Ukrainian English Russian

Навчально-методична робота

 

ДИСЦИПЛІНИ КАФЕДРИ ЕКОНОМІЧНОГО КОНТРОЛЮ І АУДИТУ

УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ

 

Метою викладання навчальної дисципліни є формування у студентів теоретичних знань та практичних навичок щодо побудови управлінського (внутрішньогосподарського) обліку витрат і калькулювання собівартості продукції, робіт, послуг виробничої та комерційної діяльності та формування відповідної звітності.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Управлінський облік і звітність» є  вивчення принципів і методів управлінського обліку, його місця й ролі в управлінні діяльністю підприємства, набуття вмінь застосувати відповідні методи та прийоми в процесі обліку витрат і калькулювання з метою прийняття ефективних управлінських рішень та формування відповідної звітності.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

знати :

сутність, роль і етапи розвитку управлінського обліку; концептуальні основи дисципліни; теорію прийняття рішень та планування; класифікацію витрат; принципи бюджетного планування; склад внутрішньогосподарської (управлінської) звітності.

 вміти :

визначати обєкти та методи управлінського обліку; аналізувати інформацію про витрати для прийняття управлінських рішень; визначати кількість одиниць продукції, які мають бути реалізовані, щоб досягти точки беззбитковості або заробити цільовий прибуток; складати операційні і фінансові бюджети і пояснювати взаємозв’язок між ними; складати внутрішньогосподарську (управлінську) звітність); застосовувати сучасні методи обліку витрат для безперервного вдосконалення діяльності.

 

 

 

УПРАВЛІНСЬКИЙ КОНТРОЛЬ

 

Метою викладання навчальної дисципліни є формування у студентів теоретичних знань та практичних навичок щодо формування ефективної системи управлінського контролю.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Управлінський контроль» є  вивчення принципів і методів управлінського контролю, його місце та роль в управлінні діяльністю підприємства, набуття вмінь застосувати відповідні методи та прийоми в процесі управлінського контролю з метою прийняття ефективних управлінських рішень.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

знати :

- взаємозв’язок функцій менеджменту та управлінського контролю;

- загальні питання організації системи управлінського контролю;

- роль системи управлінського контролю в процесі управління компанією;

- основні види управлінського контролю, їх переваги та недоліки;

- основні інформаційні технології для реалізації управлінського контролю.

вміти :

- вирішувати питання організації системи управлінського контролю; вибудовувати процедури та процеси управлінського контролю;

- визначати завдання керівництва компанії з метою забезпечення контролю діяльності компанії та менеджерів;

- визначати ключові показники ефективності діяльності в різних галузях для реалізації управлінського контролю;

- виявляти та формулювати актуальні проблеми управлінського контролю.           

 

 

УПРАВЛІНСЬКІ ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ В АНАЛІЗІ І АУДИТІ

 

Метою дисципліни є засвоєння студентами знань  щодо створення й використання в управлінні інформаційних систем і технологій фінансового, управлінсь­кого обліку і контрольно-аналітичних процесів.

Завдання: вивчити управлінські інформаційні системи за ви­дами, рівнями і функціональним призначенням, засвоїти методи поста­новки контрольно-аналітичних, фінансових, управлінських, аудиторсь­ких завдань, навчитися їх вирішувати.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

знати: характеристики основних програмних продуктів на сучасному ринку, принципи організації аудиторської перевірки в умовах комп’ютеризації

вміти: тестувати комп’ютеризовану систему внутрішнього контролю клієнта, застосовувати відповідні аудиторські процедури, відповідним чином складати робочі та підсумкові документи.

СУДОВО – БУХГАЛТЕРСЬКА ЕКСПЕРТИЗА

 

Метою вивчення дисципліни є: формування системи теоретичних знань з організації та методики здійснення судово-бухгалтерської експертизи, а також практичних навичок щодо господарських операцій суб’єктів господарювання та достовірності відображення їх у системі бухгалтерського обліку і звітності, які стали об’єктами розслідування або судового розгляду правоохоронними органами і потребують спеціальних знань експерта – бухгалтера для встановлення істини.

Завдання: набуття практичних навичок з організації та проведення судово-бухгалтерської експертизи, її інформаційного забезпечення, підготовки та реалізації результатів експертизи.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

знати:

нормативно-правову базу, принципи організації бухгалтерського обліку та методику проведення судово-бухгалтерської експертизи, види судових експертиз, методи і процедури, застосовування їх в експертному дослідженні, порядок документального оформлення результатів експертного дослідження та реалізації матеріалів судово – бухгалтерських експертиз, відповідальність судових експертів.

вміти:

правильно застосовувати законодавчо – нормативну та інструктивну базу, чітко розрізняти предмет та об’єкт судово-бухгалтерської експертизи; описати вимоги, щодо організації судово-бухгалтерської експертизи, організувати, спланувати і провести судово-бухгалтерську експертизу, оформити висновок експерта за результатами експертного дослідження.

 

ПОДАТКОВА ЗВІТНІСТЬ

 

Метою викладання навчальної дисципліни «Податкова звітність» є формування у студентів теоретичних знань та практичних навичок щодо порядку складання й подання податкової звітності з загальнодержавних та місцевих податків і зборів.

Завдання: засвоєння положень, інструкцій, наказів, якими регламентується порядок складання податкової звітності; засвоєння порядку збору і групування даних для заповнення податкових декларацій, що подаються до податкових органів; засвоєння методики складання податкової звітності за основними податками і зборами.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

знати:

ціль, призначення, об’єкти податкового обліку; механізм формування податків при загальній і спрощеній системах оподаткування; принципи формування і критерії відображення статей податкової звітності відповідно до чинного законодавства;

вміти:

формувати, групувати та систематизувати інформацію щодо податкових звітів, знати періодичність, порядок затвердження та подання податкової звітності, розуміти порядок виправлення помилок та внесення коригувань до податкової звітності.

 

ОРГАНІЗАЦІЯ І МЕТОДИКА АУДИТУ

 

Метою дисципліни є формування системи теоретичних знань щодо проведення незалежної аудиторської перевірки фінансової звітності підприємств (організацій), експертиз видів діяльності економічних систем, надання допомоги у вигляді рекомендацій та консультацій суб’єктам господарювання з питань виробничо – фінансової діяльності.
Завдання: набуття практичних навичок з організації аудиторської діяльності,  виконання комплексу аудиторських процедур, оформлення робочих документів аудитора, підготовки аудиторських висновків та інших підсумкових документів у відповідності з Кодексом етики професійних бухгалтерів, Міжнародними стандартами аудиту.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

знати: теоретичні засади аудиторської діяльності, принципи організації, методи і прийоми проведення аудиту;

порядок проведення, нормативно-правову базу, яка регулює питання організації і методики аудиту наявності та руху оборотних і необоротних активів; розрахункових операцій; операцій з власним капіталом; операцій з довгостроковими і поточними зобов’язаннями;

порядок проведення, нормативно-правову базу, яка регулює питання організації і методики аудиту формування доходів і витрат підприємства; операцій зовнішньоекономічної діяльності; стану обліку, звітності та внутрішньогосподарського контролю; систему показників, що характеризують фінансовий стан підприємства; механізм узагальнення та реалізація результатів аудиту.

 

вміти: описати вимоги, щодо організації здійснення і проведення аудиторських перевірок; орієнтуватись в структурі нормативних документів; складати документи аудитора; скласти план і програми аудиту;

застосовувати при здійсненні аудиту оборотних і необоротних активів; розрахункових операцій; операцій з власним капіталом; операцій з довгостроковими і поточними зобов’язаннями методичні прийоми і способи перевірки, оформивши при цьому необхідні робочі і підсумкові документи;

застосовувати при здійсненні аудиту витрат і доходів підприємства методичні прийоми і способи перевірки; розрахувати і проаналізувати показники фінансового стану підприємства, дати їм незалежну оцінку і розробити відповідні рекомендації щодо діяльності підприємства в майбутньому, оформивши при цьому необхідні робочі і підсумкові документи.

 

Облік та звітність м’ясних підприємств

Метою дисципліни є засвоєння теоретичного матеріалу та набуття практичних навиків з обліку і складання статистичної, податкової та фінансової звітності підприємств м’ясної промисловості.

 Завдання: набуття практичних навичок з методології ведення обліку та складання основних форм фінансової звітності м’ясних підприємств.

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

 

знати: основи бухгалтерського обліку, вимірники, які застосовуються в бухгалтерському обліку, нормативне регулювання ведення бухгалтерського обліку, методику заповнення первинних документів підприємств молочної та м`ясної галузі та класифікацію господарських операцій, облік виробництва, доходів та фінансових результатів, бухгалтерський та складський облік процесу виробництва,нормативні акти, що регулюють порядок складання фінансової звітності, її склад та порядок подання

 

вміти: заповнювати форми первинних документів підприємств молочної та м`ясної галузі та класифікувати господарські операцій, складати баланс підприємства, інші елементи фінансової звітності

 

Облік та звітність підприємств галузі

Метою дисципліни є засвоєння теоретичного матеріалу та набуття практичних навиків з обліку і складання статистичної, податкової та фінансової звітності підприємств молочної та м’ясної промисловості.

 

Завдання: набуття практичних навичок з методології ведення обліку та складання основних форм фінансової звітності підприємств галузі.

.

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

 

знати: основи бухгалтерського обліку, вимірники, які застосовуються в бухгалтерському обліку, нормативне регулювання ведення бухгалтерського обліку, методику заповнення первинних документів підприємств молочної та м`ясної галузі та класифікацію господарських операцій, облік виробництва, доходів та фінансових результатів, бухгалтерський та складський облік процесу виробництва,нормативні акти, що регулюють порядок складання фінансової звітності, її склад та порядок подання

 

вміти: заповнювати форми первинних документів підприємств молочної та м`ясної галузі та класифікувати господарські операцій, складати баланс підприємства, інші елементи фінансової звітності

 

Облік та звітність молочних підприємств

Метою дисципліни є засвоєння теоретичного матеріалу та набуття практичних навиків з обліку і складання статистичної, податкової та фінансової звітності підприємств молочної промисловості.

 

Завдання: набуття практичних навичок з методології ведення обліку та складання основних форм фінансової звітності молочних підприємств.

.

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

 

знати: основи бухгалтерського обліку, вимірники, які застосовуються в бухгалтерському обліку, нормативне регулювання ведення бухгалтерського обліку, методику заповнення первинних документів підприємств молочної та м`ясної галузі та класифікацію господарських операцій, облік виробництва, доходів та фінансових результатів, бухгалтерський та складський облік процесу виробництва,нормативні акти, що регулюють порядок складання фінансової звітності, її склад та порядок подання

вміти: заповнювати форми первинних документів підприємств молочної та м`ясної галузі та класифікувати господарські операцій, складати баланс підприємства, інші елементи фінансової звітності

 

ОБЛІК І ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ

Мета: формування системи спеціальних теоретичних знань та практичних навиків щодо регуляторної основи регулювання обліку на глобальному рівні, порядку ведення обліку відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності та форм фінансової звітності згідно з МСФЗ, затвердженими Радою з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, а також останніми світовими тенденціями у сфері корпоративної звітності.

Завдання: вивчення регуляторної основи існування Ради з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку; вивчення основних вимог МСФЗ ведення обліку та складання фінансової звітності, форм фінансової звітності згідно з МСФЗ та порядку їх заповнення; ознайомлення з останніми світовими тенденціями у сфері корпоративної звітності.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

знати: регуляторну основу діяльності РМСБО, порядок ведення обліку за МСФЗ, форми фінансової звітності згідно з МСФЗ, затвердженими РМСБО, останні світові тенденції у сфері корпоративної звітності.

вміти: вести облік, заповнювати форми фінансової звітності згідно з МСФЗ, затвердженими РМСБО.  

 

МАРКЕТИНГОВИЙ АУДИТ

 

Метою дисципліни є забезпечення, у відповідності сучасним вимогам, знань студентів в галузі здійснення маркетингового аудиту, навчити їх використовувати ефективний підхід до визначення, оцінки маркетингових ресурсів та практичних інструментів проведення маркетингового аудиту і приймання ефективних управлінських рішень.

Завдання: набуття практичних навичок з організації аудиторської діяльності, виконання комплексу аудиторських процедур здійснення маркетингового аудиту, опанування методів планування аудиту, оформлення робочих документів аудитора, підготовки аудиторського звіту, формування знань про особливості, переваги та недоліки джерел маркетингової інформації  для проведення аудиту.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

знати: нормативно-правову базу, принципи організації аудиторської діяльності, види та принципи маркетингового аудиту, розрізняти предмет та об’єкт маркетингового аудиту; методику проведення та порядок документального оформлення результатів маркетингового аудиту.

вміти: описати вимоги, щодо організації здійснення і проведення аудиторських перевірок, орієнтуватись в структурі нормативних документів,  організувати аудиторську фірму, складати плани і програми  маркетингового аудиту, договори на аудиторські послуги, робочі та підсумкові документи.

 

МІЖНАРОДНИЙ АУДИТ

 

Метою дисципліни є оволодіння студентами науковими знаннями в сфері організації, методики та особливостей аудиту в умовах застосування міжнародних стандартів аудиту, що сприятиме поглибленню теоретичних знань, які отримані ними при вивченні аналізу, теорії бухгалтерського обліку, фінансового обліку і контролю та дозволяє пов’язати між собою уяву про економічні та правові категорії і на цій основі більш ефективно використовувати одержані знання на практиці.

Завдання: формування необхідних теоретичних знань і практичних навичок, які дають змогу ефективно використовувати на практиці сучасні інформаційні системи і технології в міжнародному аудиті на рівні, який відповідав би вимогам підготовки висококваліфікованих фахівців.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

знати:

 • теоретичні засади аудиторської діяльності,
 • принципи функціонування Міжнародної федерації професійних бухгалтерів,
 • основні положення Кодексу етики професійних бухгалтерів;
 • порядок проведення, нормативно-правову базу, яка регулює питання аудиту, супутніх послуг, та завдань з надання впевненості, що не є аудитором чи оглядом історичної фінансової інформації,
 • Концептуальну основу Міжнародних стандартів аудиту.

вміти:

 • описати вимоги, щодо організації здійснення і проведення аудиторських перевірок; орієнтуватись в структурі нормативних документів;
 • складати документи аудитора;
 • проводити аудит бухгалтерської, фінансової та податкової звітності,
 • перевіряти ведення бухгалтерського обліку згідно з чинним законодавством,
 • виявляти порушення та зловживання,
 • надавати рекомендації щодо їх усунення та інші консультаційні послуги;

 

 

МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ АУДИТУ

 

Мета: оволодіння студентами теоретичними знаннями та набуття практичних навичок використання Міжнародних стандартів аудиту, надання впевненості та етики в організації та проведенні аудиту і виконанні інших видів аудиторських послуг.

Завдання: засвоєння основ функціонування Міжнародної федерації бухгалтерів; вивчення структури та змісту кодексу етики професійних бухгалтерів та аудиторів; основ затвердження, побудови та застосування Міжнародних стандартів аудиту; вивчення структури та змісту Міжнародних стандартів аудиту; набуття практичних навичок використання Міжнародних стандартів аудиту в Україні.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

Знати: Роль, історію заснування та завдання Міжнародної федерації бухгалтерів, діяльність МФБ щодо стандартотворення. Кодекс етики міжнародних професійних бухгалтерів. Міжнародну концептуальну основу завдань з надання впевненості. Міжнародні стандарти аудиту, положення з міжнародної практики аудиту, міжнародні стандарти завдань з огляду. Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації та супутні послуги аудиту.

Уміти: Розрізняти місію та завдання Міжнародної федерації професійних бухгалтерів від інших подібних організацій. Чітко використовувати кодекс етики професійних бухгалтерів на практиці. Застосовувати концептуальну основу завдань з надання впевненості на практиці.Вести ділове листування із замовником аудиту та іншими учасниками аудиторського процесу відповідно до вимог МСА. Використовувати принципи, процедури та рекомендації міжнародних стандартів на всіх стадіях (етапах) проведення аудиту. Використовувати принципи, процедури та рекомендації міжнародних стандартів на всіх стадіях (етапах) надання послуг, що стосуються супутніх послуг аудиту.

 

КОНСОЛІДАЦІЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

 

Мета вивчення дисципліни є формування системи спеціальних теоретичних знань та практичних навиків щодо регуляторного середовища з складання консолідованої фінансової звітності, визначення необхідності (виявлення критеріїв) консолідації, спеціальних облікових процедур щодо консолідації фінансової звітності.

 Завданням дисципліни є вивчення нормативно-правової бази складання консолідованої фінансової звітності як на національному, так і міжнародному рівнях, вивчення основних вимог НП(С)БО та МСФЗ до консолідованої фінансової звітності, порядку застосування та сутності спеціальних облікових процедур консолідації фінансової звітності.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

 знати: нормативно-правову базу складання консолідованої фінансової звітності, розуміти концепцію контролю, порядок облік змін у структурі групи, спеціальні облікові процедури з консолідації фінансової звітності.

вміти: застосовувати нормативно-правову базу щодо складання консолідованої фінансової звітності, застосовувати концепцію контролю, відображати в обліку зміни у структурі групи, застосовувати техніку консолідації та заповнювати форми консолідованої фінансової звітності згідно з НП(С)БО та  МСФЗ, затвердженими РМСБО.

 

КОМП’ЮТЕРНИЙ АУДИТ

Метою дисципліни є оволодіння студентами науковими знаннями в сфері організації, методики та особливостей аудиту в умовах застосування інформаційних технологій, що сприятиме поглибленню теоретичних знань, які отримані ними при вивченні аналізу, теорії бухгалтерського обліку, фінансового обліку і контролю та дозволяє пов’язати між собою уяву про економічні та правові категорії і на цій основі більш ефективно використовувати одержані знання на практиці.

Завдання: формування необхідних теоретичних знань і практичних навичок, які дають змогу ефективно використовувати на практиці сучасні інформаційні системи і технології в аудиті на рівні, який відповідав би вимогам підготовки висококваліфікованих фахівців.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

знати:

 • особливості побудови та функціонування інформаційних систем і комп’ютерних технологій при вирішенні задач аудиту;
 • основні комп’ютеризовані методи вирішення задач аудиту;
 • особливості проведення аудиту в комп’ютерному інформаційному середовищі
 • прийоми організації комп’ютерних систем в аудиті за їх видами,  рівнями та функціональним призначенням;
 • характеристики основних програмних продуктів на сучасному ринку,
 • принципи організації аудиторської перевірки в умовах комп’ютеризації

вміти:

 • володіти сучасними програмними засобами призначеними для вирішення задач аудиту, застосовувати сучасні інформаційні технології на усіх етапах аудиторської перевірки;
 • створювати постановки і моделювати окремі задачі та комплекси задач з аудиту для прийняття рішень;
 • адаптувати «Спеціалізовані програмні системи з аудиту» для практичного використання в аудиторській діяльності
 • здійснювати практичну роботу в комп’ютерній системі, яка направлена на вирішення задач аудиту;
 • тестувати комп’ютаризовану систему внутрішнього контролю клієнта;
 • застосовувати відповідні аудиторські процедури;
 •  відповідним чином складати робочі та підсумкові документи

 

ЗВІТНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ

 

Метою дисципліни є опанування студентами теоретичними знаннями та набуття практичних навичок складання фінансової, статистичної та інших форм звітності у різних системах підприємницької діяльності при будь-якій формі власності та масштабах підприємства. Особлива увага приділяється фінансовій звітності, яка є основою створення системи розкриття інформації про результати діяльності підприємств України для зовнішніх користувачів..

Завдання: вивчення складу, структури, змісту та порядку складання і подання фінансової, статистичної, податкової та спеціальної звітності підприємств.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

знати: місце звітності в системі бухгалтерського обліку, види звітності, нормативне регулювання звітності в Україні, методику заповнення балансу та звіту про фінансові результати;

нормативні акти, що регулюють порядок складання та заповнення Звіту про рух грошових коштів, Звіту про власний капітал, Приміток до річної фінансової звітності та Інформації за сегментами, виправлення помилок і внесення змін до фінансових звітів;

нормативні акти, що регулюють порядок складання та заповнення, статистичної, податкової, та спеціальної звітності.

вміти: на основі відповідних джерел уміти заповнювати Баланс за формою № 1 та Звіт про фінансові результати за формою № 2;

на основі відповідних джерел складати Звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал, Примітки до річної фінансової звітності, Інформацію за сегментами, виправляти помилки та вносити зміни у фінансові звіти;

на основі відповідних джерел складати форми статистичної, податкової та спеціальної звітності.

 

ЕКОНОМІЧНИЙ КОНТРОЛЬ

 

Метою дисципліни є засвоєння матеріалу та набуття практичних навиків з організації і методики ревізійної роботи на підприємствах та організаціях різних форм власності та різних галузей народного господарства.

Завдання: набуття практичних навичок здійснення ревізійних процедур, їх документального оформлення та планування. Ознайомлення з законодавчим забезпеченням контрольно – ревізійної роботи. Засвоєння основних прийомів виконання ревізії за всіма розділами облікового процесу.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

знати: нормативно – правову базу, принципи організації контрольно - ревізійної діяльності, методи і прийоми здійснення контрольно – ревізійних процедур;

вміти: складати плани організації контрольно – ревізійної роботи, програми проведення ревізій і перевірок, проводити ревізії і перевірки фінансово - господарської діяльності, виявляти невикористані резерви діяльності, визначати розмір матеріального збитку і заподіяної шкоди, розробляти заходи щодо відшкодування останніх, складати проміжні і загальні акти та довідки ревізій і перевірок, письмові запити, письмові пояснення, робочі відомості, проекти наказів, розпоряджень.

 

ЕКОЛОГІЧНИЙ ОБЛІК І АУДИТ

 

Мета: забезпечення формування у студентів стійких знань стосовно сучасних систем екологічного обліку і аудиту, підготовка до практичного застосування цих знань у подальшій практичній діяльності на підприємствах та установах різних рівнів.

Завдання: дослідження теоретико-методологічних засад, набуття практичних навичок у сфері екологічного обліку і аудиту, вивчення міжнародної практики, та порядку звітування підприємств про екологічну діяльність.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

знати:

сучасні тенденції та інструменти екологічного обліку і аудиту, теоретичні засади розробки та впровадження системи екологічного обліку і аудиту на підприємстві, мати базові знання про становлення та реалізацію положень Закону України ”Про екологічний аудит”, методи і прийоми отримання аудиторських доказів, порядок звітування підприємства про екологічну діяльність;

вміти:

застосовуватипри організації роботи підприємства, складанні планів і програм діяльності, екологічної звітності, аудиторських висновків основні положення нормативно-правових документів з питань екологічного обліку і аудиту.

 

ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКИЙ КОНТРОЛЬ

 

Метою дисципліни є засвоєння теоретичних знань та набуття практичних навичок з організації і методики внутрішньогосподарського контролю на підприємствах різних організаційно-правових форм господарювання.

Завдання: розуміння сутності внутрішньогосподарського контролю як економічної та управлінської категорії; ознайомлення з нормативно-правовим забезпеченням внутрішньогосподарського контролю; засвоєння основних методичних прийомів документального та фактичного контролю за всіма розділами облікового процесу; набуття практичних навичок здійснення контрольно-ревізійних процедур, їх документального оформлення та планування.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

знати: нормативно – правову базу з регулювання внутрішньогосподарського контролю; види і форми організації внутрішньогосподарського контролю в системі управління підприємством; методичні прийоми і способи здійснення контрольно – ревізійних процедур;

вміти: організовувати діяльність спеціалізованого підрозділу з внутрішньогосподарського контролю на підприємстві; складати плани здійснення контрольно-ревізійних процедур; проводити ревізії і перевірки фінансово - господарської діяльності підприємств, визначати розмір матеріального збитку і заподіяної шкоди, розробляти заходи щодо відшкодування останніх; документально оформляти результати контрольно-ревізійних процедур.

 

ДЕРЖАВНИЙ ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ

 

Метою викладання навчальної дисципліни є формування у студентів системи теоретичних знань і практичних навиків щодо сутності і основ здійснення державного фінансового контролю в умовах ринкової економіки.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Державний фінансовий контроль» є  надання можливості студентам оволодіти теоретичними і методичними основами здійснення державного фінансового контролю (державного фінансового аудиту) і набути практичних навиків з проведення і документального оформлення державного фінансового аудиту.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

знати :

нормативно – правову базу, принципи організації державного фінансового аудиту, методи і прийоми здійснення державного фінансового аудиту;

 вміти :

застосовувати набуті знання при розв’язанні навчальних завдань і в подальшій практичній діяльності.

 

АУДИТ

 

Метою дисципліни є формування системи теоретичних знань щодо проведення незалежної аудиторської перевірки фінансової звітності підприємств (організацій), експертиз видів діяльності економічних систем, надання допомоги у вигляді рекомендацій та консультацій суб’єктам господарювання з питань виробничо – фінансової діяльності.

Завдання: набуття практичних навичок з організації аудиторської діяльності,  виконання комплексу аудиторських процедур, оформлення робочих документів аудитора, підготовки аудиторських висновків та інших підсумкових документів у відповідності з Кодексом етики професійних бухгалтерів, Міжнародними стандартами аудиту.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

знати: нормативно-правову базу, принципи організації аудиторської діяльності, методи і прийоми проведення аудиту; нормативно-правову базу, порядок отримання сертифікату і свідоцтва про реєстрацію, критерії встановлення величини аудиторського ризику, порядок проведення аудиторських процедур для отримання доказів.

вміти: описати вимоги, щодо організації здійснення і проведення аудиторських перевірок, орієнтуватись в структурі нормативних документів, складати документи аудитора, організувати аудиторську фірму, скласти план і програми аудиту, договори на аудиторські послуги, аудиторські висновки та інші робочі документи аудитора, уміти проводити аудит бухгалтерської звітності, розробити договір про надання аудиторських послуг, провести аудит фінансової звітності.

 

 

Популярные краски для мастики и как их наносить
Посмотреть классные триллеры лучшие всех времен и народов

Термін навчання: підготовка фахівців за напрямом освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра – 4 роки, підготовка фахівців за напрямом освітньо-кваліфікаційного рівня магістра – 1,5 року.

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #fsmac9 #eef8239 #241013141550