Ukrainian English Russian

Навчально-методична робота

Дисципліни, які викладаються на кафедрі:

 

Аграрний маркетинг

Аналіз і контроль підприємства

Внутрішній економічний механізм підприємства

Державне регулювання економіки

Економіка

Економіка аграрного виробництва

Економіка агропромислового виробництва і сільських територій

Економіка будівництва

Економіка і бухгалтерський облік у тваринництві

Економіка і маркетинг декоративної аквакультури

Економіка і організація агропромислових формувань

Економіка і підприємництво, менеджмент

Економіка і фінанси підприємств

Економіка лісового та садово-паркового господарства

Економіка підприємств

Економіка праці

Економіка праці й соціально-трудові відносини

Економіка рибогосподарської галузі

Економіка світового сільського господарства

Економіка та організація агропромислових формувань

Економіка та організація інноваційної діяльності

Економічна  теорія

Економічна діагностика

Економічна політика

Економічне управління підприємством

Економічний механізм підприємства

Інноваційний розвиток підприємства

Історія економіки та економічної думки

Капітал підприємства, формування та використання

Конкурентноспроможність підприємства

Контролінг

Макро і мікроекономіка

Макроекономіка

Методи емпіричного соціального дослідження

Методологія та організація наукових досліджень

Міжнародна економіка

Міжнародна інвестиційна діяльність

Мікроекономіка

Мікро/макроекономіка

Мотиваційний механізм підприємства

Національна економіка

Нормування праці

Обґрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків

Організація роботи економічної служби

Організація та планування підприємства

Основи державного управління АПК

Основи економічної теорії

Планування в підприємствах і організаціях АПК

Планування і контроль на підприємстві

Планування і оцінка проектів

Політекономія

Потенціал і розвиток підприємства

Проектний аналіз

Регіональна економіка

Регіональна економіка (РПС)

Стратегія підприємства

Теорія управління у будівництві

Управління витратами

Управління потенціалом підприємства

Управління проектами

Управління розвитком компанії

Фінансове управління агропромислового виробництва

Фінансовий контролінг

Фінансові системи зарубіжних країн

 

Викладання всіх дисциплін супроводжується необхідним навчально-методичним забезпеченням для проведення лекцій, практичних занять та самостійної роботи, створено та затверджено комплекти тестів та контрольних завдань для підсумкового та проміжного контролю, розроблено та затверджено рекомендації щодо написання курсових та дипломних робіт, проходження практик.

 

Навчальні посібники, створені за участі викладачів кафедри.

Карташова І.М. Посібник по курсу “Теорія управління та основи менеджменту” Суми: Університетська книга, 2006. - с 196.

Карташова І.М., Строченко Н.І. Економіка будівництва. Довідковий посібник для студентів 4 курсу спеціальності 7.092.101 «Промислове та цивільне будівництво» денної та заочної форми навчання.- Суми. - 2009р.

Курган В.П. Економіка аграрних підприємств. Навчально-методичний посібник для вищих навчальних закладів ІІІ – ІV рівня до практичних занять та самостійної роботи. Суми: Університетська книга, 2008, с. 296.

Курган В.П., Царенко О.М.- Навчально – методичний посібник з курсу “Економіка підприємства (в галузях АПК)” до практичних занять та самостійної роботи студентів економічних спеціальностей денної та заочної форм навчання”- Суми: Університетська книга, 2003 с. 205.

Пилипенко В.В. Мікроекономіка. Курс лекцій: Навчальний посібник. – Суми: ВВП ”Мрія”, 2007. – 284с.

Пилипенко В.В., Пилипенко Н.М. Мікроекономіка: Практикум. Навч. посібник. – К.: ЦНЛ, 2009. – 298с.

Сапич В.І., Сапич Н.М.     Міжнародна економіка: Практикум. Навчальний посібник.     Суми: ВТД “Університетська книга”, 2003. – 159с. .Гриф МОН/лист №14/18.2-1292 від 17.07.03

Строченко Н.І., Карташова І.М., Мазій І.М., Забара А.М. Економіка будівництва. Навчальний посібник.- Суми, 2010. – 177c.

Харченко О.В., Прасол В.І., Ільченко О.В. Агроекономічне та екологічне обґрунтування рівня живлення сільськогосподарських культур: навчальний посібник.- Суми: Університетська книга. - 2009. - 126с.

Шиян В.В., Строченко Н.І.- Фінансовий аналіз // Навчальний посібник –2003р К., “АСК”-; 245 с.

Регіональна економіка: нав. посіб. / Василенко В.М., Яркова Н.І., Строченко Н.І., Медвідь В.Ю. та інш.; За ред.. Василенко В.М. – Донецьк: ЛАНДОН-ХХІ, 2014. – 633 с.

Mazii I.M., Lozjnska І.V.,  Maslak N.G. Economics and Finance of Enterprise. Text book for English-speaking students of Economics and Management Faculty, 3rd year of study, field of study 6.030601 "Management".- Sumy,  February, 2015. -  186 p.

Коблянська І.І., Рибалко Н.О. Планування і контроль на підприємстві: навчальний посібник для студентів 4го курсу напряму «Економіка підприємства» денної та заочної ф.н. ОКР «Бакалавр» . -  Суми : СНАУ, 2014. – 229 с.

Планування і контроль на підприємстві: навчальний посібник для студентів економічного напряму підготовки денної та заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» / Н.І. Строченко, І.І. Коблянська, – Суми: СНАУ, 2015. – 272 с. (протокол Науково-методичної ради СНАУ № 4 від  30.11.2015р.)

Економіка аграрного виробництва: навчальний посібник для студентів напряму підготовки 6.100102 "Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва" денної та заочної форм навчання /Н.І. Строченко, І.М. Мазій/ Суми, 2015р. – 198 с. (Рекомендовано до видання науково-методичною радою Сумського національного аграрного університету, протокол № 4 від  30/11/2015р.)

Контролінг : навч. посіб. / І. В. Лозинська, І. М. Мазій, Н. Г. Маслак– Суми : СНАУ, 2016. – 200 с. (англ. мова)  протокол № 4 від 26.01.2016р.

Фінансовий контролінг : навч. посіб. / Н. Г. Маслак, І. М. Мазій, І. В. Лозинська. – Суми : СНАУ, 2016. – 330 с. протокол № 6 від 23.05.2016р.

Economics and Finance of Enterprise: Text Book for English-speaking Students of Economics and Management Faculty, 3rd year of stude 6.030601 “Management” / Inna M. Mazii, Inna V. Lozynska, Nataliia H. Maslak. - February, 2015. – 144 p. (протокол №5 від 21.01.2015 року)

Терещенко С.І. Проектний аналіз.  Навчально-методичний посібник для студентів за  напрямами  підготовки:  6.030504 «Економіка підприємства»,  051 «Економіка» денної  та заочної форм навчання, освітнього ступеня «бакалавр», 267 с.

О.М.Ковальова Капітал підприємства: формування та використання: навчальний посібник / Є.В.Мішенін, О.М.Ковальова. – Суми: ВВП «Мрія», 2016. – 388сПопулярные краски для мастики и как их наносить
Посмотреть классные триллеры лучшие всех времен и народов

Термін навчання: підготовка фахівців за напрямом освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра – 4 роки, підготовка фахівців за напрямом освітньо-кваліфікаційного рівня магістра – 1,5 року.

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #fsmac9 #eef8239 #241013141550