Ukrainian English Russian

Навчально-методична роботаДИСЦИПЛІНИ КАФЕДРИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

• Автоматизована система обліку

• Актуальні питання бухгалтерського обліку

• Бухгалтерський облік

• Бухгалтерський облік в рибництві

• Бухгалтерський облік в управлінні підприємством

• Бухгалтерський облік у ресторанному господарстві

• Інфрмаціна система бухгалтерського обліку «1С: Підприємство»

• Інформаційні системи і технології в обліку

• Моделі і методи прийняття рішень в аналізі і аудиті

• Облік в бюджетних установах

• Облік в банках

• Облік і аудит

• Облік і звітність в оподаткуванні

• Облікова політика підприємства

• Облік у галузях народного господарства

• Облік у бюджетних установах

• Облік у зарубіжних країнах

• Облік у зовнішньоекономічній діяльності

• Облік у підприємствах малого бізнесу

• Організація обліку

• Податковий облік

• Стратегія сталого розвитку природи і суспільства

• Стратегічний управлінський облік

• Управлінський облік

• Управлінські інформаційні системи в аналізі і аудиті

• Управління закладами ресторанного господарства

• Фінансовий облік І

• Фінансовий облік ІІ

 

АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА ОБЛІКУ

 

Метою вивчення дисципліни є: засвоєння студентами теоретичних знань та набуття необхідних практичних навичок застосування автоматизованих форм і комп'ютерних технологій обліку, контролю та аудиту в агропромисловому виробництві, оволодіння сучасною методикою раціонального використання технічного обладнання на робочому місці бухгалтера, ознайомлення з перспективними інформаційними технологіями обліку, контролю та аудиту, що застосовуються в аграрному виробництві.

Зміст навчальної дисципліни: охоплює загальні питання класифікації та характеристики бухгалтерських інформаційних систем; знайомство з характеристикою та функціональними можливостями програмного продукту «1С: Підприємство»; організації та ведення нормативно-довідкової інформації; формування вхідної та вихідної інформації в умовах автоматизованої обробки даних; розглядає методику організації розподілу баз даних з обліку і контролю; основні принципи побудови технологічного процесу обробки інформації; питання автоматизації облікових, контрольних і аудиторських задач; формування і відображення звітності підприємства; зарубіжний досвід використання комп'ютерних технологій в управлінні сільськогосподарським виробництвом.

 

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

 

Метою вивчення дисципліни є: засвоєння студентами теоретичних знань та набуття необхідних практичних навичок щодо актуальних питань бухгалерського обліку, адже постійно змінюється нормативно-заканодавча база; засвоєння знань з обліку біологічних активів сільськогосподарської діяльності.

Зміст навчальної дисципліни: вивчення методологічних засад формування у бухгалтерському обліку інформації про біологічні активи та про одержані в процесі їх біологічних перетворень додаткові біологічні активи й сільськогосподарську продукцію, розкриття про них інформації у фінансовій звітності підприємства.

 

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК

 

Метою вивчення дисципліни є: надання майбутньому фахівцю глибоких теоретичних знань та необхідних практичних навичок з ефективної роботи в ринкових умовах на підприємствах та організаціях різних форм власності, вивчення методологічних основ організації бухгалтерського обліку, методів облікової реєстрації господарських операцій і форм бухгалтерського обліку для раціонального використання трудових, матеріальних і фінансових ресурсів агропромислового комплексу.

Зміст навчальної дисципліни: загальна характеристика бухгалтерського обліку; історія виникнення та розвитку господарського обліку; предмет і метод бухгалтерського обліку; документація як елемент методу бухгалтерського обліку; оцінка і калькуляція; система рахунків і відображення в них господарських операцій; методологія обліку основних господарських процесів на стадіях руху активів підприємства; класифікація і план рахунків бухгалтерського обліку; інвентаризація як елемент методу бухгалтерського обліку; облікові регістри та форми бухгалтерського обліку; основи бухгалтерської звітності; основи організації бухгалтерського обліку.

 

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК В РИБНИЦТВІ

 

Метою вивчення дисципліни є: набуття знань і практичних навичок з оформлення первинних документів, ведення обліку витрат та отриманої продукції в системі облікових регістрів бухгалтерського обліку в рибництві.

Зміст навчальної дисципліни: охоплює загальні питання теорії бухгалтерського обліку; предмет та метод бухгалтерського обліку, предмет та об’єкти бухгалтерського обліку, організацію первинного обліку; розглядається організація обліку біологічних активів та сільськогосподарської продукції у рибництві, облік витрат та отриманої продукції вирощування риби, облік реалізації готової продукції, форми та зміст фінансової звітності підприємств.

 

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК У РЕСТОРАННОМУ ГОСПОДАРСТВІ

 

Метою вивчення дисципліни є: вивчення організації обліку у різних господарських формуваннях ресторанного господарства, опанування методики бухгалтерського обліку та впровадження міжнародних бухгалтерських стандартів у практику роботи вітчизняних закладів ресторанного бізнесу, підвищення на цій основі професійного рівня майбутнього фахівця – бакалавра харчових технологій, як активного і компетентного учасника управлінської команди.

Зміст навчальної дисципліни: загальнотеоретичні та специфічні основи дисципліни; предмет і метод бухгалтерського обліку; бухгалтерський баланс закладів ресторанного господарства; система рахунків бухгалтерського обліку та їх класифікація; оцінка і калькуляція; методологія обліку основних господарських процесів; інвентаризація на підприємствах ресторанного бізнесу.

 

ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ В ОБЛІКУ

 

Метою вивчення дисципліни є: засвоєння студентами знань про створення та використання в управлінні інформаційних систем і технологій обліку, фінансового та економічного аналізу і аудиту.

Зміст навчальної дисципліни: вивчення управлінських інформаційних систем за їх видами, рівнями та функціональним призначенням, методів постановки контрольно-аналітичних, фінансових, управлінських, аудиторських завдань, набуття вмінь їх розв’язання.

 

МОДЕЛІ І МЕТОДИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ В АНАЛІЗІ І АУДИТІ

 

Метою вивчення дисципліни є: формування системи знань з бухгалтерського обліку, економічного аналізу та аудиту для підготовки проектів управлінських рішень.

Зміст навчальної дисципліни: вивчення основ теорії прийняття управлінських рішень та моделей і методів підготовки проектів рішень за напрямами управлінської діяльності. Дисципліна вимагає попереднього засвоєння та вміння використовувати основні положення, прийоми й методи таких економічних дисциплін як «Управлінський облік», «Управлінські інформаційні системи в аналізі і аудиті», а також вітчизняного досвіду облікової діяльності та міжнародних нормативів обліку і аудиту.

 

ОБЛІК В БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ

 

Метою вивчення дисципліни є: набуття знань і навичок з ведення бухгалтерського обліку в бюджетних установах, що є необхідним для ефективної роботи на посаді бухгалтера бюджетної установи.

Зміст навчальної дисципліни – вивчення обліку грошових коштів, розрахунків, доходів та видатків загального і спеціального фонду бюджетних установ, обліку матеріальних цінностей, власного капіталу та виробництва, а також інших об’єктів бухгалтерського обілку бюджетних установ, кінцевим етапом якого є складання звітності.

 

ОБЛІК В БАНКАХ

 

Метою вивчення дисципліни є: озброїти майбутнього спеціаліста теоретичними знаннями та практичними навиками бухгалтерського обліку у банках, навчити особливостей застосування різних форм і методів залежно від напрямку банківської діяльності та її особливостей. Значно розширився обсяг лізингових, факторингових та ф`ючерних операцій. Проводячи господарські операції, банки активізують свою діяльність у сфері розвитку ринкових відносин. Водночас і господарська діяльність підприємств, установ, організацій дедалі більше залучається до сфери банківської діяльності. За цих умов великого значення набувають питання суто практичного характеру – питання бухгалтерського обліку в банках.

Зміст навчальної дисципліни: вивчення етичних засад обліку в банках; ознайомлення із завданням обліку за різними його напрямками; засвоєння техніки документального оформлення операцій у первинних облікових документах та методики реєстрації облікової інформації у системі рахунків; ознайомлення з методикою формування звітних показників за даними бухгалтерського обліку в банках.

 

ОБЛІК І АУДИТ

 

Метою вивчення дисципліни є: оволодіння студентами теоретичними знаннями і практичними навичками суцільного, безперервного, взаємопов’язаного документованого спостереження за господарською діяльністю підприємств, накопичення інформації про цю діяльність та використання інформації для прийняття управлінських рішень; ознайомлення зі світовим досвідом бухгалтерського обліку; оволодіння науковими знаннями в сфері організації і методики аудиту.

Зміст навчальної дисципліни: оволодіти термінологією бухгалтерського обліку;  засвоїти теоретичні основи бухгалтерського обліку; набути практичних навичок по оформленню документів, систематизаціїі і узагальнення облікових даних.

 

ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА ПІДПРИЄМСТВА

 

Метою вивчення дисципліни є: формування у студентів сучасної системи знань про організацію і методику бухгалтерського обліку, нормативно правове його регулювання, напрямки та шляхи його розвитку й удосконалення, умови ефективного використання облікової інформації в здійсненні контролю, аналізу і управління підприємством, підвищення на цій основі професійного рівня майбутнього фахівця з обліку і аудиту як активного і компетентного учасника управлінської команди.

Зміст навчальної дисципліни: визначення й розробка конкретних способів і методів оцінки та відображення відповідних об’єктів у системі бухгалтерських рахунків, звітності, накопичення та використання облікових даних в управлінні виробництвом.

 

ОБЛІК У ГАЛУЗЯХ НАРОДНОГО ГОСПОДАРСТВА

 

Метою вивчення дисципліни є: засвоєння теоретичного матеріалу та набуття практичних навиків по веденню бухгалтерського обліку в обслуговуючих, постачальницько-збутових, переробних та заготівельних підприємствах агропромислового комплексу та інших галузях народного господарства України.

Завдання навчальної дисципліни: висвітлення особливостей методики й організації бухгалтерського обліку на підприємствах обслуговуючих, постачальницько-збутових, переробних і заготівельних; особливостей обліку витрат та калькулювання собівартості продукції в підприємствах по переробці сільськогосподарської продукції; особливостей обліку витрат, виходу та калькулювання собівартості в борошномельній, комбікормовій, хлібопекарській, цукровій, олійно-жировій та плодоовочеконсервній промисловості; особливостей складання спеціалізованих форм звітності обслуговуючими, переробними та іншими підприємствами.

 

ОБЛІК У ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ

 

Метою вивчення дисципліни є: вивчення організації обліку у різних господарських формуваннях розвинених зарубіжних країн, в першу чергу європейських, опанування методики впровадження міжнародних бухгалтерських стандартів у практику роботи вітчизняних агропромислових підприємств, підрозділів аграрної галузі, підвищення на цій основі професійного рівня майбутнього фахівця – бухгалтера, як активного і компетентного учасника управлінської команди.

Зміст навчальної дисципліни: міжнародні принципи і системи обліку; фінансова звітність підприємств зарубіжних країн, її зміст та інтерпретація; облік грошових коштів і розрахунків, товарно-матеріальних цінностей, довгострокових активів та фінансових вкладень, власного капіталу і розподілу прибутку, витрат виробництва продукції (робіт, послуг); акумулювання даних про витрати для оцінки собівартості продукції і визначення прибутку.

 

ОБЛІК У ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

 

Метою вивчення дисципліни є: вивчення організації обліку валютних, розрахункових, імпортних та експортних операцій, облік зустрічної торгівлі та операцій з давальницькою сировиною, складання звітності суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, проведення аналізу та оцінки ефективності зовнішньоекономічної діяльності, опанування методики впровадження нормативної бази та бухгалтерських стандартів у практику роботи вітчизняних підприємств, підвищення на цій основі професійного рівня майбутнього фахівця-економіста, як активного і компетентного учасника управлінської команди.

Зміст навчальної дисципліни: вивчення теорії і практики обліку і аналізу зовнішньоекономічної діяльності; набуття вмінь використання передового досвіду в галузі організації обліку, аналізу та контролю з урахуванням чинного вітчизняного законодавства.

 

ОБЛІК У ПІДПРИЄМСТВАХ МАЛОГО БІЗНЕСУ

 

Метою вивчення дисципліни є: забезпечення, у відповідності до сучасних вимог, знань студентів про загальні закономірності виникнення і розвитку бухгалтерського обліку у підприємствах малого бізнесу. Реформування бухгалтерського обліку та звітності, з одного боку, вирішило проблеми, а з іншого, поставило низку запитань перед вітчизняними підприємствами, серед яких чимало суб’єктів малого підприємництва.

Зміст навчальної дисципліни: Організація малого бізнесу в Україні і завдання обліку. Особливості ведення бухгалтерського обліку суб’єктами малого підприємництва. Організація обліку в малих і спільних підприємствах. Особливості організації та створення малих підприємств, поняття малого підприємництва, нормативна база та оподаткування малого підприємництва. Суб’єкти підприємництва різних організаційно-правових форм і форм власності. Згідно з нормативною базою у бухгалтерському обліку існує певний обсяг принципів, правил і положень. Окремо розглядається якісні характеристики бухгалтерського обліку, цілі фінансової звітності, елементи фінансових звітів, час відображення економічних подій, основні принципи базування бухгалтерського обліку і фінансової звітності. Облік у селянських (фермерських) господарствах. Застосування форми бухгалтерського обліку з використанням регістрів обліку майна малого підприємства коли використовуються відомості обліку майна.

 

ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ

 

Метою вивчення дисципліни є: ознайомлення майбутнього спеціаліста з теоретичними та практичними навичками організації бухгалтерського обліку на підприємствах та організаціях різних форм власності в залежності від спеціалізації та профілю підприємства, що сприяє підвищенню на цій основі професійного рівня майбутнього фахівця – бухгалтера, як активного і компетентного учасника управлінської команди.

Зміст навчальної дисципліни: основні принципи організації обліку; організація діловодства документування операцій та організація документообігу; організація роботи бухгалтерського апарату; організація зберігання та утилізації бухгалтерських документів; організація матеріальної відповідальності; організація обліку операцій руху активів і пасивів підприємства.

 

ОСНОВИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ В ОБЛІКУ

 

Метою вивчення дисципліни є: систематизація теоретичних та практичних знань студентів, розширення знань з теорії та практики проведення наукових досліджень в галузі обліку, формування сучасного наукового мислення та вміння організувати, планувати та проводити самостійну наукову роботу, аналізувати, синтезувати та оформляти результати наукових досліджень.

Зміст навчальної дисципліни: вивчення поняття науки та наукової діяльності, особливостей бухгалтерського обліку як науки, парадоксів бухгалтерського обліку та облікових теорій, освітніх та освітньо-кваліфікаційних рівнів, наукових ступенів та наукових звань в Україні в історичному контексті, вивчення порядку здійснення наукового дослідження, порядку підготовки виступів за результатами дослідження, процедури захисту кваліфікаційних робіт, особливостей організації роботи дослідника, елементи культури науковця.

 

ПОДАТКОВИЙ ОБЛІК

 

Метою вивчення дисципліни є: вивчення багатоваріантної системи оподаткування, яка включає прямі та непрямі податки, податкові платежі, для визначення яких застосовуються специфічні бази та механізми обчислення, що покриваються з різних джерел: прибутку чи витрат виробництва. Крім того, облікове забезпечення звітності про податки і податкові платежі є надзвичайно важливим, якщо до того ж враховувати доволі жорстку систему фінансових санкцій, що застосовують до підприємств, керівників і бухгалтерів при виявленні помилок і викривлень при їх обчисленні. Вивчення теоретичних та практичних аспектів організації та ведення податкового обліку на базі чинного українського законодавства, складання звітності про нараховані та сплачені податки.

Зміст навчальної дисципліни: вивчення теоретичних та практичних аспектів організації та ведення податкового обліку на базі чинного законодавства, складання звітності про нараховані та сплачені податки.

 

УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК

 

Метою вивчення дисципліни є: надання майбутнім фахівцям глибоких теоретичних та практичних знань з обліку витрат виробництва, виходу готової продукції (робіт, послу) та обчислення її собівартості в умовах сучасної облікової політики для ефективної роботи на підприємствах та організаціях різних форм власності агропромислового комплексу.

Зміст навчальної дисципліни: економічний зміст організації управлінського обліку; методологічні основи обліку виробництва; облік допоміжних виробництв і витрат на утримання та експлуатацію основних засобів; облік витрат на організацію виробництва і управління, облік витрат, виходу продукції рослинництва, тваринництва, промислових виробництв та обчислення її собівартості; облік витрат в обслуговуючих виробництвах і господарствах на підприємствах та організаціях різних форм власності агропромислового комплексу.

 

УПРАВЛІНСЬКІ ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ В АНАЛІЗІ І АУДИТІ

 

Метою вивчення дисципліни є: засвоєння студентами знань про створення та використання в управлінні інформаційних систем і технологій обліку, фінансового та економічного аналізу і аудиту.

Зміст навчальної дисципліни: вивчення управлінських інформаційних систем за їх видами, рівнями та функціональним призначенням, методів постановки контрольно-аналітичних, фінансових, управлінських, аудиторських завдань, набуття вмінь їх розв’язання.

 

ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК

 

Метою вивчення дисципліни є: надання майбутнім фахівцям глибоких теоретичних та практичних знань з фінансового обліку та сучасної облікової політики для ефективної роботи в ринкових умовах на підприємствах та організаціях різних форм власності для раціонального використання трудових, матеріальних і фінансових ресурсів агропромислового комплексу.

Зміст навчальної дисципліни: організація обліку грошових коштів, розрахункових операцій, праці та її оплати, готової продукції та виробничих запасів, тварин на вирощуванні та відгодівлі, основних засобів, нематеріальних активів та їх зносу, малоцінних та швидкозношуваних предметів, реалізації готової продукції (робіт, послуг), власного капіталу та забезпечення зобов'язань, капітальних інвестицій, доходів та фінансових результатів.

 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА кафедри проводиться згідно розробленого плану. Викладачами розроблені робочі програми, конспекти лекцій, завдання щодо контролю знань студентів та положення про модульно-рейтингову оцінку знань. У навчальному процесі використовуються наступні навчальні посібники та монографії:

Михайлов М.Г., Глушаченко А.І., Гончар В.П., Болмат Г.А. Бухгалтерський облік (теорія): Навчальний посібник / За ред. професора Михайлова М.Г.: Навч. посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 248 с.

Михайлов М.Г., Глушаченко А.І., Пасько О.В. Облікова політика підприємства: Навчальний посібник / За ред. Гаврилюка В.М., Жука В.М., Михайлова М.Г. – К.: Видавництво ТОВ «Юр-Агро-Веста», 2007. – С. 128 – 141.

Михайлов М.Г., Телегунь М.І., Кадацька А.М., Баранік О.О. Бухгалтерський фінансовий облік в сільськогосподарських підприємствах: Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 472 с.

Михайлов М.Г., Полятикіна Л.І., Славкова О.П. Організація бухгалтерського обліку на підприємствах малого бізнесу: Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 320 с.

Славкова О., Кваша С., Клепацький Б., Скрипнік Ю., Боротинська К., Жемойда О. Польсько-англійсько-український тлумачний словник фінансових та облікових термінів. – Суми: Видавництво «Довкілля», 2008. – 264 с.

Славкова О.П. Біоенергетичний потенціал лісостепової і поліської зон України та перспективи його використання: Монографія / За заг. ред. д.с.-г.н., проф., чл.-кор. УААН В.І. Ладики. – Суми: Університетська книга, 2009. – С. 243 – 265.

Михайлов М.Г., Мішньова Н.А., Захарчук Л.Г., Ткаль Я.С. Фінансовий і управлінський облік: Практикум. Навчальний посібник / За ред. професора Михайлова М.Г. – ВАТ «Сумська обласна друкарня», 2010. – 260 с.

Славкова О.П. Розвиток сільських територій: теорія, методологія, практика.  Монографія. – Вид-во: СНАУ. – 2010. – 330 с.

Ладика В.І., Славкова О.П., Жмайлов В.М. Socio-economic Aspects on Ukrainian Development. Economics, Social Policy and Citizenship in the European Union – Evidence of V4 Countries and Perspectives for Ukraine / Dr. h. c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD. et al. – Nitra, 2010. – P. 218 – 232.

Михайлов М.Г., Телегунь М.І., Славкова О.П. Бухгалтерський облік у бюджетних установах: Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 384 с.

Славкова О.П., Zhemoyda O. Regional and National Food Security: a Case of Ukraine and Russia. Food Sciences & Business Studies. Global-Regional-Local Approach / Elena Horska’ et al. – Nitra, 2012. – P. 85 – 107.

Славкова О.П. Стратегія державної політики розвитку сільських територій / О.П. Славкова, А.І.Сухоставець // Детермінанти соціально-економічного розвитку підприємств: [монографія] / за заг. ред. д.е.н., проф. Є.В. Мішеніна.- Харків: ТОВ «Діса Плюс», 2013. – Вип.2. - С.30-50.

Полятикіна Л.І. Особливості економічних відносин у підприємницькій діяльності аграрного сектору / Детермінанти соціально-економічного розвитку підприємств: монографія. Вип.2 / за наук. ред. д-ра екон. наук., проф. Є.в.мішеніна. – Харків: ТОВ «ДісаПлюс», 2013. – С.270-277.

Славкова О.П. Концептуальні напрями реформування соціальної інфраструктури села / Славкова О.П., Сухоставець А.І. // Детермінанти соціально-економічного розвитку підприємств: монографія Вип.2 / за наук. ред. д-ра екон. наук, проф. Є.В.Мішеніна, – Харків: ТОВ «Діса Плюс», 2013. – С.284-293.

 

 

 

Популярные краски для мастики и как их наносить
Посмотреть классные триллеры лучшие всех времен и народов

Термін навчання: підготовка фахівців за напрямом освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра – 4 роки, підготовка фахівців за напрямом освітньо-кваліфікаційного рівня магістра – 1,5 року.

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #fsmac9 #eef8239 #241013141550