Ukrainian English Russian

Дипломні роботи, захищені на кафедрі

Тематика магістерських дипломних робіт зі спеціальності
071 «Облік і оподаткування»

1. Амортизація основних засобів у системі бухгалтерського обліку та аудиту: організація та методика.
2. Аналіз сучасних бухгалтерських шкіл України і зарубіжних країн.
3. Баланс підприємства, методика його складання та використання в управлінні.
4. Бухгалтерська звітність підприємств різних форм власності.
5. Внутрішньогосподарський облік та контроль витрат виробництва і фінансових результатів
6. Етичні й правові аспекти діяльності бухгалтера та аудитора.
7. Звіт про власний капітал, методика його складання та використання в управлінні.
8. Звіт про рух грошових коштів, методика його складання та використання в управлінні.
9. Звіт про фінансові результати та використання його показників в управлінні.
10. Звіт суб'єктів малого підприємства, методика його складання та використання в управлінні.
11. Концептуальні основи теорії обліку та аналізу: історія і сучасність.
12. Методологія й організація проведення інвентаризації та відображення її результатів в обліку.
13. Облік і аналіз за центрами відповідальності
14. Облік і аудит (аналіз, контроль) лізингових операцій
15. Облік і аудит (аналіз, контроль) лізингових операцій в умовах застосування комп'ютерної системи бухгалтерського обліку.
16. Облік і аудит (аналіз, контроль) нематеріальних активів на підприємстві.
17. Облік і аудит (аналіз, контроль) розрахунків векселями та вексельними операціями в умовах застосування комп'ютерної системи бухгалтерського обліку
18. Облік і аудит витрат майбутніх періодів.
19. Облік і аудит грошових коштів та аналіз грошових потоків підприємства
20. Облік і аудит діяльності підприємств.
21. Облік і аудит інших грошових коштів.
22. Облік і аудит оборотного капіталу підприємства.
23. Облік і аудит позикового капіталу підприємства, аналіз ефективності його використання
24. Облік і аудит розрахунків із бюджетом, фінансова експертиза податкових розрахунків підприємства.
25. Облік і аудит у фермерських господарствах.
26. Облік і аудит формування фактичної собівартості виробничої продукції (робіт, послуг): організація та методика.
27. Облік і контроль (аналіз, аудит) поточних біологічних активів рослинництва
28. Облік і контроль (аналіз, аудит) поточних біологічних активів тваринництва
29. Облік і контроль (аудит, аналіз) необоротних активів, утримуваних для продажу.
30. Облік і контроль адміністративних витрат підприємства
31. Облік і контроль амортизації необоротних активів
32. Облік і контроль витрат від звичайної діяльності
33. Облік і контроль витрат від операційної діяльності
34. Облік і контроль витрат на збут підприємства
35. Облік і контроль грошових коштів в національній та в іноземній валюті
36. Облік і контроль довгострокових біологічних активів
37. Облік і контроль доходів від звичайної діяльності
38. Облік і контроль доходів від операційної діяльності
39. Облік і контроль доходів від реалізації продукції (або виконання робіт чи надання послуг
40. Облік і контроль доходів і витрат від фінансової та інвестиційної діяльності
41. Облік і контроль інвестиційної нерухомості.
42. Облік і контроль інших необоротних матеріальних активів
43. Облік і контроль нематеріальних активів
44. Облік і контроль орендних операцій підприємства
45. Облік і контроль розрахунків з кредиторами за іншими операціями
46. Облік і контроль фінансових результатів від операційної діяльності
47. Облік і контроль фінансових та інвестиційних витрат
48. Облік та аналіз грошових коштів в національній та в іноземній валюті
49. Облік та аналіз поточних біологічних активів
50. Облік та аудит (аналіз, контроль) розрахунків за виплатами працівникам
51. Облік та аудит (аналіз, контроль) розрахунків підприємств за податком з доходів фізичних осіб
52. Облік та аудит (контроль) місцевих податків і зборів
53. Облік та аудит (контроль) ремонту і модернізації необоротних активів підприємства.
54. Облік та аудит валютних операцій підприємства
55. Облік та аудит витрат діяльності
56. Облік та аудит витрат, доходів і фінансових результатів діяльності підприємства
57. Облік та аудит власного капіталу підприємства
58. Облік та аудит дебіторської заборгованості підприємств
59. Облік та аудит експортно-імпортних операцій підприємства
60. Облік та аудит зносу (амортизації) необоротних активів підприємства
61. Облік та аудит зобов'язань та розрахунків за єдиним соціальним внеском.
62. Облік та аудит інших необоротних матеріальних активів підприємства
63. Облік та аудит капітальних інвестицій підприємства
64. Облік та аудит лізингових операцій
65. Облік та аудит на підприємствах малого бізнесу
66. Облік та аудит необоротних активів підприємства
67. Облік та аудит операцій з оренди основних засобів підприємства
68. Облік та аудит операцій з реконструкції, модернізації і ремонту основних засобів підприємства
69. Облік та аудит розрахунків з бюджетом за податками й платежами.
70. Облік та аудит розрахунків з учасниками
71. Облік та аудит розрахункових операцій у сфері зовнішньоекономічної діяльності підприємства
72. Облік та аудит формування повної собівартості для прийняття управлінських рішень
73. Облік та аудит формування та використання додаткового капіталу
74. Облік та контроль (аналіз, аудит) необоротних активів при використанні комп'ютерних технологій.
75. Облік, аналіз та аудит поточних зобов'язань підприємства
76. Облік, аналіз та аудит розрахункових операцій підприємства
77. Облік, аналіз та аудит фінансових інвестицій підприємства
78. Облікова політика підприємства для цілей бухгалтерського обліку, принципи її формування і розкриття.
79. Облікова політика та суб'єкти малого бізнесу
80. Організаційно-методичні основи обліку і аудиту зносу необоротних активів.
81. Організаційно-методичні принципи та особливості обліку і оподаткування суб'єктів малого підприємництва.
82. Організація внутрішнього обліку і аудиту.
83. Організація і методика внутрішньогосподарського (управлінського) обліку на підприємстві.
84. Організація і методика обліку та аудиту в умовах функціонування автоматизованих інформаційних систем
85. Організація і методика управлінського обліку на підприємстві.
86. Організація обліку за спрощеною формою в малих підприємствах.
87. Організація обліку і контроль розрахунків з бюджетом за податком на
додану вартість
88. Організація обліку і податкового регулювання діяльності промислових підприємств
89. Організація обліку та аналіз розрахунків з бюджетом з податку на прибуток
90. Організація обліку та аудит непрямих податків промислових підприємств
91. Організація обліку та аудиту діяльності акціонерних товариств
92. Організація обліку та державний фінансовий аудит єдиного соціального внеску.
93. Організація та методологія бухгалтерського обліку на підприємстві та шляхи її удосконалення.
94. Особливості обліку та аудиту (контролю, аналізу) орендованих основних засобів
95. Періодична бухгалтерська звітність підприємства, методика її складання і перевірки
96. Порядок утворення, облік та контроль використання резервів та забезпечення наступних виплат і платежів
97. Примітки до річної фінансової звітності, методика їх складання та використання в управлінні.
98. Реформування бухгалтерського обліку в Україні.
99. Система оподаткування у сучасних умовах господарювання підприємств.
100. Становлення та розвиток управлінського обліку.
101. Становлення та розвиток фінансового обліку.
102. Теоретико-методичні засади формування обліково-аналітичної інформації та податковий контроль розрахунків з ПДВ (інші податки).
103. Теоретико-методологічні засади створення підприємств.
104. Удосконалення обліку та аналізу в умовах переходу України до міжнародних принципів обліку.
105. Удосконалення первинного обліку та аналізу його даних.
106. Управлінський облік витрат, доходів і фінансових результатів підприємства
107. Управлінський облік: міжнародний досвід та вітчизняна практика.
108. Форми (системи) бухгалтерського обліку та їх вплив на процес аналізу облікової інформації.
109. Формування та методологія обліку додаткового капіталу.
110. Формування та методологія обліку резервного капіталу.

 

Популярные краски для мастики и как их наносить
Посмотреть классные триллеры лучшие всех времен и народов

Термін навчання: підготовка фахівців за напрямом освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра – 4 роки, підготовка фахівців за напрямом освітньо-кваліфікаційного рівня магістра – 1,5 року.

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #fsmac9 #eef8239 #241013141550