Ukrainian English Russian

Навчально-методична робота


Навчально-методична робота
ДИСЦИПЛІНИ КАФЕДРИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
• Аграрна політика
• Бухгалтерський облік
• Бухгалтерський облік (теорія)
• Бухгалтерський облік в управлінні аграрним підприємством
• Інформаційні системи в регіональному менеджменті
• Інформаційні системи і технології в обліку
• Лісова політика
• Облік і аудит
• Облік і звітність в оподаткуванні
• Облік на підприємствах малого бізнесу
• Облік у банках
• Облік у бюджетних установах
• Облік у зарубіжних країнах
• Оподаткування підприємств АПК
• Організація бухгалтерського обліку
• Основи обліку і контролінгу
• 1 С: Бухгалтерія
• Стратегічний управлінський облік
• Стратегія сталого розвитку природи і суспільства
• Управлінський облік
• Управлінські інформаційні системи в обліку і аудиті
• Фінансовий облік 1
• Фінансовий облік 2

АГРАРНА ПОЛІТИКА

Метою вивчення дисципліни є: формування теоретичних знань і вироблення практичних умінь оволодіння методологічними аспектами практичного застосування основ формування та реалізації аграрної політики держави, оцінювання та обґрунтування її ефективності і набуття навичок щодо інструментів державного регулювання аграрного сектору.
Зміст навчальної дисципліни: оволодіння і розкриття економічної сутності, принципів та головних компонентів розробки і реалізації аграрної політики, формування вмінь аналізу соціально-економічних процесів АПК, оцінювання окремих заходів кредитно-фінансової, бюджетно-податкової, цінової, соціальної та екологічної політики в аграрному секторі, а також сталого розвитку сільських територій, розуміння особливостей формування аграрної політики у країнах із різним рівнем соціально-економічного розвитку.

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК (ТЕОРІЯ)

Метою вивчення дисципліни є: розкриття сутності бухгалтерського обліку, призначення, змісту, методології бухгалтерського обліку, надання допомоги студенту у виборі правильних підходів з питань вивчення обліку виробничо-господарської та фінансової діяльност.
Зміст навчальної дисципліни: особливістю даної дисципліни являється те, що вона розпочинає вивчення облікових дисциплін і готує студента до вивчення основ методології бухгалтерського обліку та ознайомлює з роботою обліково-фінансового апарату підприємства.

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК В УПРАВЛІННІ АГРАРНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ

Метою вивчення дисципліни є: формування системи теоретичних і практичних знань із підготовки облікової інформації як основи для прийняття обґрунтованих управлінських рішень на всіх рівнях управління аграрним підприємством..
Зміст навчальної дисципліни: вивчення концептуальних засад використання бухгалтерського обліку як інформаційного джерела для управління аграрним підприємством; набуття вмінь побудови та трансформації бухгалтерського обліку в системі управління аграрним підприємством

ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ В РЕГІОНАЛЬНОМУ МЕНЕДЖМЕНТІ

Метою вивчення дисципліни формування знань і навичок щодо сучасних інформаційних систем і технологій, їх раціонального використання, а також практичних навичок ефективного використання сучасних інформаційних технологій у процесі здійснення управлінської діяльності.
Зміст навчальної дисципліни: еоретична і практична підготовка магістрів з питань: сутності інформаційних систем та їх значення в управлінні; сучасного стану і тенденцій розвитку інформаційних технологій; методології розроблення інформаційних систем, визначення ефективності їх функціонування; основних засад управління інформаційними ресурсами та технологіями; стратегічної та оперативної спрямованості інформаційних технологій; формування інформаційної структури; використання інтегрованих автоматизованих інформаційних систем; розвитку і запровадження системи підтримки прийняття рішень; визначення основних характеристик експертних систем; використання технологій штучного інтелекту в управлінні.

ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ В ОБЛІКУ

Метою вивчення дисципліни є: формування системи теоретичних і практичних знань у галузі побудови і функціонування інформаційних систем і комп’ютерних технологій та можливостей їх використання в обліку.
Зміст навчальної дисципліни: вивчення основ облікової інформатики, складу облікових задач, особливостей їх розв’язування в умовах використання різних технологій оброблення економічної інформації; набуття вмінь виконувати постановку типових бухгалтерських задач, розробляти алгоритми їх розв’язання з використанням систем управління базами даних і пакетів прикладних програм.

ЛІСОВА ПОЛІТИКА

Метою вивчення дисципліни є: формування теоретичних знань і вироблення практичних умінь оволодіння методологічними аспектами практичного застосування основ формування та реалізації лісової політики держави, набуття студентами знань з історії розвитку лісової політики як наукової дисципліни, розуміння її суті, механізмів та інструментів державного регулювання лісових відносин в Україні й за кордоном та їх правових аспектів.
Зміст навчальної дисципліни: оволодіння і розкриття економічної сутності, принципів та головних компонентів розробки і реалізації лісової політики, формування вмінь аналізу соціально-економічних процесів АПК; розширення наукового світогляду студентів через одержання основних відомостей про лісову політику, її принципи, цілі, завдання та основні компоненти; ознайомлення з елементами лісополітичної субсистеми, через які відбувається реалізація інтересів щодо лісу; вивчення сучасного лісового законодавства, реалізованого в Конституції України, Лісовому кодексі України та інших законодавчих актах держави; ознайомлення із законодавчо-правовими засадами національної лісової політики та міжнародними зобов’язаннями щодо управління лісами та лісовим господарством на засадах сталого розвитку..

ОБЛІК І АУДИТ

Метою вивчення дисципліни є: формування теоретичних знань і набуття практичних навичок з організації та ведення бухгалтерського обліку й проведення аудиту фінансової звітності, а також використання їх результатів як інформаційної бази прийняття ефективних управлінських рішень.
Зміст навчальної дисципліни: ґрунтовна загальна економічна та обліково-аудиторська підготовка фахівців та оволодіння ними принципами, засобами, методами та прийомами обліку діяльності підприємств, а також аудиту їх фінансової звітності.

ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ В ОПОДАТКУВАННІ

Метою вивчення дисципліни є: формування системи спеціальних теоретичних знань і вироблення практичних умінь оволодіння методологічними аспектами щодо організації та ведення обліку і складання звітності в оподаткуванні, розкриття їх суті та змісту основних прикладних категорій; засвоєння навиків та умінь щодо обліку нарахування та сплати податків і зборів, а також з облікового забезпечення звітності про податки і збори.
Зміст навчальної дисципліни: оволодіння і розкриття економічної сутності, принципів та головних компонентів розробки і реалізації податкової системи України, засвоєння теоретичних та практичних основ побудови, організації та ведення податкового обліку на базі чинного законодавства, особливостей обліку і звітності в оподаткуванні при різних формах господарювання і галузях народного господарства.

ОБЛІК НА ПІДПРИЄМСТВАХ МАЛОГО БІЗНЕСУ

Метою вивчення дисципліни є: озброїти майбутнього спеціаліста теоретичними знаннями та практичними навиками бухгалтерського обліку, навчити особливостей застосування різних форм і методів залежно від напрямку діяльності підприємств малого бізнесу.
Зміст навчальної дисципліни: вивчення методологічних засад обліку на підприємствах малого бізнесу; ознайомлення із завданням обліку на підприємствах малого бізнесу за різними його напрямками; засвоєння техніки документального оформлення операцій у первинних облікових документах та методики реєстрації облікової інформації у системі рахунків; ознайомлення з методикою формування звітних показників за даними бухгалтерського обліку на підприємствах малого бізнесу.

ОБЛІК У БАНКАХ

Метою вивчення дисципліни є: забезпечення, у відповідності сучасним вимогам, знань студентів про загальні закономірності виникнення і розвиток бухгалтерського обліку в банках, а також формування сучасної системи знань з теорії і практики бухгалтерського обліку в банках.
Зміст навчальної дисципліни: вивчення етичних засад обліку в банках; ознайомлення із завданням обліку за різними його напрямками; засвоєння техніки документального оформлення операцій у первинних облікових документах та методики реєстрації облікової інформації у системі рахунків; ознайомлення з методикою формування звітних показників за даними бухгалтерського обліку в банках.

ОБЛІК У БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ

Метою вивчення дисципліни є: набуття знань і навичок з ведення бухгалтерського обліку в бюджетних установах, що є необхідним для ефективної роботи на посаді бухгалтера бюджетної установи
Зміст навчальної дисципліни – вивчення методологічних засад з організації та ведення бухгалтерського обліку активів, зобов’язань, доходів і витрат, власного капіталу в бюджетних установах.

ОБЛІК У ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ

Метою вивчення дисципліни є: вивчення організації обліку у різних господарських формуваннях розвинених зарубіжних країн, в першу чергу європейських, опанування методики впровадження міжнародних бухгалтерських стандартів у практику роботи вітчизняних агропромислових підприємств, підрозділів аграрної галузі, підвищення на цій основі професійного рівня майбутнього фахівця - бухгалтера як активного і компетентного учасника управлінської команди.
Зміст навчальної дисципліни: вивчення теорії і практики бухгалтерського обліку в зарубіжних країнах; набуття вмінь використання передового досвіду в галузі організації обліку, аналізу та контролю з урахуванням чинного світового та українського законодавства.

ОПОДАТКУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ АПК

Метою вивчення дисципліни є: формування системи спеціальних теоретичних знань і вироблення практичних умінь оволодіння методологічними аспектами застосування загальних питань з основ оподаткування підприємств та розкриття змісту основних прикладних категорій податкової системи.
Зміст навчальної дисципліни: засвоєння теоретичних та практичних основних принципів, методів та методології оподаткування підприємств на базі чинного законодавства, альтернативних систем оподаткування, а також основних функцій діяльності державної фіскальної служби.

ОРГАНІЗАЦІЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

Метою вивчення дисципліни є: набуття студентами теоретичних знань і практичних навичок з організації бухгалтерського обліку на підприємстві.
Зміст навчальної дисципліни: формування знань і вмінь з організації бухгалтерського обліку та налагодження обліково-контрольного й аналітичного процесів, орієнтованих на інформаційне забезпечення управлінських рішень.

ОСНОВИ ОБЛІКУ І КОНТРОЛІНГУ

Метою вивчення дисципліни є: розкриття сутності бухгалтерського обліку, призначення, змісту, методології бухгалтерського обліку, надання допомоги студенту у виборі правильних підходів з питань вивчення обліку виробничо-господарської та фінансової діяльності.
Зміст навчальної дисципліни: особливістю даної дисципліни являється те, що вона розпочинає вивчення облікових дисциплін і готує студента до вивчення основ методології бухгалтерського обліку та ознайомлює з роботою обліково-фінансового апарату підприємства.

1 С: БУХГАЛТЕРІЯ

Метою вивчення дисципліни є: формування системи теоретичних і практичних знань у галузі побудови і функціонування інформаційних систем і комп’ютерних технологій та можливостей їх використання в обліку.
Зміст навчальної дисципліни: вивчення основ облікової інформатики, складу облікових задач, особливостей їх розв’язування в умовах використання різних технологій оброблення економічної інформації; набуття вмінь виконувати постановку типових бухгалтерських задач, розробляти алгоритми їх розв’язання з використанням систем управління базами даних і пакетів прикладних програм.

СТРАТЕГІЧНИЙ УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК

Метою вивчення дисципліни є: метою викладання навчальної дисципліни є надання теоретичних та практичних знань з організації та методики ведення стратегічного управлінського обліку, його вдосконалення з врахуванням передового досвіду.
Зміст навчальної дисципліни: вивчення методологічних основ управлінського обліку в міжнародній та вітчизняній практиці.

СТРАТЕГІЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ПРИРОДИ І СУСПІЛЬСТВА

Метою вивчення дисципліни є: формування базових знань з проблем взаємодії людини і навколишнього середовища, необхідних для прийняття рішень у подальшій професійній діяльності згідно з принципами сталого розвитку.
Зміст навчальної дисципліни: вивчення сутності та основних понять і принципів концепції сталого розвитку суспільства; поняття біосфери як динамічної системи;основні відомості про глобальні екологічні проблеми людства – ресурси і розвиток, антропогенні впливи на біосферу; якісні і кількісні критерії стійкості природних екосистем, розвитку і моделювання сталого розвитку суспільства; економічні, соціально-політичні, екологічні та етичні проблеми розвитку; проблеми прийняття управлінських рішень.

УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК

Метою вивчення дисципліни є: формування системи спеціальних теоретичних і практичних знань з організації та методики управлінського обліку, його вдосконалення з урахуванням передового зарубіжного і вітчизняного досвіду та набуття навичок щодо обліку витрат і калькулювання.
Зміст навчальної дисципліни: вивчення і розкриття принципів і методів управлінського обліку, його місця і ролі в управлінні діяльністю підприємства, формування вмінь застосовувати відповідні методи і прийоми у процесі обліку для підготовки інформації, необхідної для нормування, планування, контролю і аналізу та для прийняття обґрунтованих і виважених управлінських рішень.

УПРАВЛІНСЬКІ ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ В ОБЛІКУ І АУДИТІ

Метою вивчення дисципліни є: формування системи теоретичних і практичних знань у галузі побудови і функціонування інформаційних систем і комп’ютерних технологій та можливостей їх використання в обліку ф аудиті.
Зміст навчальної дисципліни: вивчення основ облікової інформатики, складу облікових задач, особливостей їх розв’язування в умовах використання різних технологій оброблення економічної інформації; набуття вмінь виконувати постановку типових бухгалтерських іаудиторських задач, розробляти алгоритми їх розв’язання з використанням систем управління базами даних і пакетів прикладних програм.

ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК 1, 2

Метою вивчення дисципліни є: формування системи спеціальних теоретичних і практичних знань з організації та методики фінансового обліку в діяльності підприємств різних форм власності і видів діяльності та набути практичних навичок документального оформлення господарських операцій, складання кореспонденції рахунків, ведення облікових регістрів.
Зміст навчальної дисципліни: формування знань щодо раціональної організації і ведення на підприємствах обліку активів із використанням прогресивних форм і національних стандартів.

 Популярные краски для мастики и как их наносить
Посмотреть классные триллеры лучшие всех времен и народов

Термін навчання: підготовка фахівців за напрямом освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра – 4 роки, підготовка фахівців за напрямом освітньо-кваліфікаційного рівня магістра – 1,5 року.

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #fsmac9 #eef8239 #241013141550