Ukrainian English Russian

Наукова робота кафедри

 

Наукова робота проводиться за напрямками:

• Вдосконалення організації бухгалтерського обліку на сільськогосподарських підприємствах;

• Аудит фінансових результатів сільськогосподарських підприємств

• Особливості контрольно-ревізійної роботи на сільськогосподарських підприємствах

• Формування системи звітності сільськогосподарських підприємств та її облікового забезпечення

• Аудит підприємницької діяльності

• Екологічний аудит

• Розробка методичних рекомендацій по закриттю операційних рахунків в сільськогосподарських підприємствах

• Облікова політика, як основа організації бухгалтерського обліку виробничих підприємств

• Фінансові ресурси сільськогосподарських підприємств

• Облік і аудит ефективності використання виробничих оборотних фондів на підприємствах

• Вдосконалення системи внутрішньогосподарського обліку, контролю та аудиту на підприємствах АПК

• Оренда як економічний інструмент раціонального землекористування

• Формування системи звітності підприємств та її облікового забезпечення;

• Глобалізація обліку та аудиту

По кафедрі виконуються наступні теми науково-дослідних робіт (в межах навчального навантаження)

1 Розробка механізму підвищення економічної стійкості, як елементу управління конкурентоспроможністю підприємств машинобудування в умовах глобалізації економіки

2 Організаційні та методичні засади проведення аудиторської перевірки в умовах застосування комп'ютерних інформаційних систем (0113U004896)
3 Вдосконалення економічних важелів підвищення ефективності використання земельних ресурсів та організаційно-економічного забезпечення розвитку земельних відносин (0113U003756)
4 Механізми вдосконалення стратегічного управління економічним розвитком підприємств аграрного сектору економіки (0113U004893)
5 Формування глобальної архітектури регулювання обліку та аудиту (0113U003757)
6 Науково-методологічні основи розвитку та застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності та Міжнародних стандартів аудиту в умовах глобалізації світової економіки (0113U004895)
7 Організаційні і методологічні аспекти функціонування системи внутрішнього контролю підприємств АПК (0110U000574)


Наукова робота викладачів

Гордієнко М.І. Економічна сутність та основні показники конкурентоспроможності продукції / М.І. Гордієнко// Молодий вчений/ Видавничий дім «Гельветика», 2015. – Ч. 2. - № 5 (20). - С. 127 – 132.

Гордієнко М. І. Стратегічне планування в аграрному секторі / М.І. Гордієнко // Причорноморські економічні студії, 2016. - № 3. – С. 49 – 53.

Назаренко І. М. Історична ретроспектива розвитку категорії «капітал» / І. М. Назаренко // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. -  2014. - № 2 (10),Серія: Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості. – С. 116 – 125.

Назаренко І. М. Розвиток категорії «капітал»: історичний дискурс з позиції облікового аспекту / І. М. Назаренко // Науковий вісник Херсонського державного університету, серія «Економічні науки».- 2015.- Вип. 11. – C. 135 – 140.

Назаренко І.М. Стратегічний менеджмент знань та інновацій в контексті розвитку стратегічного управління / І. М. Назаренко // Інвестиції: практика та досвід. – 2015. - № 1. – С. 9 – 13.

Назаренко І. М. Аналіз монетарного та  енергетичного підходів до формування додаткової вартості / І. М. Назаренко // Молодий вчений / Young Scientist. - 2015. -  № 10 (25). - С. 55 - 58.

Назаренко І. М. Капітал і власність: узгодження та взаємозв'язок обліково-правових категорій / І. М. Назаренко // Економiка і Фiнанси ▪ Economics and Finance ▪ 2015 ▪ № 6-7. – С. 43 – 59.

Назаренко І. М. Стан та проблеми розвитку сільського господарства України: реалії сучасності //  Black Sea Scientific Journal Of Academic Research. Multidisciplinary Journal. –  2015.  – Volume 25 . –  Issue   07. – P. 43 –49.

Назаренко І. М. Аналіз науково-методичних підходів до розрахунку та оцінки чистих активів підприємства / І. М. Назаренко // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: «Економіка і менеджмент». – 2015. – Вип. 14. – С. 164 – 168.

Назаренко І. М.Прикладні аспекти нейронного моделювання в діагностиці капіталу сільськогосподарських підприємств / І. М. Назаренко // Облік і фінанси = Accounting and Finance. – 2016. – № 1 (71). – С. 161-171.

Назаренко І. М. Аналіз сучасного стану забезпечення капіталом сільськогосподарських підприємств України / І. М. Назаренко, А. І. Орєхова // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. – 2015. – Вип. 4. – С. 56-61.

Назаренко І. М. Економетричне моделювання складових капіталу в якості факторних систем / І. М. Назаренко // Вісник Харківського національного аграрного університету ім. В. В. Докучаєва. Серія: Економічні науки. – 2015. – № 5. – С. 131-145.

Назаренко І. М. Методологічні основи діагностики ефективності використання капіталу суб’єктів агробізнесу / І. М. Назаренко // Наукові праці Полтавської державної аграрної академії. – 2015. – Вип. 2 (11). – С. 188 – 199.

Назаренко І. М. Напрямки підвищення аналітичності та об'єктивності інформаційного забезпечення діагностики капіталу суб'єктів агробізнесу / І. М. Назаренко // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія : Економічні науки : зб. наук. пр. – 2015. – № 3   (71). – С. 80 – 86.

Назаренко І. М. Методичний підхід до оцінки забезпеченості капіталом сільськогосподарських підприємств / І. М. Назаренко // Агросвіт. – 2016. – № 4. – С. 8-13.

Назаренко І. М. Аналіз інвестиційного забезпечення сільськогосподарських підприємств регіонів України / І. М. Назаренко // Проблеми економіки = The Problems of Economy. – 2015. – № 4. – C. 136-143.

Назаренко І. М. Фінансові індикатори діагностики капіталу з позиції ціннісного та вартісного підходів / І. М. Назаренко // Бізнес – Інформ. – 2016. –№ 2. – С. 273 −278.

Назаренко І.М. Діагностика в системі менеджменту суб’єктів агробізнесу [Електронний ресурс] / І. М. Назаренко // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2016. – № 1 (23). – С. 114-122. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua/files/archive/2016/n1.html

Назаренко І. М. Методичний підхід щодо оцінки формування майна та достатності капіталу підприємств аграрного сектору [Електронний ресурс] / І. М. Назаренко // Економіка: реалії часу : науковий журнал. – 2015. – № 6 (22). – С. 127-134.

Назаренко І. М. Економіко-математичне моделювання залежності фінансового стану підприємств від складових капіталу / І. М. Назаренко // Економіка та держава. – 2016. – № 2. – С. 65-68.

Назаренко І. М. Бухгалтерський облік і звітність – інформаційна платформа управлінського процесу/ І. М. Назаренко,О. В. Назаренко // Бізнес Інформ. – 2015. – № 12. – C. 250-257.

Назаренко І. М. Концептуальні засади діагностики економічної безпеки аграрної сфери / В. Я. Плаксієнко, І. М. Назаренко // Бізнес – Інформ. – 2016. – № 12. - С. 127 -132.

Назаренко І. М. Економічний вимір орендних відносин суб’єктів агробізнесу Cумського регіону / І. М. Назаренко, О. В. Назаренко // Проблеми економіки = The Problems of Economy. – 2016. – № 4. - С. 84-90.

Орєхова А. І. Особливості нормативного регулювання обліку та аудиту нематеріальних активів підприємства / А. І. Орєхова, К. В. Кубрак // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». 2015. - № 11. – с. 144-147.

Орєхова А. І. Ціннісно-орієнтований підхід в системі управління підприємством / А. І. Орєхова// Вісник СНАУ. Серія Економіка і менеджмент. – 2016 .- № 1 (67). - C.49-53.

Орєхова А. І. Ефективність управлінського контролю за діяльністю персоналу підприємства / А. І. Орєхова, О. В. Шапаренко // Проблеми і перспективи економіки та управління : науковий журнал / Черніг. нац. технол. ун-т. – Чернігів : Черніг. нац. технол. ун-т, 2016. – № 2 (6). – С. 56-62.

Назаренко О. В. Актуальні аспекти нарахування та утримання єдиного соціального внеску / О. В. Назаренко, О. В. Сторожук - Вісник СНАУ. Серія: Економіка і менеджмент Вип. 5 (64). - 2015.- с. 206-211.

Назаренко О. В. Науково-практичні засади управління інвестиційними ризиками підприємств аграрної сфери / О. В. Назаренко // Економiка і Фiнанси ▪ Economics and Finance ▪ 2015 ▪ № 6-7. – С. 59 – 69.

Назаренко О. В. Земельна складова необоротних активів аграрного підприємства: вітчизняний та зарубіжний підхід / О.В . Назаренко // // Економіка та держава. – 2017. – № 3. – С. 43-46.

Пасько О.В.  Належна правова процедура Ради з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку / Пасько О.В. //  Облік і фінанси / Accounting and Finance. –К.: ТДВ "Інститут обліку і фінансів" 2016. - № 2(72). – С. 50-55 .

Пасько О.В. Багаторівневе врядування в регулюванні обліку в Німеччині: структура та діяльність Комітету зі стандартів бухгалтерського обліку Німеччини /О. В. Пасько, // Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації 2016. - № 2. – С. 44-55.

Пасько О.В. Багатостороння теорія корпоративного управління / О.В. Пасько, Е.М.  Мартей  // Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії. – 2016. - № 6.

Пасько О.В. Теорія агентських відносин в корпоративному управлінні у 21 сторіччі / О.В. Пасько, Е.М.  Мартей // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2016. - № 12. – С. 322-326.

Пасько О.В. Порівняльна характеристика кодексів корпоративного управління: Великобританія, Гана, Німеччина, Україна / О.В. Пасько, Е.М.  Мартей // Причорноморські економічні студії. – 2016. - № 7. – С. 149-153.

Пасько О.В. Підхід «дотримуйся або пояснюй» у контролі дотримання положень кодексу корпоративного управління у Великобританії / О.В. Пасько, Е.М.  Мартей // Економіка та суспільство. – 2016. - № 4. – С. 171-178.

Гончар В.П. Особливості організації підрозділів внутрішнього контролю та аудиту в сільськогосподарських підприємствах // В.П. Гончар // Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія «Економіка і менеджмент». – 2014. – № 12 (62). – С. 165 – 170.

Гончар В.П. Самоконтроль в системі внутрішнього контролю підприємств // В.П. Гончар // Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія «Економіка і менеджмент». – 2015. – № 8 (65) – С. 173 – 178.

Гончар В.П. Формування ефективної системи внутрішньогосподарського контролю аграрних підприємств / В.П. Гончар // Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації: міжнародний науковий журнал. Випуск 2. – Тернопіль. 2016. – С. 136 – 143.

 

Гордієнко М.І., Устік Т.В. Формування конкурентних переваг сільськогосподарських підприємств. – Молода економіка. – 2012. – № 14. – с. 115 -121.

Дегтяренко А.В. Перешкоди на шляху розповсюдження комп'ютерного аудиту в Україні / А.В. Дегтяренко // Вісник Сумського НАУ. Серія: Економіка та менеджмент. - Суми, 2012. – Вип. 4/52.

Дегтяренко А.В. Оцінка платоспроможності сільськогосподарських підприємств при проведенні аудиту / А.В. Дегтяренко // Вісник Сумського НАУ. Серія: Фінанси і кредит. - Суми, 2012. – Вип. 1(32).

Дегтяренко А.В. Елементи системи фінансового управління / А.В. Дегтяренко // Інноваційна економіка - Тернопіль, 2012. – № 8.

Гончар В.П. Класифікація передумов вдосконалення внутрішнього контролю сільськогосподарських підприємств / В.П. Гончар // Наукові праці Південного філіалу Національного університету біоресурсів і природокористування України «Кримський агротехнологічний університет». – Серія «Економічні науки». Випуск 141. – Сімферополь, 2012. – С. 246 – 250.

Гончар В.П. Нормативно-правові засади функціонування системи внутрішнього контролю сільськогосподарських підприємств / В.П. Гончар // Вісник СНАУ. Серія 1.3«Економіка і менеджмент». – 2012. – № 8 (53) – С. 47 – 53.

Гончар В.П. Система внутрішнього контролю: цілеспрямованість, що ґрунтується на принципах / В.П. Гончар // Вісник СНАУ. Серія «Фінанси і кредит». – 2012. – № 1 – C. 153 – 158.

Гончар В.П. Вдосконалення організації системи внутрішнього контролю в аграрному секторі АПК / В.П. Гончар // Фінанси, облік і аудит: зб. наук. праць / [відп. ред. М.М. Коцупатрий]. – К.: КНЕУ, 2012. Спец. випуск. - с. 204 – 208

Назаренко І.М. Генезис вітчизняної та зарубіжної інтерпретації сутності економічної категорії «стратегія» / І.М. Назаренко // Інноваційна економіка. – 2013. - № 4 (42). – С. 209-214.

Назаренко І.М. Цінність підприємства - головний орієнтир стратегічного менеджменту / І.М. Назаренко // Агросвіт. – 2013. - № 11. – С. 14-18.

Назаренко О.В. Етичні принципи аудиту: сутність, призначення та порядок застосування / Назаренко О.В., Колдовська Є.В. - Вісник СНАУ. Серія: Економіка і менеджмент. Вип. 8 (53). - 2012.- с. 29-33.

Назаренко О.В. Концептуальні основи відображення земельних ресурсів у бухгалтерському обліку аграрних підприємст / О.В. Назаренко // Агросвіт. – 2013. - № 11. – С. 7-10.

Пасько О. В. Вплив міжнародних стандартів аудиту після завершення проекту поліпшення зрозумілості на процес аудиту: глобальний та національний виміри / О. В. Пасько // Вісник Сумського національного аграрного ун-ту : науковий журнал. – Сер. «Економіка і менеджмент» / Сумський НАУ. – Суми, 2013. – Вип. 6 (57). - С. 118-124.

Пасько О. В. Трансформація структури, змісту та обсягу аудиторського звіту в Міжнародних стандартах аудиту / О. В. Пасько // Облік і фінанси / Accounting and Finance / Інститут обліку і фінансів. - К., 2013. - № 1 (59). - С. 80-91.

Pasko O.V. Changes in audit process caused by clarified ISA's: the case for written representations // Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія «Економіка та менеджмент». – 2011. - № 6/2 (49). – С. 112-116

Pasko O.V. The materiality concept according to clarified ISA's: problems of implementation and application // Етап. Економіка: теорія, аналіз, практика. – квітень 2011. - № 2. – С. 8-10

Гончар В. П. Внутрішній контроль суб'єктів господарювання: проблеми трактування і термінологія // Вісник СНАУ. Серія «Фінанси і кредит». – 2010. – № 2.- С.136-142

Гончар В.П. Застосування внутрішнього аудиту в системі управління українських підприємств // Економічні науки. Серія «Облік і фінанси». Збірник наукових праць ЛДТУ. Випуск 4(16). –Ч.1.- ред. колегія: відп. редактор д.е.н., проф. Герасимчук З.В. – Луцьк, 2007. – С.82-89

Гончар В.П. Стан і проблеми внутрішнього контролю в сільськогосподарських підприємствах Сумської області // Вісник ХНАУ ім. В.В. Докучаєва. Серія «Економічні науки». – 2011. - № .5 – С. 130-135

Гончар В.П., Попова О.Ю. Основнi засоби: складовi облiкової полiтики // Вiсник СНАУ. Серiя: Серія «Фінанси і кредит». – 2009. – № 2. С. 174-179.

Гордиенко Н.И. Сущность, объекты, информационная функция контроллинга / Н.И. Гордиенко // Всеукраїнський науково – виробничий журнал «Інноваційна економіка». Тернопільський інститут агропромислового виробництва. – Тернопіль, 2011. - № 3 (22). - С. 118 – 121.

Гордієнко М.І., Гончар В.П. Сутність і застосування в Україні аудиту ефективності та продуктивності діяльності господарських суб'єктів // Збірник наукових праць / За ред.. д.с.-г.н., проф. М.І. Бахмата. – Кам'янець – Подільський, 2009. – Вип. 17. - Т. 2. – С. 430 – 433.

Гордієнко М.І., Дегтяренко А.В. Дебіторська заборгованість сільськогосподарських підприємств Сумщини: показники та шляхи оптимізації / Гордієнко М.І., Дегтяренко А.В. Вісник аграрної науки Причорномор'я: Миколаїв, 2008р. – Вип. 4 (47). – с. 121-130

Гордієнко М.І., Дегтяренко А.В. СVP – аналіз в аграрному виробництві: проблеми впровадження та переваги застосування/ Гордієнко М.І., Дегтяренко А.В. – Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки. Вип.. 16, ч.1 – Кіровоград: КНТУ, 2009. - с. 161 . -165.

Гордієнко М.І., Маслюк О.В. Економічна стійкість підприємства та фактори ризику /М.І.Гордієнко, О.В. Маслюк // Бізнес – Навігатор. – Херсон, 2011. – № 4 (25). - С.5-10.

Гордієнко М.І., Назаренко І.М. Оцінка показників ефективності використання капіталу сільськогосподарськими підприємствами на регіональному рівні/ Гордієнко М.І., Назаренко І.М. – Вісник СНАУ. Серія: Фінанси і кредит. – Видавництво «Довкілля». Суми, 2009. - с. 117-122).

Гордієнко М.І., Руденко О.Є. Відображення інформації про основні засоби у фінансовій звітності. /Гордієнко М.І., Руденко О.Є. - Вісник СНАУ. Сер. Фінанси і кредит. Вип.. – 2 (25). – Суми, 2008.– С.215-220.

Дегтяренко А. В. Облік собівартості продукції ставкового виробництва. / Дегтяренко А.В., Федько О.С. // Вісник Сумського НАУ. Серія: Фінанси і кредит. - Суми, 2009. – Вип. 1(26). - С. 122 - 125.

Дегтяренко А. В. Правове забезпечення фінансових трансакцій / А.В. Дегтяренко // Економіка АПК. – 2007. - № 9. – С. 67 – 73.

Дегтяренко А.В. Аналітичні процедури: систематизація та функціональна роль на всіх стадіях аудиту/ А.В. Дегтяренко // Вісник Сумського НАУ. Серія: Економіка та менеджмент. – Суми, 2011. – Вип. 6/2 (49). – С.176-181.

Дегтяренко А.В. Грошова ліквідність суб'єктів АПК: планування на основі нормативів / А.В. Дегтяренко, В.П. Дегтярь // Економіка: проблеми теорії та практики: збірник наукових праць – Дніпропетровськ: ДНУ, 2009. – Вип. 254: В 6 т. – Т. V. – С. 1194 – 1200.

Дегтяренко А.В. Ефективність банківського кредитування АПК (на прикладі Сумської області) / А.В. Дегтяренко, В.М. Теслюк // Облік і фінанси АПК. – 2009. - № 1. – С. 26 – 30.

Дегтяренко А.В. Імовірнісно-імітаційне моделювання коефіцієнта покриття на основі фінансової звітності агропідприємств / А.В. Дегтяренко // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки. - Черкаси: Видавництво ЧДТУ, 2009. - Вип. 23., - Частина III. - С. 189 – 193.

Дегтяренко А.В. Методологічні аспекти управління грошовими потоками підприємств / М.І. Гордієнко, А.В. Дегтяренко // Вісник Сумського НАУ. Серія: Фінанси і кредит. - Суми, 2006. – Вип. 2(21). - С. 42 – 48.

Дегтяренко А.В. Стан і проблеми фінансування аграрних підприємств Сумської області / Дегтяренко А.В. Наукові праці НДФІ. Міністерство фінансів України. Науково-дослідний фінансовий інститут. – 2008.- № 4(45).– с. 85–91.

Дегтяренко А.В. Тести контролю в аудиті: прикладний інструментарій і переваги від застосування /А.В. Дегтяренко // Вісник Сумського НАУ. Серія: Фінанси і кредит. – Суми, 2011. - Вип. 1(30). – С 118-123.

Дегтяренко А.В. Фінансові ресурси підприємств: кругообіг, класифікація і сутність / А.В. Дегтяренко // Вісник Сумського НАУ. Серія: Фінанси і кредит. - Суми, 2005. – Вип. 2(19). - С. 50 – 55.

Назаренко І. М. Використання багатофакторної лінійно-регресійної моделі в управлінні капіталом сільськогосподарських підприємств / І. М. Назаренко, А. О Курило // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Серія: Економічні науки. – Кіровоград, 2009. - № 16. - Ч. 1. – С. 58 – 65.

Назаренко І. М. Еволюція економічної сутності категорії «капітал» / І. М. Назаренко // Вісник Сумського НАУ. Серія: Фінанси і кредит. – Суми, 2008. – Вип. 1(24). - С. 348 – 352.

Назаренко І. М. Економічна сутність та перспективи формування статутного капіталу / О. В. Назаренко, І. М. Назаренко // Вісник Сумського НАУ. Серія: Економіка та менеджмент. – Суми, 2006. - Вип. 5/6. - С. 70 – 73.

Назаренко І. М. Комплексна рейтингова оцінка привабливості сільськогосподарських підприємств / О. В. Назаренко, І. М. Назаренко // Збірник наукових праць Черкаського державного університету. Серія: Економічні науки. – Черкаси, 2009. - № 23. Ч. ІІІ. – С. 174 – 179.

Назаренко І. М. Лізинг – джерело оновлення капіталу підприємств аграрного сектору / І. М. Назаренко // Агросвіт. – 2009. - № 22. – С. 43 – 47.

Назаренко І. М. Науково-практичні засади формування структури капіталу сільськогосподарських підприємств Сумської області / І. М. Назаренко // Культура народов Причерноморья : научный журнал / Крымский науч. центр НАУ; МОН Украина; Таврический Нац. ун-т им. В. В. Вернадского; Межвузовский центр «Крым». – Симферополь, 2008. – № 123. - С. 94-97.

Назаренко І. М. Сучасний стан та оптимізація структури позикового капіталу сільськогосподарських підприємств Сумської області / І. М. Назаренко // Економіка: проблеми теорії та практики: збірник наукових праць : в 6 т. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2009. – Вип. 254. Т. IV. - С. 992 – 1000.

Назаренко І.М. «Дью ділідженс»: сутність, призначення та послідовність проведення» / І.М. Назаренко, А.І. Орєхова // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Серія: Економічні науки : зб. наук. праць / Міністерство освіти і науки України: Кіровоградський національний технічний університет. – Кіровоград, 2011. – Вип. 20.Ч.1. – с. 360-366

Назаренко І.М. Використання багатофакторної лінійно-регресійної моделі в управлінні капіталом сільськогосподарських підприємств // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Серія: Економічні науки. – Кіровоград. – 2009. - №16. – Ч.1. – С. 58-65.

Назаренко І.М. Еволюція економічної сутності категорії «капітал» / Назаренко І.М. – Вісник СНАУ. Сер. Фінанси і кредит. Вип.-1 (24). – Суми, 2008. – с. 348-352.

Назаренко І.М. Лізинг – джерело оновлення капіталу підприємств аграрного сектору // Агросвіт. – 2009. - № 22. – С. 43 – 47.

Назаренко І.М. Науково-практичні підходи оптимізації обчислення лізингових платежів / І.М. Назаренко // Інноваційна-економіка. – 2011. - № 3 (22). – С. 230-233.

Назаренко І.М. Особливості інвентаризації при аудиті та судово-бухгалтерській експертизі / І.М. Назаренко // Бізнес – Навігатор. – 2011. - № 2 (23). – С. 95-100.

Назаренко І.М. Сучасний стан та оптимізація структури позикового капіталу сільськогосподарських підприємств Сумської області // Економіка: проблеми теорії та практики, В.254: Т.ІV. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2009. – с. 992 – 1000.

Назаренко І.М. Теоретико-практичні аспекти формування капіталу підприємств аграрної сфери / І.М. Назаренко // Інноваційна економіка. – 2011– № 4. – С.

Назаренко О.В. Конфлікт інтересів та шляхи його подолання в сучасній аудиторській діяльності / Назаренко О.В. - Вісник СНАУ. Сер. Економіка та менеджмент. Вип. 8/1 (31) – Суми, 2008.- С. 16-19.

Назаренко О.В. Організація системи внутрішнього контролю в умовах сільськогосподарського виробництва / О.В. Назаренко, О.І. Волошина // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету: Економічні науки, ч 3 . – Кіровоград: КНТУ, 2011. – с.53-58

Назаренко О.В. Особливості проведення внутрішнього аудиту розрахунків по ФСП / О.В. Назаренко // Бізнес – Навігатор. – Херсон, 2011. - № 2 (23). – С. 74-81.

Назаренко О.В. Сучасна концептуальна основа контролю аудиторської діяльності в Україні / Назаренко О.В. - Вісник СНАУ. Сер. Фінанси і кредит. Вип.. – 1 (24). – Суми, 2008. – С. 153 -159.

Назаренко О.В., Левченко Л.М. Науково-практичні основи механізму проведення інвентаризації / Назаренко О. В., Левченко Л.М. // Вісник Сумського НАУ. Серія: Фінанси і кредит. – Суми, 2009. - Вип. 1(26). - С. 134 - 140.

Орєхова А. І. Аналіз структури оборотного капіталу та її вплив на фінансовий стан підприємств / А. І. Орєхова // Агросвіт. – 2009. - № 23. - С. 58 – 61.

Орєхова А. І. Власний оборотний капітал: методика визначення, динаміка та тенденції структурних змін / А. І. Орєхова // Інноваційна економіка. – 2010. - № 4 (18). - С. 141 - 146.

Орєхова А. І. Економетричне моделювання залежності фінансового результату діяльності сільськогосподарських підприємств від розміру оборотного капіталу / А.І. Орєхова, А.О. Курило // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки. – Кіровоград : КНТУ, 2010. – Вип. 18, Ч. 1. - С. 331- 337.

Орєхова А. І. Економічна сутність категорії «оборотний капітал» / А. І. Орєхова // Економіка: проблеми теорії та практики : зб. наук. праць : в 9 т. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2009. – Вип. 255, Т. V. - С. 1110 - 1117.

Орєхова А. І. Контролінг - як інструментарій управління оборотним капіталом підприємства / А. І. Орєхова // Бізнес-Навігатор . – 2011. – № 3 (24). – С. 78 – 85

Орєхова А.І. Аналіз структури оборотного капіталу та її вплив на фінансовий стан підприємств // Агросвіт. – 2009 р. - № 23. - с. 58 – 61

Орєхова А.І. Економічна сутність категорії «оборотний капітал» // Економіка: проблеми теорії та практики: Збірник наукових праць. – Випуск 255: В 9 т. – Т V. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2009. – С.1110-1117.

Орєхова А.І. Управління оборотним капіталом підприємств аграрної сфери на основі ціннісно-орієнтованого підходу / А.І. Орєхова, І.М. Назаренко // Бізнес-Навігатор. – 2011. - № 4 (25). – С. 169-178

Орєхова А.І. Управління оборотним капіталом підприємств аграрної сфери на основі ціннісно-орієнтованого підходу / А.І. Орєхова, І.М. Назаренко // Бізнес-Навігатор. – 2011. - № 4 (25). – С. 169-178

Пасько О.В. Глобальна конвергенція стандартів фінансової звітності // Облік і фінанси АПК. – 2010. - № 2. – С. 45-50

Пасько О.В. Економічні та політичні аспекти регулювання державного боргу: Україна та світ // Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія «Фінанси і кредит». Випуск 2 (29). – 2010.

Пасько О.В. Перспективи розвитку бухгалтерської звітності // Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія «Економіка та менеджмент». - № 5-6 (22-23). – 2006. – С. 331-335

Пасько О.В. Рада з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку як ключовий суб'єкт глобального управління в сфері обліку: проблема легітимності // Облік і фінанси АПК. – 2011. - № 4. – С. 28-33

Пасько О.В. Роль національних регуляторів бухгалтерського обліку в сучасному світі // Облік і фінанси АПК. – 2011. - № 3. – С. 38-50

Пасько О.В. Справедлива вартість в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності: національний та міжнародний аспекти // Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія «Економіка та менеджмент». - 2009. – № 12 (39). – С. 256-262

Пасько О.В. Тривимірна звітність // Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія "Фінанси та кредит". – 2005. – № 2 . – с. 170-175

Пасько О.В. Удосконалення процедури вимірювання господарських операцій // Вісник Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва. Серія „Економіка АПК та природокористування". – 2006. - № 9. – С. 195-198.

Радчук О.І. Корпоративні платіжні картки: особливості використання. // Радчук О.І., Михалко О.Г. - Вісник СНАУ: Серія Економіка та менеджмент, випуск. 8/2 (32), 2008. – С. 133 – 139.

Теслюк В.М. Складання звіту про рух грошових коштів/ В.М. Теслюк, А.В. Дегтяренко // Вісник Сумського НАУ. Серія: Фінанси і кредит. – Суми, 2011. - Вип. 1(30). - С.127-131

Теслюк В.М. Проблеми бухгалтерського обліку та звітності аграрних підприємств / В.М. Теслюк // Вісник Сумського НАУ. Серія: Фінанси і кредит. - Суми, 2010. – Вип. 2(29). – С.152-154

Шестова О.О. Джерела формування фінансових ресурсів підприємства в умовах ризикового ринкового середовища / О.О. Шестова // Вісник Сумського НАУ. Серія: Економіка та менеджмент. – Суми, 2011. – Вип. 6/2 (49). – С.194-197.

Гущин А.А. Організація та проблеми внутрішньогосподарського контролю на підприємстві / Гущин А.А. // Вісник Сумського НАУ. Серія: Фінанси і кредит. – Суми, 2010. - Вип. 2(296). - С. 306 - 312.

Гордієнко М.І., Назаренко О.В. Аудит. Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти./ Суми: «Козацький вал», ВАТ «Сумська обласна друкарня» - 2009. – 210с.

Пасько О.В. Звітність підприємств. Навчальний посібник для студентів 5 курсу спеціальності 7(8).050106 «Облік і аудит» денної та заочної форми навчання./ Суми, 2010 рік - 143 стор.

Гончар В.П.  Распределение функций субъектов системы внутреннего контроля сельскохозяйственных предприятий / В.П. Гончар // Научный альманах Центрального Черноземья. – 2013. – №  1. – С. 37 – 39.

 

Гордиенко Н.И. Методика экспертной оценки эффективности и качества системы внутреннего контроля сельскохозяйственных предприятий. / Н.И. Гордиенко, В.П. Гончар // European Applied Sciences. Германия. – 2013. – №  7. – с. 115 – 118.

 

Облік і аудит: практикум дистанційного тестування. Навчальний посібник. / За заг. ред. М.Ф. Огійчука, В.Я. Плаксієнка, Є.В. Калюги – К.: Алерта, 2013. – 448 с. (серед авторського коллективу Гордієнко М.І.) (Гриф МінАгрополітики - №1 від 19.10. 2012р.)

 

Тестові завдання для проведення незалежного дистанційного тестування студентів, що навчаються за освітньо – професійною програмою підготовки фахівців ОКР «Бакалавр» напряму 6.030509 «Облік і аудит» у вищих навчальних закладах II – IV рівнів акредитації. Навчальний посібник. / За заг. ред.. М. Ф. Огійчука, В.Я. Плаксієнка, Є.В. Калюги. – К.: Алерта, 2013. – 448 с. (серед авторського коллективу Гордієнко М.І.) (Гриф МінАгрополітики - №1 від 19.10. 2012 р.).

 

Учет в банках. Учебное пособие. / П.Н.Майданевич, Е.И. Волошина, Н.И. Гордиенко, Е.А. Гроздева.- Симферополь: ИТ «АРИАЛ», 2013. – 332 с. (Гриф МОН - №1/11-5226 від 12.03.2013 р.).

 

Гущин А. А. Автоматизація інформаційно-технологічних процесів збору, накпичення, аналізу та використання даних земельних ресурсів Сумської області на прикладі програми 1С «Земля v.1.0» // Вісник СНАУ. - Випуск № 4 (55), 2013 (в процесі друку)

 

Дегтяренко А.В. Оцінка інформаційного ризику в аудиті комп’ютерних інформаційних систем. / А.В. Дегтяренко, М.І. Гордієнко // Наукові праці Полтавської державної аграрної академії: збірник наукових праць. Серія: Економічні науки. - Том.3. - Вип. 1(6).

 

Лаврик В.В. Теоретичні засади формування економічного потенціалу підприємства в сучасних умовах // Інноваційна економіка. – 2013. - № 4. - С. 103- 107.

 

Назаренко О.В. Автоматизація розрахунку фіксованого сільськогосподарського податку на прикладі комп’ютерної програми 1С «Земля V. 1.1» / Назаренко О.В., Гущин А.А. – Наукові праці Полтавської державної академії. – Вип. 1 (6). – Т.3.- Полтава: ПДАА. 2013.- с. 61-72

 

Маслюк О. Ресурсний підхід при в управлінні економічною стійкістю машинобудівного підприємства / О.Маслюк // Бізнес-Інформ.– 2013. –  № 12.

 

Маслюк О.В. Місце економічної стійкості підприємства в забезпеченні його конкурентоспроможності  // Інноваційна економіка. - 2013. - № 2.

 

Назаренко І.М. Генезис вітчизняної та зарубіжної інтерпретації сутності економічної категорії «стратегія» / І.М. Назаренко // Інноваційна економіка. – 2013. - № 4 (42). – С. 209-214.

 

Назаренко І.М. Цінність підприємства - головний орієнтир стратегічного менеджменту / І.М. Назаренко // Агросвіт. – 2013. - № 11. – С. 14-18.

 

Маслюк О. Інтегральна модель конкурентоспроможності підприємства на основі його процесного, проектного та об’єктного потенціалів / О.Маслюк // Економічний аналіз : зб. наук. праць / Тернопільський національний економічний університет; редкол.: С.І. Шкарабан (голов. ред.) та ін. – Тернопіль : Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету «Економічна думка», 2013.

 

Назаренко О.В. Концептуальні основи відображення земельних ресурсів у бухгалтерському обліку аграрних підприємств / О.В. Назаренко // Агросвіт. – 2013. - № 11. – С. 7-10.

 

Орєхова А.І. Економічна сутність категорії прибуток / А.І. Орєхова, А.І. Костюченко // Інноваційна економіка. – 2013. - № 7. – С. 313 - 316.

 

Орєхова А.І. Сутність та зміст судово-бухгалтерської експертизи фінансових результатів діяльності господарюючих суб’єктів / А.І. Орєхова, А.І. Костюченко // Економіка. Фінанси. Право. – 2013. - № 6. – С. 32 -35.

 

Пасько О. В. Вплив міжнародних стандартів аудиту після завершення проекту поліпшення зрозумілості на процес аудиту: глобальний та національний виміри  / О. В. Пасько // Вісник Сумського національного аграрного ун-ту : науковий журнал. – Сер. «Економіка і менеджмент» / Сумський НАУ. – Суми, 2013. – Вип. 6 (57). - С. 118-124.

 

Пасько О. В. Трансформація структури, змісту та обсягу аудиторського звіту в Міжнародних стандартах аудиту / О. В. Пасько // Облік і фінанси / Accounting and Finance / Інститут обліку і фінансів. - К., 2013. - № 1 (59). - С. 80-91.

 

Пасько О.В. Збір на підтримку обліку: схема незалежного фінансування регуляторів обліку та аудиту в США / О. В. Пасько // Облік і фінанси / Accounting and Finance / Інститут обліку і фінансів. - К., 2013. - № 4 (62)

Edward Markwei Martey The Impact of Good Corporate Governance Practices on Stakeholder’s Satisfaction in Ghanaian Listed Companies // Journal of Educational Policy and Entrepreneurial Research (JEPER) Vol.1, N0.2, October 2014. Pp 41-48

 

Маслюк Е.В. (Маsliик Е.V.) Формирование стратегических шагов повышения конкурентоспособности машиностроительньїх предприятий Украины в условиях экономической турбулентности (Forming of strategic steps for increases of competitiveness of machine – building enterprises of Ukraine in the conditions of economic turbulence) / Е. В. Маслюк // Austrian Journal of Humanities and social sciences. - Vіеппа, 2014. №7-8. - С. 282-285.

 

Бухгалтерський облік у виробничих та агросервісних кооперативах [підручник] / За заг. ред. Плаксієнка В.Я./ М.І. Гордієнко, В.Я. Плаксієнко, Л.О. Мармуль, Т.Г. Маренич, Т.Г. Камінська, Г.Є. Павлова, С.В. Скрипник, О.В. Ільчак. – К.: Центр учбової літератури, 2014. – 448 с. (гриф Міносвіти України № 1/11-5512 від 15.04. 2014 р.)

 

Гордієнко М.І. Облік і аудит: практикум дистанційного тестування. Навчальний посібник. / За заг. ред. М.Ф. Огійчука, Є.В. Калюги, В.Я. Плаксієнка. – К.: Алерта, 2014. – 456 с. (гриф Міносвіти України № 1/11-12937 від 13.08. 2013 р.)

 

Гордієнко М.І., Джалал А.К., Майданевич П.М., Колпакова Н.С. Фінанси підприємств: Навчальний посібник. – Саки: ПП «Підприємство «Фенікс», 2014. – 420 с. (гриф Міносвіти України № 7/11-18020 від 22.11. 2013 р.)

 

Назаренко І.М. Стратегічне управління: фундаментальні основи, розвиток та особливості трансформації // Стан та перспективи розвитку економіки України в умовах глобалізації: теорія та практика : колективна монографія / за ред. О. О. Непочатенко ; Уманський НУС. – Умань, 2014. – 383 с.

 

Назаренко І.М. Концептуальні основи аналізу капіталу підприємств: еволюція підходів та пріоритетні напрямки досліджень // Актуальні  питання  обліку,  аналізу  і  аудиту:  теорія  та  практика: [колективна монографія у 2 т. / за ред.  П.Й.  Атамас]. – Дніпропетровськ : ФОП Дробязко С.І., 2014. – Т. 2 - 408 с.

 

Орєхова А.І. Історичні аспекти розвитку судової бухгалтерії як форми контролю // Стан та перспективи розвитку економіки України в умовах глобалізації: теорія та практика : колективна монографія / за ред. О.О. Непочатенко ; Уманський НУС. – Умань, 2014. – 383 с.

 

Орєхова А.І. Судово-бухгалтерська експертиза нематеріальних активів: науково-практичні аспекти та особливості проведення в умовах трансформації обліку // Актуальні питання обліку, аналізу і аудиту: теорія та практика : колективна монографія / за ред. П.Й. Атамаса ; Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. - Дніпропетровськ, 2014 р.

 

Дегтяренко А.В., Гордієнко І.М. Оцінка інформаційного ризику в аудиті комп’ютерних інформаційних систем // Наукові праці Полтавської державної аграрної академії. – Вип. 1 (6). – Т.3. – Полтава : ПДАА. – 2014. – с. 86-92.

 

Маслюк О. Використання стрес - тестування для оцінки вразливості економічної стійкості машинобудівного підприємства / О. Маслюк // Соціально - економічні проблеми сучасного періоду України. Проблеми інтеграції України у світовий фінансовий простір / «Збірник наукових праць» / НАН України. Інститут регіональних досліджень, редколегія : від. ред. В.С. Кравців. - Львів, 2014. - Вип. 1 (105). - С. 519 — 526.

 

Маслюк О. Інтегральна модель конкурентоспроможності підприємства на основі його економічної стійкості / О.Маслюк // Економічний аналіз. - Тернопіль. - 2013. - Том 14. - №3. - С. 130- 135

 

Маслюк О. Критерії оцінки потенційної конкурентоспроможності машинобудівного підприємства на основі економічної стійкості/ О. Маслюк// Науковий вісник Херсонського Державного університету серія «Економічні науки». - Херсон - 2014. - Частина 2. - Вип. 5.-С.159-162

 

Назаренко І.М. Наукові концепції розвитку стратегічного менеджменту: сутність, призначення та перспективи / І.М. Назаренко // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Економічні науки». – 2014. – Вип. 1 (42). – С. 53 – 58.

 

Назаренко І.М. Науково-практичні аспекти комплексного підходу щодо  класифікації стратегій підприємства /   І.М. Назаренко // Вісник Хмельницького національного університету. Серія «Економічні науки». – 2014.– Т. 1. –  С.68 – 73.

 

Назаренко О.В. Аналіз та оцінка стану використання земельних ресурсів Сумської області / О.В. Назаренко, А.А. Гущин // «Молодий вчений». – 2014. - №9 (12). – С. 32-36

 

Назаренко О.В. Еколого-економічний стан використання та охорони земельних ресурсів Сумського регіону / О.В. Назаренко, А.А. Гущин // Агросвіт. – № 14, 2014. –  с. 41 – 47

 

Назаренко О.В. Інвестиційне забезпечення агропромислового виробництва сумського регіону / О. В. Назаренко, А. А. Гущин // Інвестиції: практика та досвід. – 2014. - № 14. – С. 19-23.

 

Назаренко О.В. Науково-практичні аспекти відображення капітальних витрат на поліпшення сільськогосподарської земельної ділянки в собівартості отриманої продукції / О.В. Назаренко // Інвестиції: практика та досвід. – 2014. - № 11. – С. 48-54.

 

Назаренко О.В. Стратегічні імперативи розвитку агропродовольчого ринку України [Електронний ресурс] / І.О. Крюкова, О.В. Назаренко // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2014. – № 4 (14). – С. 20-26. – Режим доступу: http://economics.opu.ua/files/archive/2014/n4.html

 

Пасько О.В., Гордієнко М.І. Модифікації думки та пояснювальні параграфи в аудиторських звітах публічних компаній України, акції яких котуються на Варшавській фондовій біржі // Облік і фінанси / Accounting and Finance. – 2014. - № 3(65). – С. 125-135

 

Пасько О.В., Гордієнко М.І. Термінологічні аспекти аудиту в України в контексті перекладу Міжнародних стандартів аудиту // Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія «Економіка і менеджмент». – 2014. – Вип. 4 (59). - с. 161-168

 

 

Популярные краски для мастики и как их наносить
Посмотреть классные триллеры лучшие всех времен и народов

Термін навчання: підготовка фахівців за напрямом освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра – 4 роки, підготовка фахівців за напрямом освітньо-кваліфікаційного рівня магістра – 1,5 року.

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #fsmac9 #eef8239 #241013141550