання податкового обліку орендних операцій // Стан і проблеми оподаткування в умовах світової фінансової кризи: Матеріали ІХ-ї Міжнародної науково-практичної конференції. – Донецьк: ДонНУЕТ ім. М. Туган-Барановського, – 2009. – С. 300 – 303.
Баранік О.О. Організація податкового обліку у суб’єктів підприємництва податку на прибуток // Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції «Розвиток наукових досліджень 2009» (Полтава, 23-25 листопада 2009 р.). – Полтава: Видавництво «ІнтерГрафіка», 2009. – Т. 12. – С. 48 – 52.
Баранік О.О. Недоліки оцінки біологічних активів за справедливою вартістю // Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського національного аграрного університету (Суми, 11-12 грудня 2009 р.). – Суми: Довкілля, 2009. – С. 147.
Баранік О.О. Проблемні питання обліку податку на прибуток // Стан і проблеми оподаткування в умовах світової фінансової кризи: Матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції. – Донецьк: ДонНУЕТ ім. М. Туган-Барановського, – 2009. – С. 308 – 311.
Баранік О.О. Проблемні питання відображення в обліку біологічних активів // Праці Х Міжнародної наукової конференції студентів та молодих учених «Управління розвитком соціально-економічних систем: глобалізація, підприємництво, стале економічне зростання». Частина 2. / ред. кол. Беспалова С.В.: – Донецьк: ДонНУ, – 2009. – С. 226 – 229.
Баранік О.О. Щодо розвитку бухгалтерського обліку // Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції «Наукові дослідження – теорія та експеримент 2009» (Полтава, 18-20 травня 2009 р.). – Полтава: Видавництво «ІнтерГрафіка», 2009. – Т. 12. – С. 40 – 43.
Баранік О.О. Недоліки оцінки біологічних активів за справедливою вартістю // Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського національного аграрного університету (11-12 грудня 2009 р.). – Суми: Видавництво «Довкілля», 2009. – С. 147.
Баранік О.О. Деякі аспекти інноваційно-інноваційного розвитку // Стратегія розвитку підприємництва: теорія, організація, практика / Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції. Тернопіль – Чортків, 12-13 березня 2009 р. – Частина 2. – Тернопіль: Вектор, 2009. – С. 107 – 109.
Баранік О.О. Головний бухгалтер: службова чи посадова особа // Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського національного аграрного університету (Суми, 20-29 квітня 2009 р.). – В 3 т. / Т. ІІ. – Суми: Видавництво «Довкілля», 2009. – С. 106 – 107.
Гаркуша С.А. Методи оцінки фінансового стану підприємств // Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського національного аграрного університету (Суми, 11-12 грудня 2009 р.). – Суми: Видавництво «Довкілля», 2009. – С. 329.
Глушаченко А.І. Необхідність формування облікової політики аграрних підприємств // Матеріали наукової конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського національного аграрного університету (Суми, 17-19 листопада 2009 р.). – Суми: Видавництво «Довкілля».
Кадацька А.М. Визнання та оцінка доходу підприємств // Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського національного аграрного університету (Суми, 11-12 грудня 2009 р.). – С. 331.
Мішньова Н.А. Економічний інструментарій управління родючістю грунтів // Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського національного аграрного університету (Суми, 11-12 грудня 2009 р.). – Суми: Видавництво «Довкілля», 2009. – С. 328.
Мішньова Н.А. Проблеми виробництва цукрових буряків в умовах фінансової кризи // Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського національного аграрного університету (Суми, квітень 2009 р.).
Телегунь М.І. Особливості організації бухгалтерського обліку в управліннях пенсійного фонду // Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського національного аграрного університету (Суми, 11-12 грудня 2009 р.). – Суми: Довкілля, 2009. – С. 323.
Телегунь М.І. Облік і контроль зобов’язань в бюджетних установах // Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського національного аграрного університету (Суми, 20-29 квітня 2009 р.). – Суми: Довкілля, 2009. – С. 103 – 104.
Сергеєв Ю.Г. Організація бухгалтерської служби на підприємствах США // Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського національного аграрного університету (20-29 квітня 2009 р.). – В 3т./Т.ІІ. – Суми: Довкілля, 2009. – С. 108 – 109.
Сергеєв Ю.Г. Порядок формування цін та документування вартості зовнішньоекономічного контракту // Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського національного аграрного університету (11-12 грудня 2009 р.). – Суми: Довкілля, 2009. – С. 332.
Ткаль Я.С. Пріоритетні завдання щодо управління земельними ресурсами // Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського національного аграрного університету (Суми, 20-29 квітня 2009 р.). – Суми: Довкілля, 2009. – В 3 т. / Т. 2. – С. 112 – 113.
Ткаль Я.С. Актуальні проблеми ефективного використання земельних ресурсів // Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського національного аграрного університету (Суми, 11-12 грудня 2009 р.). – Суми: Довкілля, 2009. – С. 326.
Ткаль Я.С., Сухоребрик А.В. Економічна доцільність застосування інформаційних технологій у бухгалтерському обліку та управлінні підприємством // Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції «Наукові дослідження – теорія та експеримент 2009» (Полтава, 18-20 травня 2009 р.). – Вид-во «Інтер-Графіка», 2009. – Т. 15. – С. 42 – 43.
Ткаль Я.С., Чорнобай Я.А. Мотивація і стимулювання трудової активності персоналу підприємства // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Розвиток наукових досліджень-2009» (Полтава, 23-25 листопада 2009 р.). – Вид-во «Інтер-Графіка», 2009. – Т. 15. – С. 57 – 59.
Ткаль Я.С., Павленко Т.І. Реконструкція, модернізація та ремонт основних засобів, їх особливості // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Розвиток наукових досліджень-2009» (Полтава, 23-25 листопада 2009 р.). – Вид-во «Інтер-Графіка», 2009. – Т. 15. – С. 55 – 57.
Чуб Ю.В. Оцінка нематеріальних активів // Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського національного аграрного університету (20- 29 квітня 2009 р.). – В 3 т./ТІІ. – Суми: Довкілля, 2009. – С. 113 – 114.
2010 р.
Статті у наукових фахових виданнях:
Михайлов М.Г., Гаркуша С.А. Оцінка фінансового стану сільськогосподарських підприємств // Збірник наукових праць Харківського національного аграрного університету: Серія «Економічні науки». – Харків, ХНАУ, 2010. – С. 90 – 99.
Гаркуша С.А. Електронне документування на підприємствах АПК // Вісник Сумського національного аграрного університету: Серія «Економіка та менеджмент». – Випуск 1, 2010. – С. 353 – 358.
Гаркуша С.А. Аналіз показників рентабельності підприємства як складова оцінки фінансового стану // Економічні науки. Серія «Облік і фінанси». Збірник наукових праць. Луцький національний технічний університет. – Випуск 7 (25). – Ч. 4. – Редкол.: відп. ред. д.е.н., професор Герасимчук З.В. – Луцьк, 2010. – С. 126 – 135.
Глушаченко А.І. Облікова політика як елемент раціональної системи управління підприємством // Вісник Сумського національного аграрного університету: Серія «Економіка та менеджмент». – № 9/2, 2010. – С. 40 – 44.
Глушаченко А.І. Облікова політика як елемент раціональної системи управління підприємством // Вісник Сумського національного аграрного університету: Серія «Економіка та менеджмент». – № 9/2. – 2010. – С. 40 – 44.
Довжик О.О. Сутність та складові економічного механізму сільськогосподарських підприємств // Вісник Сумського національного аграрного університету: Серія: «Фінанси та кредит». – 2010. – С. 228 – 234.
Есманова Л.І. Проблеми розвитку управління за відхиленнями фінансово-економічних показників // Збірник наукових раць Таврійського державного агротехнологічного університету. – Економічні науки. – Мелітополь, 2010. – С. 19 – 25.
Есманова Л.І. Бюджетування та управлінський облік на підприємстві // Вісник Сумського національного аграрного університету. – № 9/1 (43), 2010. – С. 76 – 82.
Полятикіна Л.І. Розрахунки з заробітної плати в системі економічних відносин // Економіка: проблеми теорії та практики: Збірник наукових праць. – Випуск 259: В 7 т. – Т. ІІІ. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2010. – С. 730 – 734.
Славкова О.П. Електронне документування на підприємствах АПК // Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія «Економіка та менеджмент». – Випуск 1, 2010. – С. 353 – 358.
Телегунь М.І. Проблеми оцінки необоротних активів в бюджетних установах // Вісник Сумського національного аграрного університету: Серія «Фінанси і кредит», Вип. 1. – 2010. – С. 100 – 106.
Ткаль Я.С. Управління ефективністю використання земельних ресурсів як важлива функція сільськогосподарської діяльності // Вісник Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва: Серія: «Економічні науки». – 2010. – № 6. – С. 383 – 388.
Ткаль Я.С. Земельний фонд Сумської області як об’єкт регіонального управління земельними ресурсами // Збірник наукових праць Луцького національного технічного університету: Економічні науки. – Серія: «Регіональна економіка». – 2010. – Вип. 7 (27). – Ч. 5. – С. 119 – 123.
Чуб Ю.В. Управління нематеріальними ресурсами шлях до формування конкурентних переваг підприємства // Економіка: проблеми теорії та практики: Збірник наукових праць. – Вип. 257: В 7 т. – Том VII. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2010. – С. 1854 – 1859.
Чуб Ю.В. Проблеми обліку інтелектуального капіталу // Вісник Харківського національного аграрного університету: Збірник наукових праць. – Серія «Економічні науки». – 2010. – № 6. – С. 401 – 406.
Матеріали конференцій:
Баранік О.О. Принципи визначення зносу основних засобів // Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Стан і проблеми обліку, контролю і аналізу в умовах транзитивної економіки» (Донецьк, 10 чернвя 2010 р.). – Донецьк: ДонНУЕТ ім. М. Туган-Барановського, 2010. – С. 54 – 59.
Баранік О.О. Елементи податкового обліку // Матеріали Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Управління розвитком соціально-економічних систем: теорія і практика». Частина 2. / ред. кол. Беспалова С.В.: Донецьк: ДонНУ, 2010. – С. 36 – 39.
Баранік О.О. Визнання інвестиційної нерухомості // Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції «Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності у сучасних умовах глобалізації процесів у світовій економіці» (Ужгород, 26-28 квітня 2010 р.). –Ужгородський національний університет. – Ужгород: УжНУ, 2010. – С. 15 – 18.
Баранік О.О. Проблемні питання організації податкового обліку у суб’єктів підприємництва з податку на прибуток // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Реформування обліку, звітності та аудиту в системі АПК України: стан та перспективи» (15 травня 2010 р.). – К.: «Юр-Агро-Веста», 2010. – С. 120 – 122.
Баранік О.О. Мета управлінського обліку // Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського національного аграрного університету (20-29 квітня 2010 р.). – В 3 т./Т.І.– Суми, 2010. – С. 289.
Баранік О.О. До питання вартості активів // Сборник материалов ХVI Международной научно-методической конференции «Технологии ХХI века» (6-11 сентября 2010 г.). – Ч. 2. – Сумы: СНАУ, 2010. – С. 3 – 4.
Баранік О.О. Суперечності обліку необоротних активів при їх продажу // Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського національного аграрного університету (28-29 жовтня 2010 р.). – С. 117 – 118.
Бережна А.М. Управління витратами відповідно до вимог ISO 9000 // Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ (20-29 квітня 2010 р.). – В 3 т./Т.1. – Суми, 2010. – С. 422.
Болмат Г.А. Оборотні засоби як економічна категорія // Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського національного аграрного університету (2 – 29 квітня 2010 р.) Том І,. Суми, 2010. – С. 293.
Болмат Г.А. Оцінка виробничих запасів // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (травень 2010 р.). – Дніпропетровськ. – С. 85.
Гаркуша С.А. Критерії оцінки фінансового стану // Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського національного аграрного університету (20-29 квітня 2010 р.). – В 3 т. / Т.І. – Суми, 2010. – С. 291.
Гаркуша С.А. Автоматизація розрахунково-аналітичних процедур оцінки фінансового стану // Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського національного аграрного університету (28-29 жовтня 2010 р.). – С. 102 – 103.
Глушаченко А.І. Сучасні аспекти формування облікової політики виробничих підприємств // Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського національного аграрного університету (28-29 жовтня 2010 р.). – С. 110 – 111.
Глушаченко А.І., Гаркуша С.А. Вплив комп’ютерної системи обробки даних на організацію обліку сільськогосподарських підприємств // Матеріали науково-практичної конференції «Інформаційні технології у змісті освіти та практичній діяльності фахівців обліку і аудиту» (18 лютого 2010 р.). – К.: КНЕУ, 2010. – С. 305.
Глушаченко А.І., Телегунь М.І. Проблеми оцінки сільськогосподарської продукції // Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції «Шляхи реалізації завдань Концепції розвитку бухгалтерського обліку в аграрному секторі економіки України» (Київ, 14 травня 2010 р.). – С. 134.
Довжик О.О. Ціноутворення та еквівалентність міжгалузевого товарообміну. // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Дніпропетровськ, травень 2010 р.).
Довжик О.О. Суть та складові економічного механізму //Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Розвиток наукових досліджень-2010» (Полтава, квітень 2010 р.). – Видавництво «Інтер-Графіка», 2010. – С. 67.
Захарчук Л.Г. Вплив диференціації фермерських господарств на ведення бухгалтерського обліку // Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського національного аграрного університету (2-29 квітня 2010 р.). – В 3 т./Т.І. – Суми, 2010. – С. 292.
Кадацька А.М. Методологія обліку малоцінних швидкозношуваних предметів // Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського національного аграрного університету (20-29 квітня 2010 р.). – В 3 т./Т.І. – Суми, 2010. – С. 287.
Кадацька А.М. Економічна сутність «запасів» // Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського національного аграрного університету (20-29 квітня 2010 р.). – В 3 т./Т.І. – Суми, 2010. – С. 293.
Мішньова Н.А. Облік дебіторської та кредиторської заборгованості в сучасних умовах // Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського національного аграрного університету (28-29 жовтня 2010 р.). – С. 124 – 125.
Полятикіна Л.І. Деякі питання документування операцій в малому бізнесі // Материалы XVI международной научно-методической конференции «Технологии ХХI века» (6-11 сентября 2010 г.). – Часть 2, Секция «Актуальные проблемы современной экономики и экологии». – Алушта, 2010. – С. 23 – 24.
Сергеєв Ю.Г. Управлінський облік: історичний аспект формування та сучасне застосування у бізнес-процесі підприємств // Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського національного аграрного університету (20-29 квітня 2010 р.). – В 3 т./Т.І.– Суми, 2010. – С. 290.
Сергеєв Ю.Г. Особливості обліку у ресторанному бізнесі // Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського національного аграрного університету (28-29 жовтня 2010 р.). – С. 123 – 124.
Телегунь М.І. Облік зносу необоротних активів в бюджетних установах // Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського національного аграрного університету (20-29 квітня 2010 р.). – В 3 т./Т.І.– Суми, 2010. – С. 288.
Телегунь М.І. Аудит як необхідність контролю за діяльністю комерційних підприємств // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності в сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці» (26-28 квітня 2010 р.). – Ужгород, УЖНУ, 2010. – С. 295 – 297.
Ткаль Я.С. Актуальні проблеми використання інформаційних технологій у сфері обліку і аудиту // Матеріали науково-практичної конференції «Інформаційні технології у змісті освіти та практичній діяльності фахівців з обліку і аудиту: проблеми методології та організації» (Київ, 18 лютого 2010 р.). – Київ: КНЕУ, 2010. – С. 243 – 246.
Ткаль Я.С. Управління використанням земельних ресурсів як важлива функція сільськогосподарської діяльності // Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ (Суми, 2-29 квітня 2010 р.). – Суми: Довкілля, 2010. – В 3 т. / Т. 1. – С. 294.
Ткаль Я.С. До питання про формування нормативно-правової бази щодо інституціонального забезпечення обороту земельних ділянок сільськогосподарського призначення // Матеріали міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Важелі і механізми формування сталого розвитку економіки в умовах світової глобалізації» (Тернопіль, 9-10 грудня 2010 р.). – Тернопіль: Крок, 2010. – Ч. 2. – С. 236 – 237.
Ткаль Я.С. Земельний фонд Сумської області як об’єкт регіонального управління земельними ресурсами // Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ (Суми, 28-29 жовтня 2010 р.). – Суми: Довкілля, 2010. – С. 103 – 104.
Чуб Ю.В. Проблеми обліку інтелектуального капіталу // Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського національного аграрного університету (20-29 квітня 2010 р.).
Школьна В.В. Методи визначення фінансових результатів. Проблеми і наслідки // Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського національного аграрного університету (3-9 травтня 2010 р.). – В 3 т./Т.І.– Суми, 2010.
Школьна В.В. Інформаційні системи обліку і аналізу розрахунків з постачальниками і підрядниками // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Дніпропетровськ, травень 2010 р.). – С. 86.
Школьна В.В. Особливості бухгалтерського обліку експортних операцій // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Розвиток наукових досліджень-2010» (Полтава, квітень 2010 р.). – Вид-во «Інтер-Графіка», 2010. - С. 112.
Школьна В.В. Підвищення ефективності використання аудиторських послуг на підприємствах // Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні проблеми моделювання складних економічних систем» (Кривий Ріг, 22-23 квітня 2010 р.). –С. 91.
2011 р.
Статті у наукових фахових виданнях:
Довжик О.О. Роль системи управління витратами в забезпеченні ефективності діяльності підприємств // Вісник Сумського національного аграрного університету: Серія: «Економіка і менеджмент». – 2011.
Есманова Л.І. Управління витратами при виробництві // Збірник наукових робіт. Харківський національний економічний університет. – № 5 (102). – 2011. – С. 123 – 125.
Есманова Л.І. Проблеми розвитку управління за відхиленнями фінансово-економічних показників // Збірник наукових робіт. Харківський національний економічний університет. – № 5 (102). – 2011. – С. 123 – 125.
Кадацька А.М., Панченко О.В. Грошові кошти та грошові потоки як об’єкт бухгалтерського обліку // Вісник Сумського національного аграрного університету: Серія «Фінанси і кредит». – № 2. – 2011. С. 135 – 138.
Кадацька А.М., Проценко О.І. Порядок сплати підприємствами ЄСВ до Пенсійного фонду // Вісник Сумського національного аграрного університету: Серія «Фінанси і кредит». – № 2. – 2011. С. 157 – 162.
Кадацька А.М., Пташник О.С. Проблеми обліку розрахунків з підзвітними особами та працівниками щодо витрат на відрядження // Вісник Сумського національного аграрного університету: Серія «Фінанси і кредит». – № 2. – 2011. С. 124.
Ткаль Я.С. Cистемний підхід щодо управління ефективністю та оптимізації використання земельних ресурсів // Вісник Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва: Серія: «Економічні науки». – 2011. – № 7. – С. 288 – 295.
Чуб Ю.В. Проблемы аудита нематериальных активов // Всеукраїнський науково-виробничий журнал «Інноваційна економіка». Тернопільський інститут агропромислового виробництва НААН. – Вип.1 [20]. – 2011. – С. 130 – 133.
Матеріали конференцій:
Баранік О.О. До проблемних питань у податковому кодексі України // Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського національного аграрного університету (28-29 квітня 2011 р.). – В 3 т. / Т. І., – Суми, 2011. – С. 324.
Баранік О.О. Функції амортизації на державних підприємствах // Матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Теоретико-методологічні і науково-практичні засади інвестиційного, фінансового та облікового забезпечення розвитку економіки» (15-16 листопада 2011 р.).
Болмат Г.А. Класифікація оборотних засобів на підприємствах АПК // Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського національного аграрного університету (2-29 квітня 2011 р.). – В 3т./Т.І. – С. 317.
Глушаченко А.І. Облікова політика як інструмент управління економічною діяльністю підприємств // Матеріали наукової конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського національного аграрного університету (березень 2011 р.).
Кадацька А.М. Удосконалення обліку доходів і витрат // Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського національного аграрного університету (20-29 квітня 2011 р.).
Мішньова Н.А. Удосконалення обліку формування коштів пенсійного забезпечення працівника // Матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції «Ключевые вопросы в современной науке-2011» (17-25 апреля 2011 г.). – София «БялГРАД-БГ» ООД, 2011. – С. 53 – 55.
Мішньова Н.А. Формування коштів соціального страхування та пенсійного фонду в нових умовах // Матеріали наукової конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського національного аграрного університету (березень 2011 р.).
Полятикіна Л.І. Форми і системи оплати праці // Матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Найновите научни постижения – 2011» (17-25 березня 2011 р.). – 2011. – Том 3. Икономики. София «Бял ГРАД-БГ» ООД. – С. 84 – 86.
Полятикіна Л.І. До питання вдосконалення первинного обліку виробничих запасів // Матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Найновите научни постижения – 2011» (17 25 березня 2011 р.). – 2011. Том 5. Икономики. София «Бял ГРАД-БГ» ООД. – С. 103 – 104.
Полятикіна Л.І. Місце інформаційних систем в управлінні діяльністю підприємства // Materialy VII Miedzynaodowej naukowi-praktycznej konferencji «Perspektywiczne opracowania sa nauka I technikami – 2011» (Przemysl, 7-15 listopada 2011 р.). – Przemysl, 2011. – Volume 12. – Ekonomiczne nauki. – С. 64 – 66.
Полятикіна Л.І., Бондаренко К.В. Тенденції впливу економічних факторів на формування кормових ресурсів // Матеріали ХVІІ міжнародної науково-методичної конференції «Технології ХХІ століття»: Алушта, 2011. – С. 65 – 66.
Полятикіна Л.І., Воронов С.В. Екологічні проблеми сучасного світу // Матеріали ХVІІ міжнародної науково-методичної конференції «Технології ХХІ століття»: Алушта, 2011. – С. 67 – 68.
Полятикіна Л.І., Новиков Ю.М. Стратегія розвитку інвестиційної діяльності в Україні // Матеріали ХVІІ міжнародної науково-методичної конференції «Технології ХХІ століття»: Алушта, 2011. – С. 70 – 71.
Полятикіна Л.І., Степановська Г.С. Оцінка та класифікація виробничих запасів // Матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Теоретико-методологічні і науково-практичні засади інвестиційного, фінансового та облікового забезпечення розвитку економіки». – Кам'янець-Подільський, 2011. – С. 74 – 75.
Полятикіна Л.І., Євтушенко О.В. Автоматизація складського обліку на підприємстві // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 195-річчю від дня заснування ХНАУ ім. В.В. Докучаєва «Проблеми сталого розвитку агросфери» (Харків, 4-6 жовтня 2011 р.). – Харків: ХНАУ, 2011. – С. 585 – 587.
Сергеєв Ю.Г. Теоретичні аспекти обліку доходів підприємства // Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції для студентів, аспірантів та молодих вчених «Актуальні питання економічних наук в сучасному суспільстві» (Львів, 1-2 квітня 2011 р.). – Львів: Львівська економічна фундація, 2011. – Т. ІІ. – С. 92 – 94.
Сергеєв Ю.Г. Оцінка та калькуляція у ресторанному господарстві // Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського національного аграрного університету (2-29 квітня 2011 р.). – В 3 т./Т.І. – Суми, 2011. – С. 304.
Slavkova O. Rural tourism in the context of present-day economic development of Ukraine // Problems of Tourism development on rural areas / Warsaw universite of lsfe sciencts press Warsaw, 2011. – P. 93.
Славкова О.П., Ковальова О.М. Інституціальне забезпечення формування ринку землі та її оцінка // Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Формування та розвиток інтеграційних процесів в АПК» (Полтава, 20-21 жовтня 2011 р.). – С. 237.
Славкова О.П. Сутність та значення мотивів поведінки керівника в сільськогосподарських підприємствах // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 195-річчю від дня заснування ХНАУ ім. В.В. Докучаєва «Проблеми сталого розвитку агросфери» (Харків, 4-6 жовтня 2011 р.). – Харків: ХНАУ, 2011. – С. 178.
Ткаль Я.С. Необхідність посилення заходів державного впливу на ефективність використання земельних ресурсів // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 195-річчю від дня заснування ХНАУ ім. В.В. Докучаєва «Проблеми сталого розвитку агросфери» (Харків, 4-6 жовтня 2011 р.). – Харків: ХНАУ, 2011. – С. 497 – 500.
Ткаль Я.С., Сірий І.Г. Шляхи підвищення ефективності використання основних засобів підприємства // Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського національного аграрного університету (2-29 квітня 2011 р.). – В 3 т. / Т. 1. – Суми. – 2011. – С. 309.
Ткаль Я.С., Боронос Н.С. Шляхи вдосконалення обліку розрахунків з постачальниками та підрядниками // Матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції «Розвиток наукових досліджень 2011» (Полтава, 28-30 листопада 2011 р.). – Полтава, 2011. – С. 68 – 70.
Ткаль Я.С., Грибиниченко О.О. До питань обліку собівартості продукції основного виробництва // Матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції «Розвиток наукових досліджень 2011» (Полтава, 28-30 листопада 2011 р.). – Полтава, 2011. – С. 70 – 72.
Школьна В.В. Підходи до управління процесами формування матеріально-ресурсного потенціалу сільськогосподарських підприємств // Матеріали наукової конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського національного аграрного університету (березень 2011 р.).
2012 р.
Статті у наукових фахових виданнях:
Болмат Г.А. Еволюція визначення економічної сутності поняття «оборотні активи» // Вісник Сумського національного аграрного університету: Серія «Економіка та менеджмент». – 2012.
Гаркуша С.А. Автоматизація облікових процесів: впровадження та переваги роботи системи // Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія «Економіка та менеджмент». – 2012.
Глушаченко А.І. Етапи формування наказу та застосування облікової політики аграрних підприємств // Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія «Економіка та менеджмент». – 2012.
Довжик О.О. Особливості обліку експортних операцій вітчизняних підприємств // Вісник Сумського національного аграрного університету: Серія: «Економіка і менеджмент». – 2012.
Довжик О.О. Роль управлінського обліку та проблеми його впровадження на підприємствах // Вісник Полтавської державної аграрної академії. № 3 (66). – 2012.
Довжик О.О. Порівняння методів калькулювання та обліку витрат в сільськогосподарському виробництв // Вісник Полтавської державної аграрної академії. № 3 (66). – 2012.
Довжик О.О. Облік та аналіз дебіторської заборгованості: проблеми та шляхи їх вирішення // Вісник ХНАУ: Серія: «Економіка АПК і природокористування». – 2012. – № 3. – С. 333 – 339.
Кадацька А.М. Удосконалення обліку доходів в сільськогосподарських підприємствах. Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія «Економіка та менеджмент». – 2012.
Мішньова Н.А. Вплив окремих факторів на формування грошової оцінки землі // Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія «Економіка та менеджмент». – 2012.
Сергеєв Ю.Г. Сучасні підходи до формування еколого-орієнтованого бухгалтерського обліку // Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія «Економіка та менеджмент». – 2012.
Телегунь М.І. Зобов’язання бюджетних установ та їх облік: практичні аспекти // Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія «Економіка та менеджмент». – 2012.
Ткаль Я.С. Удосконалення існуючих технологій раціонального використання земельних ресурсів сільськогосподарськими підприємствами // Вісник Сумського національного аграрного університету: Серія: «Економіка і менеджмент». – 2012.
Чуб Ю.В. Система управління нематеріальними активами // Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія «Економіка та менеджмент». – 2012.
Матеріали конференцій:
Баранік О.О. До питання відповідальності за порушення законів з питань оподаткування // Матеріали науково-практичної конференції студентів, аспірантів та співробітників Сумського національного аграрного університету «Економіко-правове забезпечення сталого розвитку сільськогосподарського виробництва» (25-27 квітня 2012 р.). – Суми: Видавництво «Довкілля», 2012. – С. 170.
Болмат Г.А. Нові підходи щодо визначення поняття «оборотні активи» // Матеріали науково-практичної конференції студентів, аспірантів та співробітників Сумського національного аграрного університету «Економіко-правове забезпечення сталого розвитку сільськогосподарського виробництва» (25-27 квітня 2012 р.). – Суми: Видавництво «Довкілля», 2012. – С. 177.
Гаркуша С.А. Автоматизована система обліку: роль та значення для підприємства / С.А. Гаркуша // Materialy VIII mezinarodni vedecko-prakticka konference „Dny vedy - 2012”. – Dil 11. Ekonomicke vedy: Praha. Publishing House “Education and Science” s.r.o.- 85-87
Гаркуша С.А. Оцінка фінансового стану сільськогосподарських підприємств: проблеми методик // Матеріали науково-практичної конференції студентів, аспірантів та співробітників Сумського національного аграрного університету «Економіко-правове забезпечення сталого розвитку сільськогосподарського виробництва» (25-27 квітня 2012 р.). – Суми: Видавництво «Довкілля», 2012. – С. 181.
Глушаченко А.І. Облікова політика як інструмент управління економічною діяльністю підприємств // Materialy VIII mezinarodni vedecko-prakticka konference «Dny vedy – 2012». – Dil 11. Ekonomicke vedy: Praha. Publishing House «Education and Science» s.r.o. – 88 – 89.
Глушаченко А.І. Облікова політика підприємства в сучасних умовах господарювання // Матеріали науково-практичної конференції студентів, аспірантів та співробітників Сумського національного аграрного університету «Економіко-правове забезпечення сталого розвитку сільськогосподарського виробництва» (25-27 квітня 2012 р.). – Суми: Видавництво «Довкілля», 2012.
Мішньова Н.А. Становлення іпотечного кредитування сільськогосподарських підприємств Ураїни // Матеріали науково-практичної конференції студентів, аспірантів та співробітників Сумського національного аграрного університету «Економіко-правове забезпечення сталого розвитку сільськогосподарського виробництва» (25-27 квітня 2012 р.). – Суми: Видавництво «Довкілля», 2012. – С. 200.
Славкова О.П. Institutional component of social capital transformation // Economics of agriculture and environmental sciences in the context of clobalization and regijnal challenges.conference proceeging. – Kyiv. Ukraine «CP» Kjmprint. – P. 110.
Чуб Ю.В. Стратегічне управління нематеріальними активами // Матеріали науково-практичної конференції студентів, аспірантів та співробітників Сумського національного аграрного університету «Економіко-правове забезпечення сталого розвитку сільськогосподарського виробництва» (25-27 квітня 2012 р.). – Суми: Видавництво «Довкілля», 2012. – С. 213 – 214.
2013 р.
Статті у наукових фахових виданнях:
Полятикіна Л.І. Економічна сутність і особливості формування та реформування розвитку інвестиційних процесів на підприємствах малого бізнесу / Л.І. Полятикіна // Зб. наук. праць Дніпропетровського НАУ - Дніпропетровськ: «Роснаука», 2013.
Ткаль Я.С. Формування раціонального та ефективного використання земельних ресурсів сільськогосподарськими підприємствами / Я.С. Ткаль // Кримський економічний вісник. – 2013. – № 2 (03) квітень. – Частина ІІ. – С. 187 – 191.
Глушаченко А.І. Славкова О.П. Організація обліку в системі управління підприємством // Наукові праці Полтавської державної аграрної академії - Вип.. 1(6). Т.1.- Полтава : ПДАА.- 2013. – С. 253-257.
Глушаченко А.І. Етапи формування наказу та застосування облікової політики аграрних підприємств // Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія «Економіка та менеджмент». – 2012. – Випуск 9/1 (43). – С. 98-105.
Сергеєв Ю.Г. Особливості сучасної методології формування витрат та результатів операційної діяльності аграрних підприємств / Ю.Г. Сергеєв // Наукові праці Полтавської державної аграрної академії - Вип1(6).- Т.3.- Економічні науки. – Полтава: ПДАА.- 2013.- С.148-152.
Сергеєв Ю. Г. Аналіз собівартості сільськогосподарських підприємств Сумської області / Ю.Г. Сергеєв // Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія «Економіка і менеджмент», випуск 6 (57), 2013. – С.40-44.
Сергеєв Ю.Г. Світовий досвід розвитку державної політики щодо підтримки сільського господарства / Ю.Г. Сергеєв // Вісник Сумського національного аграрного університету Серія: Фінанси і кредит №1(34), 2013. – С.223-229
Матеріали конференцій:
Славкова О.П. Особливості формування ринку органічної продукції / О.П. Славкова, О.М. Маслак // Актуальні питання сучасної економіки: збірник тез та доповідей V Всеукраїнської заочної наукової конференції (24 грудня 2013р.; м. Умань).
Полятикіна Л.І. До питання вдосконалення управління оборотними засобами в бюджетних установах / Л.І. Полятикіна, О.Б. Сідаш // Становление современной науки - 2013: Матеріали ІХ Міжнар. наук.-практ. конф. 27.09 – 5.10.2013року. - Т.3. – Praha: Publishing House “Education and Science” s.r.o. - С. 19-21.
Полятикіна Л.І. Теоретико-методологічні основи обліку функціонування грошових коштів на сільськогосподарських підприємствах при застосуванні інформаційних технологій / Л.І. Полятикіна, І.О. Слівкіна // Становление современной науки - 2013: Матеріали ІХ Міжнар. наук.-практ. конф. 27.09 – 5.10.2013року. - Т.3. – Praha: Publishing House “Education and Science” s.r.o.
Полятикіна Л.І. Фермерство – справа людей, відданих своїй діяльності // Матеріали науково – практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ (15 – 19 квітня 2013 р.) - В 3 т./ Т.1. - Суми, 2013. - 433 с.
Гаркуша С.А. Роль бухгалтерського обліку в управлінні підприємством / С.А. Гаркуша // Materialy ІХ 3mezinarodni vedecko-prakticka konference „Veda a technologie: krok do budoucnosti - 2013”. – Dil 5. Ekonomicke vedy: Praha. Publishing House “Education and Science” s.r.o.- s. 17-19.
Гаркуша С.А. Автоматизація бухгалтерського обліку як складова його ефективності / С.А. Гаркуша // Materialy IX mezinarodni vedecko-prakticka konference „Dny vedy - 2013”. – Dil 7. Ekonomicke vedy: Praha. Publishing House “Education and Science” s.r.o. - s. 26-27.
Ткаль Я.С. Формування раціонального використання земельних ресурсів сільськогосподарськими підприємствами / Я.С. Ткаль // Materialy IX mezinarodni vedecko-prakticka conference «Efektivni nastroje modernich ved – 2013». – Dil 13. Ekonomicke vedy: Praha. Publishing House «Education and Science» s.r.o. – S. 71 – 73.
Ткаль Я.С. Актуальні проблеми використання інформаційних технологій у сфері обліку і аудиту/ Я.С. Ткаль // Зростання ролі бухгалтерського обліку в сучасній економіці: збірник тез та доповідей I Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (21 лютого 2013 р.; м. Київ) / Відпов. за вип. Б.В. Мельничук. – К.: ТОВ «Всеукраїнський інститут права і оцінки», 2013 - с. 199-204
Чуб Ю.В. Проблеми обліку інтелектуального капіталу / Ю.В. Чуб // Зростання ролі бухгалтерського обліку в сучасній економіці: збірник тез та доповідей I Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (21 лютого 2013 р.; м. Київ) / Відпов. за вип. Б.В. Мельничук. – К.: ТОВ «Всеукраїнський інститут права і оцінки», 2013 - с. 212-216
Баранік О. О. Теоретичні аспекти оцінки основних засобів / О.О. Баранік // Зростання ролі бухгалтерського обліку в сучасній економіці: збірник тез та доповідей I Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (21 лютого 2013 р.; м. Київ) / Відпов. за вип. Б.В. Мельничук. – К.: ТОВ «Всеукраїнський інститут права і оцінки», 2013 - С. 226-231.
Баранік О.О. Проблемні питання складових амортизаційної політики / О. О. Баранік // Формування конкурентоспроможної національної економіки: світовий досвід та вітчизняні реалії: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Херсон, 19-20 квітня 2013 р.), – м. Херсон / ред. кол. : К. С. Шапошиков та ін. – Херсон. : Видавничий дім «Гельветика», 2013. – С. 157-158.
Баранік О.О. Проблемні питання строку корисного використання основних засобів / О. О. Баранік // Збірник матеріалів науково-практичної конференції студентів, аспірантів та співробітників Сумського НАУ (15-19 квітня 2013 р.). – Суми. – 2013. – С. 7.
Баранік О.О. Питання оподаткування суб’єктів малого бізнесу / О. О. Баранік // Інноваційний шлях розвитку суспільства: проблеми, досягнення та перспективи : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. 30-31 травня 2013 р., ПДАТУ, м. Кам’янець-Подільський. – Тернопіль : Крок, 2013. – С. 37-39.
Баранік О.О. Облік безнадійної та сумнівної дебіторської заборгованості / О. О. Баранік // Економічна наука ХХІ століття: реалії та перспективи. Збірник наукових праць з актуальних проблем економічних наук: у 2-х частинах / Наукова організація «Перспектива». - Дніпропетровськ : Видавничий дім «Гельветика», 2013. ч. 1. - С. 38-43.
Глушаченко А.І.Організація обліку в управлінні підприємством // Матеріали 9-а Международна научна практична конференція, «Ключеві въпроси в съвременната наука», 17-25 април 2013 на икономики.Том 5. Икономики. София. «Бял ГРАД –БГ». - С. 103-105.
Болмат Г.А. Поняття сутності та класифікації виробничих запасів /Г.А.Болмат//Матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції «Ключевые вопросы в современной науке» (17-25 апреля 2013р.). –Т.6.Экономика. София. «БелГРАД-БГ» ООД. - 2013. – С. 32 - 34.
Болмат Г.А. Проблеми ефективного управління оборотними активами на вітчизняних підприємствах / Г.А. Болмат// Зростання ролі бухгалтерського обліку в сучасній економіці: збірник тез та доповідей I Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (21 лютого 2013 р.; м. Київ) / Відпов. за вип. Б.В. Мельничук. – К.: ТОВ «Всеукраїнський інститут права і оцінки», 2013 - С. 26-30.
Гаркуша С.А. Бухгалтерський облік і компетентність бухгалтера / С.А. Гаркуша, О.П. Славкова // Зростання ролі бухгалтерського обліку в сучасній економіці: збірник тез та доповідей I Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (21 лютого 2013 р.; м. Київ) / Відпов. за вип. Б.В. Мельничук. – К.: ТОВ «Всеукраїнський інститут права і оцінки», 2013 - С. 503-506.
Гаркуша С.А. Бухгалтерський облік в управлінні господарською діяльністю / С.А. Гаркуша // Матеріали науково-практичної конференції студентів, аспірантів та співробітників Сумського НАУ (15-19 квітня 2013 р.). – В3т/Т.1 – Суми, 2013. – с. 8.
Глушаченко А.І. Облікова політика в системі управління підприємств / А.І. Глушаченко // Матеріали науково – практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ (15 – 19 квітня 2013 р.) - В 3 т./ Т.1.-Суми, 2013.- 433 с.
Довжик О.О. Необхідність впровадження управлінського обліку на вітчизняних підприємствах / О.О.Довжик // Зростання ролі бухгалтерського обліку в сучасній економіці: збірник тез та доповідей I Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (21 лютого 2013 р.; м. Київ) / Відпов. за вип. Б.В. Мельничук. – К.: ТОВ «Всеукраїнський інститут права і оцінки», 2013 - С. 293-297.
Довжик О.О. Особливості обліку курсових різниць /О.О. Довжик// Матеріали науково – практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ (15 – 19 квітня 2013 р.) - В 3 т./ Т.1.-Суми, 2013. - 433 с.
Журбенко Н. М. Стан та перспективи складського господарства на вітчизняному ринку зерна /Н.М. Журбенко // Матеріали науково – практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ (15 – 19 квітня 2013 р.) - В 3 т./ Т.1.- Суми, 2013. - С. 12
Школьна В.В. Особливості обліку мшп / В.В. Школьна // Матеріали науково – практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ (15 – 19 квітня 2013 р.) - В 3 т./ Т.1.- Суми, 2013.
Глушаченко А.І. Місце облікової політики в організації управлінського обліку сільськогосподарських підприємств // Зростання ролі бухгалтерського обліку в сучасній економіці. Збірник тез та доповідей 1 Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (21 лютого 2013 р. м. Київ) / відпов. за вип.. В.В. Мельничук. – К.: ТОВ «Всеукраїнський інститут права і оцінки», - С. 312-316.
Сергеєв Ю.Г. Особливості формування собівартості продукції тваринництва/ Ю.Г. Сергеєв // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційний розвиток аграрної економіки» / За ред. С.В. Кармана. – Мелітополь: Вид-во Мелітопольська типографія «Люкс», 2013. – С. 111-112.
Сергеєв Ю.Г. Економічна природа собівартості та її місце в структурі сукупних витрат виробництва / Ю.Г. Сергеєв // Формування і розвиток ринку продукції АПК. Матеріали всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (м. Полтава, 28 березня 2013 року.). – Полтава: РВВ ПДАА, 2013. – С. 20-22.
Сергеєв Ю.Г. Етапи розвитку методології формування витрат виробництва продукції / Ю.Г. Сергеєв // Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ (15-16 квітня 2013 р.). – В 3 т./Т.І. – Суми, 2013. – С. 50-51.
Сергеєв Ю.Г. Методичні підходи до формування собівартості сільськогосподарської продукції / Ю.Г. Сергеєв // Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції «Маркетингове забезпечення ринку продовольства» (м.Полтава, 23-24 квітня 2013 року). – Полтава: ПДАА, 2013. – С. 5.
2014 р.
Статті у наукових фахових виданнях:
Slawkowa O. Turystyka wiejska jako forma spedzania czasu wolnego mieszkancow wschodniej Ukrainy – przyklad obwodu sumskiego / A. Balinska, A. Sieczko, O. Slawkowa, J. Zavadka // Ekologia i Technika. – Bydgoszcz: Wudawnictwo ARTKAMI, 2014. – nr.3 – S. 111-118.
Olena P. Slavkova. The Development of Knowledge Based Bioeconomy / Olena P. Slavkova, Oleksandr Talavyria // Development of region in knowledge economy. – Warsaw university of life sciences press, - Warsaw, 2014 - S. 39-45.
Славкова О.П. Інноваційна складова оцінки сталого розвитку сільських територій [Текст] / О.П. Славкова // Технологии ХХІ века: сб. тезисов по материалам 20-ой Междунар. науч. конф. (15-19 сентября 2014г.). Ч. 2 – Сумы: СНАУ, 2014. – С. 63.
Гаркуша С.А. Організація автоматизації обліково-аналітичних процедур підприємства [Текст] / С.А. Гаркуша // Материали за 10-а международна научна практична конференция, „Ключови въпроси в съвременната наука”, 17-25 април, 2014. Том 5. Икономики. София. «Бял ГРАД-БГ» ООД. - С. 96-98.
Гаркуша С.А. Комп’ютерний аудит в системі аналізу бухгалтерської інформації [Текст] / С.А. Гаркуша, О.О. Довжик // Економічний аналіз: зб. наук. праць / Тернопільський національний економічний університет; редкол.: С.І. Шкарабан (голов. ред.) та ін. – Тернопіль: Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету «Економічна думка» - Том 15.- №2. - 2014. – с.136-141. Збірник індексується в міжнародних каталогах та наукометричних базах WorldCat, Google Scholar, Windows Live Academic, ResearchBible.
Гаркуша С.А. Уніфікація обліку до вимог підприємства в умовах автоматизації [Текст] / С.А. Гаркуша // економічні науки. Серія «Облік і фінанси»: Збірник наукових праць. Луцький національний технічний університет. – Редкол.: відп. ред. д.е.н., професор Герасимчук З.В. – Луцьк, 2014. – Випуск 11 (44). – Ч.1. – С. 30-37.
Довжик О.О. Особливості оплати та стимулювання праці в сільськогосподарських підприємствах. [Текст] / О.О. Довжик // Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія «Економіка та менеджмент». – 2014. – С. 108 – 112.
Довжик О.О. Управлінський облік на сільськогосподарських підприємствах: особливості побудови [Текст] / О.О. Довжик, С.А. Гаркуша // Вісник Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва, № 4, 2014. – С. 124 – 135.
Кадацька А.М. Сутність власного капіталу підприємства [Текст] / А.М. Кадацька // Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія «Економіка та менеджмент». – 2014.
Полятикіна Л.І. Теоретико-методологічні засади функціонування підприємств малого бізнесу [Текст] / Л.І. Полятикіна // Зб. наук. праць ХНАУ - Харків, 2014. – С 98-112.
Ткаль Я.С. Особенности использования информации бухгалтерского учета в качестве ценного ресурса управления предприятием [Текст] / Я.С. Ткаль, Ю.В. Чуб // Научное издание Саратовского государственного технического университета «Экономика современного общества: актуальные вопросы антикризисного развития» (26 июня 2014 г.). – Саратов, 2014. – С. 109 – 113.
Ткаль Я.С. Витрати на виробництво як економічна категорія та їх регулювання при веденні бухгалтерського обліку [Текст] / Я.С. Ткаль // Вісник Полтавської державної аграрної академії. Вип. 1 (8). – Т.1. – Полтава: ПДАА. – 2014. – С. 316 – 322.
Ткаль Я.С. Вдосконалення інформаційного забезпечення обліку окремих об’єктів основних засобів підприємств [Текст] / Я.С. Ткаль // Економічний аналіз: зб. Наук. Праць / Тернопільський національний економічний університет; редкол.: С.І. Шкарабан (голов. ред.) та ін. – Тернопіль: Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету «Економічна думка». – Том 15. – № 2. – 2014. – С. 187-191. Збірник індексується в міжнародних каталогах та наукометричних базах World Cat, Google Scholar, Windows Live Academic, Research Bible.
Ткаль Я.С. Автоматизована система обліку: основні завдання та значення для підприємств [Текст] / Я.С. Ткаль // Вісник Харківського національного аграрного університету ім. В.В.Докучаєва, Серія «Економічні науки» – ХНАУ. – 2014. – № 3. – С.223-228.
Ткаль Я.С. Особливості використання інформаційних систем і технологій в обліку [Текст] / Я.С. Ткаль // Вісник Бердянського національного університету менеджменту і бізнесу, 2014. – № 2 (26). – С. 127 – 130.
Ткаль Я.С. Особливості організації обліку та складання звітності рибницьких господарств [Текст] / Я.С. Ткаль // Вісник Одеського національного університету: Серія: «Економіка». – Випуск 2/6. – Том 19. – 2014. – С. 117 – 120.
Чуб Ю.В. Сутність та еволюція теорії нематеріальних активів на сучасному етапі розвитку економіки [Текст] / Ю.В. Чуб // Вісник Полтавської державної аграрної академії. Вип. 1 (8). – Т.1. – Полтава: ПДАА. – 2014. – С. 329 – 336.
Чуб Ю.В. Аналіз наявності та використання нематеріальних активів [Текст] / Ю.В. Чуб // Вісник Тернопільського національного економічного університету «Економічна думка», 2014. – Том 15. – № 2.– С. 225 – 230.
Чуб Ю.В. Організація обліку виробничих запасів в інформаційному середовищі [Текст] / Ю.В. Чуб // Вісник Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва: Сер. «Економічні науки». – 2014. – № 5. – С. 196 – 201.
Чуб Ю.В. Організація обліку в торгівлі в умовах автоматизації [Текст] / Ю.В. Чуб // Вісник Бердянського національного університету менеджменту і бізнесу, 2014. – № 2 (26). – С. 131 – 136.
Чуб Ю.В. Інноваційна модель розвитку підприємств АПК як фактор підвищення конкурентоспроможності виробництва [Текст] / Ю.В. Чуб // Вісник Одеського національного університету: Сер. «Економіка». – Том 19. – Вип. 2/4, 2014. – С. 108 – 112.
Глушаченко А.І. Організація обліку в управлінні підприємством[Текст] // Матеріали 9-а Международна научна практична конференція, «Ключеві въпроси в съвременната наука», 17-25 април 2014 на икономики.Том 5. Икономики. София. «Бял ГРАД–БГ» ООО С. 103-105.
Матеріали конференцій:
Баранік О.О. До питання облікового відображення оцінки необоротних активів [Текст] / О. О. Баранік // Актуальні питання економічних наук : зб. матеріалів V міжнар. наук.-практ. конф. (м. Донецьк, 12-13 вересн. 2014 р.) / Східноукраїнський інститут економіки та управління. Донецьк : ГО «СІЕУ», 2014. - С. 66-70.
Баранік, О. О. Проблемні питання щодо оцінки активів [Текст] / О. О. Баранік // Фінансово-економічний збалансований розвиток України: проблеми та шляхи їх подолання : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. 12-13 вересн. 2014 р. // Національний гірничий університет. - Дніпропетровськ : Видавничий дім «Гельветика», 2014. - С. 192-195.
Баранік О.О. Проблемні питання щодо проведення переоцінки основних засобів [Текст] / Олексій Баранік // Інноваційні технології та інтенсифікація розвитку національного виробництва : матеріали міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. 16-17 жовтн. 2014 р. - Тернопіль : Крок, 2014. – С. 172-174.
Баранік О.О. До питання класифікації зносу основних засобів [Текст] / Олексій Баранік // Бухгалтерський облік, аналіз і аудит та управління економічними процесами в світовій і національній економіці: історія, сучасність, перспективи : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. 23 жовтн. 2014 р., (ПДАТУ, м. Кам’янець-Подільський). - Тернопіль : Крок, 2014. – С. 10-12.
Глушаченко А.І. Сучасна облікова політика в системі управління підприємств / А.І. Глушаченко // Матеріали науково-практичтична конференція викладачів та студентів Сумського НАУ (14-18 квітня 2014 р.). – В3т/Т.1 – Суми, 2014. – С. 5.
Гаркуша С.А. Комп’ютеризація аналітичних процедур аудиту [Текст] / С.А. Гаркуша // Матеріали науково-практичної конференції студентів, аспірантів та співробітників Сумського НАУ (14-18 квітня 2014 р.). – В3т/Т.1 – Суми, 2014. – С. 4.
Чуб Ю.В. Проблеми обліку інтелектуального капіталу [Текст] / Ю.В. Чуб // Матер. І Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Зростання ролі бухгалтерського обліку в сучасній економіці» (Київ, 21 лютого 2014 р.). – Київ: ТОВ «Всеукраїнський інститут права і оцінки», 2013. – С. 216 – 218.
Чуб Ю.В. Роль калькуляції собівартості продукції рослинництва в управлінні виробництвом [Текст] / Ю.В. Чуб //// Матеріали наукової конференції студентів Сумського НАУ (14-18 квітня 2014р.). – В 3 т./ Т.1. – Суми, - 2014. –С. 327 – 328.
Чуб Ю.В. Облік основних засобів [Текст] / Ю.В. Чуб // Матер. ІІІ Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Ефективність функціонування сільськогосподарських підприємств» (Львів, 23-28 травня 2014 р.). – Львів: Ліга-Прес, 2014. – С. 116 – 118.
Полятикіна Л.І. Діяльність малих підприємств в умовах диверсифікації виробництва [Текст] / Л.І. Полятикіна // Матеріали науково – практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ(14-18 квітня 2014 р.). – Суми. – 2014. – С.24.
Полятикіна Л.І. Участь підприємств малого бізнесу в системі земельних відносин [Текст] / Л.І. Полятикіна // Зб. матеріалів наук.-практ. конф. викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ (14-18 квітня 2014р.). – В 3 т. / Т.1. – Суми, - 2014. – С.9.
Полятикіна Л.І. Значення комп’ютерних програм в організації обліку на підприємствах / Л.І. Полятикіна // Технологии ХХІ века: сб. тезисов по материалам 20-ой Междунар. науч. конф. (5-19 сентября 2014г.). Ч.2 – Сумы: СНАУ, 2014 – С. 62.
Кадацька А.М. Проблеми обліку дебіторської заборгованості [Текст] / А.М. Кадацька // Науково-практична конференція викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ 14-18. 04. 2014 р. – Суми . – 2014. – С. 8.
Довжик О.О. Особливості обліку дебіторської заборгованості в зарубіжних країнах [Текст] / О.О. Довжик // Матеріали науково – практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ(14-18 квітня 2014 р.). – Суми. – 2014. – С. 6.
Ткаль Я.С. Планування маркетингу як стратегічна орієнтація сучасних підприємств [Текст] / Я.С. Ткаль, Н.І. Дудко // Матеріали ІІІ Науково-практичної Інтернет-конференції (23-28 травня 2014 р., м. Львів), 2014. – С. 163-165.
Ткаль Я.С. Актуальні проблеми використання інформаційних технологій у сфері обліку і аудиту [Текст] / Я.С. Ткаль // Матеріали І Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Зростання ролі бухгалтерського обліку в сучасній економіці» (Київ, 21 лютого 2014 р.). – Київ: ТОВ «Всеукраїнський інститут права і оцінки», 2013. – С. 199 – 203.
Ткаль Я.С. Використання інформаційних ресурсів, систем і технологій в обліку підприємств [Текст] / Я.С. Ткаль // Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Ефективність функціонування сільськогосподарських підприємств» (Львів, 23-28 травня 2014 р.). – Львів: Ліга-Прес, 2014. – С. 244 – 247.
Ткаль Я.С. Основні завдання та значення автоматизованої системи обліку [Текст] / Я.С. Ткаль // Економічний дискурс: міжнародний збірник наукових праць «Теоретико-методологічні і науково-практичні засади інвестиційного, фінансового та облікового забезпечення розвитку економіки». – Вип. 2. (м. Кам’янець-Подільський). – Тернопіль: Крок, 2014. – С. 350 – 353.
Баранік О.О. До питання оцінки в обліку [Текст] / О. О. Баранік, Т. В. Калениченко, С. О. Дудник // Проблеми сучасної економіки : зб. матеріалів ІІІ міжнар. наук.-практ. конф. (м. Донецьк, 27-28 грудн. 2013 р.) / Східноукраїнський інститут економіки та управління. У 4-х частинах. Донецьк : ГО «СІЕУ», 2013. – Ч. 3. – С. 19-21.
Баранік О.О. До питання застосування міжнародних стандартів аудиту [Текст] / О. О. Баранік, С. О. Дудник, Т. В. Калениченко // Стратегія розвитку світової економіки в умовах глобалізації : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Черкаси, 27-28 грудн. 2013 р.) / Черкаський державний технологічний університет. - Черкаси : Видавничій дім «Гельветика», 2013. – С. 260-262. 
Популярные краски для мастики и как их наносить
Посмотреть классные триллеры лучшие всех времен и народов

Термін навчання: підготовка фахівців за напрямом освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра – 4 роки, підготовка фахівців за напрямом освітньо-кваліфікаційного рівня магістра – 1,5 року.

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #fsmac9 #eef8239 #241013141550