Ukrainian English Russian

Наукова робота кафедри

Науково-дослідну роботу кафедра здійснює згідно тематик

1. «Механізми регулювання соціо-еколого-економічного розвитку підприємств у регіонально-галузевому вимірі» № держ. реєстр. 0114U001562

Предметом дослідження є сукупність теоретико – методологічних і прикладних аспектів формування напрямів програмних заходів щодо регулювання соціо-еколого-економічного розвитку підприємств у регіонально-галузевому вимірі.

Об’єктом дослідження є процес регулювання соціо-еколого-економічного розвитку підприємств у регіонально-галузевому вимірі.

Мета: поглиблення методології механізмів та формування напрямів програмних заходів щодо регулювання соціо-еколого-економічного розвитку підприємств у регіонально-галузевому вимірі.

Основні завдання:

- дослідити сутнісно-змістовну основу регулювання соціо-еколого-економічного розвитку виробництва у контексті принципів сталого розвитку та методології «зеленої» економіки;

- удосконалити методологію формування інституційних механізмів регулювання сталого розвитку підприємств;

- поглибити методологію механізмів регулювання соціо-еколого-економічного розвитку підприємств;

- сформувати напрями програмних заходів щодо регулювання соціо-еколого-економічного розвитку підприємств у регіонально-галузевому вимірі.

Очікувані результати: теоретико-концептуальні напрями підвищення ефективності соціо-еколого-економічного розвитку підприємств у галузевому та регіональному вимірі.

2. «Вдосконалення розміщення, використання та відтворення продуктивних сил Сумської області» № держ. реєстр. 0114U005304

Предмет: сукупність теоретико – методологічних і прикладних аспектів вдосконалення розміщення, використання та відтворення продуктивних сил Сумської області.

Об’єкт: проблеми вдосконалення розміщення, використання та відтворення продуктивних сил Сумської області.

Мета: розробка концепції удосконалення економічного механізму вдосконалення розміщення, використання та відтворення продуктивних сил.

Основні завдання:

- дослідити проблеми розміщення, використання та відтворення продуктивних сил.

- проаналізувати процеси розміщення, використання та відтворення продуктивних сил Сумської області.

- сформувати пропозиції щодо вдосконалення розміщення, використання та відтворення продуктивних сил;

- удосконалити методологію формування інституційних механізмів регулювання процесів розміщення, використання та відтворення продуктивних сил.

Очікувані результати: пропозиції щодо вдосконалення механізму розміщення, використання та відтворення продуктивних сил в умовах ринку.

 

3. «Підвищення економічної ефективності використання та відтворення ресурсного потенціалу аграрних підприємств» № держ. реєстр. 0114U005303

 Предметом дослідження є сукупність теоретико – методологічних і прикладних аспектів економічної ефективності використання та відтворення ресурсного потенціалу аграрних підприємств.

Об’єктом дослідження є проблеми підвищення економічної ефективності використання та відтворення ресурсного потенціалу аграрних підприємств.

Мета: поглиблення методології механізмів та формування напрямів підвищення економічної ефективності використання та відтворення ресурсного потенціалу аграрних підприємств.

Основні завдання:

- дослідити сутнісно-змістовну основу економічної ефективності використання та відтворення ресурсного потенціалу;

- дослідити стан та проблеми використання та відтворення ресурсного потенціалу аграрних підприємств;

- запропонувати напрями щодо підвищення економічної ефективності використання та відтворення ресурсного потенціалу;

- поглибити методологію механізмів інституціонального регулювання процесів використання та відтворення ресурсного потенціалу аграрних підприємств у контексті принципів сталого розвитку та методології ресурсозбереження.

Очікувані результати: теоретико-концептуальні напрями підвищення економічної ефективності використання та відтворення ресурсного потенціалу аграрних підприємств.

 На кафедрі працюють наукові студентські гуртки:

1. «Теоретичні та методологічні особливості функціонування служби контролінгу на підприємстві»

Науковий керівник: доцент Лозинська І.В.

2. «Удосконалення економічного механізму АПК та збалансований розвиток господарюючих суб’єктів»

Науковий керівник: к.е.н., доцент Ковальова О.М.

Наукові та методичні розробки за вказаними напрямками досліджень відображені в захищених дисертаціях та підтверджені відповідними публікаціями в наукових виданнях.

Наукові публікації 2014/15 н.р.

Участь в монографіях

1.         Строченко Н. І. Сучасні тенденції інноваційного розвитку природних та економічних систем: екологічна стандартизація і сертифікація / Н. І. Строченко // Сучасні тенденції управління розвитком організаційно – економічних систем (новий погляд) : колективна монографія / за загальною редакцією д.е.н., професора Р.Р. Тіміргалеєвої. – Сімферополь : ВД «АРІАЛ», 2014. - С. 69 – 84.

2.         Строченко Н. І. Соціо-еколого-економічні засади природокористування: інновації, інвестиції та механізм реалізації. Монографія / Скрипчук П.М., Строченко Н.І., Рибак В.В. та ін../ за редакцією Скрипчука П.М. – Рівне: НУВГП, 2014. – 454с.

3.         Строченко Н.І. Теоретико-методологічні засади виробництва конкурентоспроможної сільськогосподарської продукції / Н. І. Строченко // Основні пріоритети розвитку АПК у контексті економічної продовольчої та енергетичної безпеки країни : колективна монографія / під ред. д.е.н., професора Ю.О. Нестерчук. – Умань : ВПЦ «Візаві», 2014. – Ч. 1. – С. 71-81.

4.         Строченко Н.І. Механізми підвищення податкового потенціалу діяльності фізичних осіб – підприємців / Колективна монографія Формування механізму стійкого розвитку економіки: теорія та практика: - Дніпропетровськ: «ФОП Дробязко С.І.», 2014. – С. 250-258.

5.         Строченко Н.І. Економічна стійкість сільськогосподарських підприємств: [монографія]  / Н. І. Строченко, Т. А. Клочко, І. В. Лозинська. – Суми: СНАУ, 2014. – 287 с.

6.         Строченко Н.І. Ресурсний потенціал агроформувань та стратегічні напрями його використання за умов економічних трансформацій Монографія / Строченко Н.І., Терещенко С.І. , Суми, 2015.- 305 с.

7.         Дяченко О.В. Розвиток  соціально-економічних умов функціонування сільськогосподарських підприємств як чинника підвищення їх економічної ефективності // Система національного менеджменту в контексті  інтеграційного виміру: монографія. /за наук. ред. д.е.н., проф. Л.І. Михайлової. Суми: ПП Вінниченко М.Д., ФОП Литовченко Є.Б., 2014. - 432с. (с. 345-366)

8.         Ковальова О. М. Системність і комплексність в аналізі капіталу підприємства / О. М. Ковальова // Містобудування, територіальне і стратегічне планування: організаційно-економічні, правові, суспільні та еколого-технологічні аспекти: монографія / Під загальною редакцією д.е.н., професора Богачова С. В. – Макіївка : ТОВ «Цифрова типографія», 2014. – С.319-325.

9.         Ковальова О. М. VRIO-анализ конкурентного потенциалу Сумської області / О. М. Ковальова // Перспективи розвитку ресурсного потенціалу аграрних формувань за умов економічних трансформацій: монографія (подано до друку)

10.       Лозинська І.В. Формування та перспективи розвитку галузі м’ясо-молочного скотарства в сільськогосподарських підприємствах:  [монографія]  / І. В. Лозинська. – Суми: СНАУ, 2015. – 379 с.

11.       Маслак Н. Г. Удосконалення механізмів державної підтримки сільськогосподарських підприємств через банківське кредитування [Текст] / Н. Г. Маслак // Вдосконалення організації виробництва та його облік в галузях АПК : колективна монографія / за заг. ред. д.е.н., доц. Славкової О.П. (подано до друку)

12.       Маслак Н. Г. Сучасний стан та проблеми фінансового забезпечення агрохолдингів в Україні [Текст] / Н. Г. Маслак // Сучасний стан агропромислового комплексу та сільських територій : колективна монографія / за заг. ред. проф. Брюховецького І.М. (подано до друку)

13.       Махнуша С.М. Актуальність використання та вартісної оцінки об’єктів інтелектуальної власності як складової ресурсного потенціалу сільськогосподарських підприємств // Перспективи розвитку ресурсного потенціалу аграрних формувань за умов економічних трансформацій: монографія / за заг. ред. к.е.н., доц. С.І. Терещенко. – Суми: СНАУ. – 2015. – С. 257-265.

14.       Медвідь В.Ю. Містобудування, територіальне і стратегічне планування: організаційно-економічні, правові, суспільні та еколого-технологічні аспекти [Текст]: [Монографія] / За заг. ред. д.е.н., проф. Богачова С.В.; ДонНАБА — Макіївка: ТОВ «Цифрова типографія», 2014. – 536 с. (планова монографія по науково-дослідній роботі (номер державної реєстрації Д-1-01-13)

15.       Пилипенко В.В. Інвестиційний потенціал та інвестиційна привабливість підприємства: фактори формування та оцінка. / Пилипенко Н.М., Пилипенко В.В. Розділ у монографії Перспективи розвитку ресурсного потенціалу аграрних формувань за умов економічних трансформацій За ред. к.е.н.,доц. Терещенко С.І. С. 266-289

16.       Пилипенко Н.М. Інвестиційний потенціал та інвестиційна привабливість підприємства: фактори формування та оцінка. / Пилипенко Н.М., Пилипенко В.В. Розділ у монографії Перспективи розвитку ресурсного потенціалу аграрних формувань за умов економічних трансформацій За ред. к.е.н.,доц. Терещенко С.І. С. 266-289

17.       Пізняк Т.І. Проблеми екологізації земельно-ресурсного потенціалу в сільському господарстві // Т.І. Пізняк / Перспективи розвитку ресурсного потенціалу аграрних формувань за умов економічних трансформацій. Монографія. – Суми, 2015. – С.198-212.

18.       Сапич Н.М. Актуальні проблеми раціонального землекористування в Україні / Сапич В.І, Сапич Н.М. //  (СНАУ - монографія) (подано до друку)

19.       Терещенко С.І. Землезабезпеченість як основа ефективного використання ресурсного потенціалу аграрних формувань регіону колективна монографія «Соціо-еколого-економічні засади природокористування: інновації, інвестиції та механізм реалізації», Рівне, 2014, С.  355- 369. 

20.       Терещенко С.І. Формалізація сутності та структури інтелектуального капіталу управлінських працівників аграрних формувань -  колективна монографія « Сучасні тенденції управління розвитком організаційно-економічних систем», Ялта, 2014, С.152- 170.

21.       Терещенко С.І.  Інтелектуальний капітал управлінських працівників, як основа сучасного менеджменту –  колективна монографія « Соціально-економічні координати розвитку підприємницької діяльності » част.2, м. Умань, 2014 р., С.111-124.

22.       Строченко Н.І., Терещенко С.І. Ресурсний потенціал агроформувань та стратегічні напрями його використання за умов економічних трансформацій , Суми, 2015.- 305 с.

23.       Кутах К. М. Ефективність використання земельних ресурсів в аспекті тваринництва Сумської області : колективна монографія [Електронний ресурс] / К. М. Кутах // Сучасні тенденції управління розвитком організаційно-економічних систем (новий погляд) / [за ред.. Доктора економічних наук, професора Р. Р. Тіміргалєєвої.]. – Сімферополь : ВД «Аріал», 2014. – С. 384-394.

Статті

1.         Строченко Н. І. Розвиток екологічного маркетингу: інноваційні засади та стандартизація / Н. І. Строченко // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гижицького. Серія : економічні науки. – Львів, 2014. - том16, №1 (58), частина 2. – С. 163 – 167.

2.         Строченко Н.І. Організаційно  інституаційні основи адаптації законодавчо – нормативних документів України до права навколишньо – природнього середовища/Строченко Н.І. //Вісник СНАУ. №5 – 2014. - С. 192-197.

3.         Строченко Н.І. Адаптація законодавчо-нормативних документів України до ЄС / П.М. Скрипчук, Н.І. Строченко // Стратегія і тактика державного управління. Збірник наукових праць. Випуск 1. – Рівне, 2014 р., С. 17-21.

4.         Строченко Н.І. Розвиток екологічного маркетингу: інноваційні засади та стандартизація / Н.І. Строченко // Науковий вісник ЛНУВМБТ імені С.З. Гжицького. Том 16 № 1 Частина 2. - Львів, 2014 р., С. 163-167

5.         Строченко Н.І. Інноваційно-інвестиційні засади гармонізації законодавчо-нормативних документів / Н.І. Строченко // Маркетинг  і менеджмент інновацій. – Суми: ТОВ «ВТД «Університетська книга», 2014 . - № 4.- С. 153-162.

6.         Строченко Н. Економічні аспекти зростання експорту продукції АПК України у контексті запровадження стандартів із вуглецевої сертифікації / Н. Строченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. Випуск 7 (160) – К., 2014, С. 75-79

7.         Наталия Строченко, Методологические аспекты развития стандартизации в контексте устойчивого развития / Н. Строченко // Международный журнал устойчивого развития № 18 апрель. -  Болгария, 2014 г.

8.         Дяченко О.В. Соціально-економічний стан  сільських територій в контексті прагнень до сталого розвитку аграрної сфери//Вісник сумського національного університету: науковий журнал. – Сер. «Економіка і менеджмент» / Сумський НАУ. – Суми, 2015. (в поцесі друку)

9.         Ковальова О.М. Економічна ефективність виробництва соняшнику в умовах сталого землекористування / О. М. Ковальова, Н. О. Негреба // Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія «Економіка та менеджмент» / Сумський НАУ. – Суми, 2015. (подано до друку)

10.       Ковальова О. М. Стан галузі садівництва в Україні та Сумській області / О. М. Ковальова // Economics and management: problems of science and practice: Collection of scientific articles. Vol. 1 - Verlag SWG imex GmbH, Nürnberg, Deuts2. chland, 2014.- С. 342-346

11.       Коблянська І. І. Використання логістики у системі забезпечення збалансованого розвитку національного туристичного ринку

12.       / Є.В. Мішенін, І.І. Коблянська // Вісник СНАУ. Серія «Економіка і менеджмент». – 2014. - № 12. (стаття у редакції журналу)

13.       Коблянська І.І. Розвиток професійної освіти в Україні: проблеми і напрями їх вирішення / Строченко Н.І., Коблянська І.І. // Вісник СНАУ. Серія «Економіка і менеджмент». – 2015. (стаття у редакції журналу)

14.       Коблянська І. І. Стратегія реалізації екологоорієнтованого логістичного управління виробничою системою підприємства / Є.В. Мішенін, І.І. Коблянська, Н.В. Мішеніна // Економічний часопис - ХХІ. – 2015. - № 3-4 (1) - с. 64-77(Scopus)

15.       Коблянська І. І. Логістичні орієнтири розвитку туристичного ринку України / Є.В. Мішенін, І.І. Коблянська // Механізм регулювання економіки. – 2014. - № 4. (Міжнародний наук. журнал) (стаття у редакції журналу)

16.       Лозинська І.В. Впровадження індустріаль-ної моделі розвитку скотарства в сільськогос-подарських підприємствах / І.В. Лозинська // Ефективна економіка. - №11. – 2014. – електронне фахове видання.

17.       Лозинська І.В. Підвищення ефективності виробництва в галузі м’ясо-молочного скотарства з урахуванням соціально-екологічної складової / І.В. Лозинська //  Вісник ПДАТУ - №22. – С.114-119.

18.       Лозинська І.В. Формування складових ринкової інфраструктури для підвищення ефективності галузі м’ясо-молочного скотарства / І.В. Лозинська //  Вісник СНАУ. - №12(63). – 2014. – С.24-30.

19.       Лозинська І.В. Технологічні особливості ефективного виробництва м’ясо-молочної продукції за рахунок впровадження інтенсивних технологій / І.В. Лозинська //  Інноваційна економіка. - №12. – 2014. – С.144-150.

20.       Лозинська І.В. Основні шляхи та механізми подолання економіко-правових  проблем у галузі м’ясо-молочного скотарства / І.В. Лозинська // Економічний часопис ХХІ - №9-10(2). – 2014 – С.52-56. (Scopus)

21.       Лозинская И.В. Основные подходы к трактовке понятия инфраструктуры в отрасли скотоводства / И.В. Лозинский // Молодой ученый (Россия). - №18(77). – 2014. – С.395-398

22.       Лозинська І.В. Аналіз впливу рівня годівлі на продуктивність молочного стада в сільськогосподарських підприємствах сумської області / І.В. Лозинська // Молодий вчений. - №11 (14). – 2014. – С.63-67.

23.       Лозинська І.В. Формування системи чинників концептуального розвитку галузі м’ясо-молочного скотарства в сільськогосподарських підприємствах / І.В. Лозинська //  Вісник Харківського національного аграрного університету ім.В.В.Докучаєва - №1.– 2015. – С.55-61.

24.       Лозинська І.В. Критерії та фактори впливу на підвищення конкурентоспроможності м’ясо-молочної продукції в сільськогосподарських підприємствах/ І.В. Лозинська //  Агросвіт. - №2.– 2015. – С.33-40.

25.       Лозинська І.В. Ідентифікація приорітетів сталого розвитку в м’ясо-молочному скотарстві / І.В. Лозинська //  Вісник Миколаївського державного університету ім. Сухомлинського. - №5.– 2015. – С.40-49.

26.       Лозинська І.В. Основні напрямки формування системи державного регулювання галузі м’ясо-молочного скотарства для відродження її ефективності в сільськогосподарських підприємствах / І.В. Лозинська //  Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства ім. Петра Василенка. - №2.– 2015. – С.76-80.

27.       Лозинська І.В. Формування комплексу організаційних компонентів виробничої системи сільськогосподарських підприємств / І.В. Лозинська //  Технологічний аудит і резерви виробництва. - №2.– 2015. – С.56-59.

28.       Лозинська І.В. Формування системи інституційного розвитку м’ясо-молочного скотарства / І.В. Лозинська //  Вісник Херсонського державного університету. - №1.– 2015. – С-11-14.

29.       Лозинська І.В. Створення продуктивних моделей міжгалузевого балансу використання ресурсів галузі м’ясо-молочного скотарства в сільськогосподарських підприємствах: методологічні підходи/ О.В. Ульянченко, І.В. Лозинська //  Економіка і прогнозування. - №1.– 2015. – С.78-89.

30.       Лозинська І.В. Формування споживчого ринку м`ясо-молочної продукції //  Вісник СНАУ. - № (травень 2015).

31.       Natalija Maslak Development of Organic Agriculture in Family Farming / Dr Natalija Maslak // Ekonomiczne I prawne mechanizmy wspierania I ochrony rolnictwa rodzinnego w Polsce I innych panstwach Unii Europejskiej, (23-24 pazdziernika 2014 roku). – Warszawa, 2014. – S. 35-47.

32.       Маслак Н. Г. Напрямки фінансування діяльності агрохолдингів в Україні [Електронний ресурс] // Глобальні та національні проблеми економіки Випуск № 5. - Квітень 2015 р. – C. 34-36.

33.       Махнуша С.М. Науково-методичний підхід до оцінки потенціалу інтелектуального капіталу підприємства у контексті проблем управління ним // Вісник СНАУ. Серія «Економіка та менеджмент». – 2014. – № 12. –   С. 19-24.

34.       Махнуша С.М. Проблеми формування та оцінки маркетингового потенціалу підприємства // Вісник СНАУ. Серія «Економіка та менеджмент». – 2015. – № 4. – С.

35.       Медвідь В.Ю. Діалектика сутності, причин та наслідків регіонального економічного розвитку / В.Ю. Медвідь // Наука й економіка. - Вип. 1 (33). - Хмельницький. - 2014. - С. 249-254.

36.       Медвідь В.Ю. Системний  підхід до забезпечення ефективності економічного регулювання розвитку регіонів / В.Ю. Медвідь //  Інноваційна економіка: науково-виробничий журнал. № 1. - 2014 [50]. Тернопіль. - С. 69-74.

37.       Медвідь В.Ю. Диференціація цілей і завдань економічного регулювання регіонального розвитку / В.Ю. Медвідь // Вісник Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля. - № 2 (209). - 2014. - С. 163-167.

38.       Медвідь В.Ю. Економічне регулювання регіонального розвитку: цільова спрямованість та функціональна змістовність (концептуальний підхід) / В.Ю. Медвідь // Бізнес інформ.-№3.-2014. - С.57-61.

39.       Медвідь В.Ю. Економічний механізм розробки стратегічних планів регіонального розвитку / В.Ю. Медвідь // Вісник Одеського національного університету. - Т.19. Вип. 1. Економіка. - 2014. - С. 60-64.

40.       Медвідь В.Ю.  Вимоги до ефективності економічного регулювання розвитку регіонів / В.Ю. Медвідь // Стратегія розвитку України. - № 1. Київ. - 2014. - С. 116-121.

41.       Медвідь В.Ю. Система стратегічного планування розвитку регіонів як умова дієвого економічного регулювання регіонального розвитку / В.Ю. Медвідь // Економіка розвитку. -  Харків. - 2014. - №2(70). - С.51-55.

42.       Медвідь В.Ю. Організаційний механізм розробки довгострокової стратегії регіонального розвитку / В.Ю. Медвідь // Інституціональний вектор економічного розвитку. - № 7 (1 №13). - Мелітополь 2014. - С. 114-120

43.       Медвідь В.Ю. Економічне регулювання просторових відмінностей у соціально-економічному розвитку регіонів / Н.І. Строченко, В.Ю. Медвідь //Вісник Сумського національного аграрного університету // подано до друку

44.       Пасько О.В. Інституційний алломорфізм як альтернатива інституційному ізоморфізму університетів у добу глобалізації / Пасько О.В., Пасько Н.А. // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології . - 2015. - № 5. - С. 22-29 (в процесі друку) (Index Copernicus Master List та CEJSH) 0,9 ум.друк..ар.

45.       Пасько О.В. Ретроспективний аналіз вимог Базельського комітету з банківського нагляду в розрізі видів ризику банків / Пасько О.В., Смоляров Г.А. // Вісник Сумського національного аграрного ун-ту : науковий журнал. – Сер. «Економіка і менеджмент» / Сумський НАУ. – Суми, 2015. (в процесі друку) (РИНЦ) 0,8 ум.друк.ар.

46.       Пилипенко В.В. Теоретичні основи державного регулювання сільськогосподарського виробництва / Пилипенко В.В., Павленко А.О. // Вісник СНАУ. – №12(62). – 2014. – С. – 31-34

47.       Пилипенко В. Где еще резервы прибыли? / Пилипенко В.В., Киричек В.А. // Зерно. – №12. – 2014. – С.44-47

48.       Пилипенко Н.М. Інвестиційна привабливість та інвестиційний потенціал підприємства: теоретико-методологічний аспект/ Пилипенко Н.М. // Вісник СНАУ. – (Подано до друку)

49.       Пилипенко Н.М.,  Оцінка податкового навантаження в контексті соціально-економічного розвитку сільського господарства / Пилипенко Н.М., Профатило О.Ю.// Вісник СНАУ. – (Подано до друку)

50.       Пізняк Т.І. Впровадження системи стандартів і міжнародних рекомендацій в галузі екологічного аудиту в Україні // Т.І. Пізняк //Вісник СНАУ. Серія: Економіка і менеджмент. – 2015.(Подано до друку)

51.       Пізняк Т.І. Еколого-орієнтована стратегія розвитку сільськогосподарських підприємств / Т.І. Пізняк // Economics and management: problems of science and practice: Collection of scientific articles. Vol. 1 - Verlag SWG imex GmbH, Nurnrnberg, Deutschland, 2014.- p. 244-248

52.       Сапич Н. М. Експансія фінансового капіталу і  концентрація земельних ресурсів в аграрному секторі економіки України / В.І.Сапич, Н. М Сапич // Економічні проблеми сталого розвитку : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції імені проф. Балацького О. Ф. (м. Суми, 6–8 травня 2014 р.) : у 2 т. / за заг. ред. О. В. Прокопенко, О. В. Люльова. – Суми : Сумський державний університет, 2014. – Т. 1. – C. 252-253.

53.       Сапич Н.М. Проблеми фінансової безпеки суб’єктів земельних відносин / Сапич В.І, Сапич Н.М. // Сучасні проблеми    правового, економічного та соціального розвитку держави: матеріали міжнародної науково-практ. конф. (м. Харків,  12 грудня 2014 р.) / МВС України:  Харків. нац. ун-т внутр. справ.  Харків: ХНУВС, 2014.  С. 410-413.

54.       Сапич Н.М. Орендні відносини і економічна безпека сільсько-господарських товаровиробників / Сапич В.І, Сапич Н.М. //    (ХНЕУ-2015) (подано до друку)

55.       Сухоставець А.І. Організаційно-правові аспекти розвитку підприємництва у соціальній сфері села / А.І. Сухоставець // Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія «Економіка та менеджмент» / Сумський НАУ. – Суми, 2014. – Вип. 12(62). С. __ -__. (подано до друку)

56.       Терещенко С.И.,  Богинская Л.А. Комплексная оценка земельных ресурсов аграрных предприятий Ассоциация «Экология, земледелие, образование и наука»,  международный журнал «Устойчивое развитие – проблемы и решения», технический университет: Варна, №18,2014. – С.79- 86

57.       Терещенко С.І.  Сертифікація персоналу як фактор покращення рівня якості продукції // Технологический аудит и резервы производства: спец выпуск по материалам научно-практической конференции  «Качество технологий – качество жизни» в Польше, №1/4 (15), -С.26-28.

58.       Терещенко С.І. Землезабезпеченість як основа ефективного використання ресурсного потенціалу аграрних формувань регіону колективна монографія « Соціо-еколого-економічні засади природокористування: інновації, інвестиції та механізм реалізації», Рівне, 2014, стор.  327- 355.  Серія "Економіка" вип.. 2(58),  С. 191 - 197.

59.       Терещенко С.И. Оценка ресурсного потенциала предприятия: методологический аспект //Современная наука: Актуальные проблемы теории и практики, Серия «Экономика и право» Москва, № 1-2, - С.28 -33.

60.       Терещенко С.І.  Особливості управління в сучасних аграрних формуваннях -  Вісник СНАУ, серія «Економіка і менеджмент ». Вип. 8 (61), стор. 34-38.

61.       Терещенко С.И. Влияние производственных возможностей аграрного формирования на эффективность использования ресурсного потенциала //Международный Научный Институт "Educatio", Серия «Экономические науки» Новоссибирск, № 4, ч.1, с. 104- 107

62.       Mazii I. M. Family Farms and Investments in Ukraine / I. M. Mazii // Ekonomiczne I prawne mechanizmy wspierania I ochrony rolnictwa rodzinnego w Polsce I innych panstwach Unii Europejskiej, (23-24 pazdziernika 2014 roku). – Warszawa, 2014. – S. 45-53.

63.       Мазій І.М. Державна підтримка розвитку матеріально технічної бази аграрних підприємств: зарубіжний досвід/ І.М. Мазій // «Вісник СНАУ» приурочений Міжнародній науково-практичній конференції молодих вчених «Аграрний форум-2015 (економічний)», - Суми, 2015.

64.       Ільченко О.В. Економіка ячменю в Україні / О.М.Маслак, О.В.Ільченко // Пропозиція.- 2015.-№1.- с.44-46.

65.       Ільченко О.В. Економіка ріпаку в Україні / О.М.Маслак, О.В.Ільченко // Пропозиція.- 2015.-№2.- с.32-36.

66.       Ільченко О.В. Економіка сої в Україні / О.М.Маслак, О.В.Ільченко // Пропозиція.- 2015.-№3.- с.34-37.

67.       Ільченко О.В. Економіка соняшника в Україні / О.М.Маслак, О.В.Ільченко // Пропозиція.- 2015.-№4.- с.32-35.

68.       Ільченко О.В. Економіка кукурудзи на зерно в Україні / О.М.Маслак, О.В.Ільченко // Пропозиція.- 2015.-№5.- с.38-42.

69.       Ільченко О.В. Оцінка ефективності вирощування вівса з різними елементами технології в умовах північно-східного Лісостепу України / В.І.Троценко, О.В.Ільченко, В.О.Ільченко // Вісник Сумського НАУ – Суми, 2015. – Серія «Агрономія і біологія», Вип. 3 (29).- Суми: СНАУ, 2015. – с. 162-165.

70.       Новікова О.С. Ефективність механізмів екологізації сільськогосподарського виробництва: сучасні орієнтири. Новікова О.С. // Вісник СНАУ. Економіка і менеджмент. – 2014. - № 8(61). – с.173-179

71.       Рибалко Н.О. Стратегічне планування на підприємстві // Вісник Сумського національного аграрного університету  С. (подано до друку)

72.       Самойленко Т.Г. Кооперація – як дієвий інструмент сталого сільського розвитку// Вісник СНАУ: науковий журнал. - Сер «Економіка і менеджмент» / Сумський НАУ. – Суми, 2015.. С. (в друці) (РИНЦ) ( 0,5) ум.друк.арк.

73.       Кутах К.М. Аналіз тенденцій розвитку вітчизняного ринку молока та молочної продукції// [Електронний ресурс]/К.М. Кутах //Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського, 2014. С. 222- 225

74.       Кутах Е. Н. Животноводство в Украине как объект моделирования [Електронний ресурс] / Е. Н. Кутах // Современная наука : Актуальные проблемы, теории и практики : научно-практический журнал. - Сер. "Экономика и право". - 2014. - № 3-4, (март-апрель). - С. 16-18.

75.       Кутах К.М. Економічне обґрунтування резервів підвищення молочної продуктивності і розвитку молочно товарної галузі/ К.М. Кутах // Стратегічні детермінанти формування стійкого розвитку АПК України// під ред.. д.е.н., професора Ю.О. Нестерчук. – Умань: Видавничо – поліграфічний центр «Візаві» (видавець «Сочінський»), 2015. С. 117 – 124.

76.       Кутах К. М. Ефективність використання земельних ресурсів в аспекті тваринництва Сумської області : колективна монографія [Електронний ресурс] / К. М. Кутах // Сучасні тенденції управління розвитком організаційно-економічних систем (новий погляд) / [за ред.. Доктора економічних наук, професора Р. Р. Тіміргалєєвої.]. – Сімферополь : ВД «Аріал», 2014. – С. 384-394.

77.       Бричко А.М. Моделювання як один із шляхів вдосконалення процесів адаптації сільськогосподарських підприємств до умов глобалізації // А.М. Бричко / Фаховий журнал "Інноваційна економіка". № 1‘2015 (56). - Тернопіль, 2015 – С.98-103 (0,54 д.а.).

78.       Сосновская И.Н. Формирование системы управления экономической безопасностью предприятий// Материалы Островских чтений 2014: - Саратов: Изд-во ИАгП РАН, - 2014. – с. 253-256.

 

Тези

1.         Строченко Н.І. Стандартизація і адаптація – інструментарій «зеленої економіки» / П.М. Скрипчук, Н.І. Строченко // Зелена економіка. Зелені інвестиції. Зелений туризм: матеріали ІІ Міжнародного форуму 25-26 вересня 2014 р., м. Одеса / НАН України, Ін-т пробл. Ринку та екон.-екол. Дослідж. Та ін. – Одеса: Пальміра, 2014. – 248 с. (77-79)

2.         Строченко Н.І. Перспективи нарощування сталої біомаси та біоенергії / Н.І. Строченко / Пятая Международная научно-практическая конференция «Наука и бизнес». Тема конференции «Экономика знаний» - Днепропетровск, 2015 г.(с. 169-171)

3.         Строченко Н.И. Развитие методологии и стандартизации качества жизни населения в системе управления эколого-экономическимим процесами / Строченко Н.И., Вега А.Ю.// Современные проблемы управления проектами в инвестиционно-строительной сфере и природопользования. Сборник трудов к международной научно-практической конференции. -  Москва. - 2014. -  С. 291-297.

4.         Строченко Н.І. Стандарт органічного землекористування і виробництва / Скрипчук П.М., Строченко Н.І.// Збалансоване природокористування: традиції та інновації. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (16-17 жовтня 2014р.). – Київ. – 2014. – С. 152-154.

5.         Строченко Н.І. Методологічні аспекти адаптації нормативних документів в економіці природокористування /Строченко Н.І./ «Проблеми і механізми відтворення ресурсного потенціалу України в контексті євроінтеграції» Зб. матеріалів VІ Міжнародної науково-практичної конференції (16-17 жовтня 2014 р.). м. Рівне 2014. – С. 253-255.

6.         Строченко Н.І. Інновації розробки стандартів та маркування органічного виробництва /Строченко Н.І./ Збірник тез доповідей VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Маркетинг інновацій і інновацій у маркетингу» (25-26 вересня 2014р.). – Суми: ТОВ «ДД «Папірус», 2014. – С. 180-182.

7.         Дяченко О.В. Розвиток сільських територій як важливий фактор підвищення ефективності економіки АПК та поліпшення його конкурентоздатності у контексті інтеграційних змін // Матеріали 20ї міжнародної наукової конференції «Технології ХХШ сторіччя» Одеса, 15-19 вересня 2014р. с. 11-12.

8.         Дяченко О.В. Використання досвіду зарубіжних країн в процесі подолання кризових явищ в агропромисловому комплексі//Матеріали НПК викладачів, аспірантів, студентів Сумського НАУ (20-24 квітня 2015) Том 1, - с. 106-107

9.         Ковальова О. М. Теоретико-методологічні засади управління брендом, як складовою частиною капіталу підприємства / О. М. Ковальова // Технологии ХХІ века: Сборник тезисов по матеріалам 20й международной научной конференции (15-19 сентября 2014 г.) : У 3-х част. – Сумы : СНАУ, 2014. - Ч. 2. – C.6-7.

10.       Ковальова О. М. Методологічні основи визначення сутності поняття «капітал підприємства» / О. М. Ковальова // Нова економічна політика на світовому, державному, та регіональному рівнях : збірник тез наукових робіт учасників Міжнародної науково-практичної конференції (м.Одеса, 21-22 листопада 2014р. / ГО «Центр наукових досліджень та розвитку». У 3-х частинах. – О. : ЦЕДР, 2014.- Ч. 1. – С.15-19

11.       Ковальова О. М. Ефективність виробництва насіння соняшнику в Україні / О. М. Ковальова, Н. О. Негреба // Зб. матеріалів наук.– практ. конф. Студентів аспірантів та співробітників Сумського НАУ (квітень 2014р.) (подано до друку)

12.       Коблянська І.І. «Зелена» логістика у регіональному вимірі / Є.В. Мішенін, І.І. Коблянська // Матеріали ІІ Міжнародного екологічного форуму «Зелена економіка. Зелені технології. Зелені інвестиції» (25-26 вересня 2014) – Одеса, ІПРЕЕД НАНУ, 2014

13.       Коблянська І.І. Бенчмаркінг у системі стратегічного планування діяльності сільськогосподарського підприємства/ І.І. Коблянська // Матеріали науково-практичної конференції «Технології ХХІ століття» (16-18 вересня 2014 р.), м. Южне, 2014. – с. 34-35.

14.       Коблянська І.І. Щодо проблеми поводження з небезпечними відходами у складі побутових / І.І. Коблянська // Матеріали наукової конференції співробітників Сумського НАУ (квітень 2015 року).

15.       Лозинська І.В. Дослідження факторів впливу на собівартість виробницта продукції в сільськогос-подарських підприємствах галузі м'ясного скотарства / І.В.  Лозинська // Збір.матер.Міжнар. наук.-практ.конференції м.Южний (Одеса). – С.16-18

16.       Лозинська І.В. Основні принципи впровадження інтенсивної технології виробництва продукції м’ясо-молочного скотарства / І.В.  Лозинська // Збір.матер. Міжнар.наук.-практ.конфер.в Харківському національному аграрному університеті ім.В.В.Докучаєва, 2 жовтня 2014 р. – Харків, 2014. - С. 70-73.

17.       Лозинська І.В. Кон’юнктура ринку продукції м’ясо-молочного скотарства / І.В. Лозинська // Аграрний форум-2014: Зб.матер.міжнар. наук.-практ.конф., 15-18 квітня 2014 р. – Суми. – С. 254-255.

18.       Лозинська І.В. Основи формування і розвитку м’ясо-молочного скотарства: історичний аспект / І.В.  Лозинська // Матеріали науково-практичної конференції «Львівська наука» – Львів. – 12-14 березня 2014. - Т.3.- С.67-71.

19.       Лозинська І.В. Формування технологічних процесів як основа відродження галузі м’ясо-молочного скотарства / І.В.  Лозинська // Теоретико-методологічні засади ефективного розвитку аграрного виробництва: Збір.матер.Міжнар.наук.-практ. конфер.в Харківському національному аграрному університеті ім.В.В.Докучаєва, 24-25 квітня 2014 р. – Харків, 2014. - С. 70-73.

20.       Лозинська І.В. Теоретичне визначення підходів до формування інституційного механізму в галузі м’ясо-молочного скотарства / І.В. Лозинська //  Матеріали науково-практ. конференції Харківського національного технічного університету сільського господарства ім. Петра Василенка..

21.       Маслак Н.Г. Банківське кредитування в системі державної підтримки сільськогосподарських підприємств / Н.Г.Маслак // Технологии ХХІ века: Сборник тезисов по матеріалам 20й международной научной конференции (15-19 сентября 2014 г.). Ч.2 – м. Южне, Одеська обл.: СНАУ, 2014. – с.29-31

22.       Natalija Maslak Development of Organic Agriculture in Family Farming / Dr Olexandr Maslak, Dr Natalija Maslak // Ekonomiczne I prawne mechanizmy wspierania I ochrony rolnictwa rodzinnego w Polsce I innych panstwach Unii Europejskiej, (23-24 pazdziernika 2014 roku). – Warszawa, 2014.

23.       Махнуша С.М. Проблеми об’єктів інтелектуальної власності як фактору конкурентоспроможності підприємства економіки постіндустріального типу // Технології ХХІ сторіччя: Збірник тез за матеріалами 20-тої міжнародної наукової конференції у м. Южне (15-19 вересня 2014р.). Ч.2. – Суми: СНАУ, 2014. – 91 с. – С. 18-20.

24.       Махнуша С.М. Проблеми формування та оцінки маркетингового потенціалу підприємства // Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського Національного аграрного університету (20-24 квітня 2015 р.). – В 3 Т. / Т. І. – Суми, 2015. – 359 с. –  С. 132.

25.       Медвідь В.Ю. Обґрунтування системи показників при плануванні економічного регіонального розвитку / В.Ю. Медвідь // Технології ХХІ ст.: збірка тез за матеріалами 20-ої міжнародної наукової конференції. - Южне. - 15-19 вересня 2014. - С. 8-9.

26.       Пилипенко В.В. Підвищення мотивації працівників через участь у капіталі фірми // Зб. матеріалів наук.– практ. конф. студентів Сумського НАУ (20-24 квітня 2015р).- Т1. - http://sau.sumy.ua/images /site/nauka/ konfer/lustopad_2014_tom1.pdfС. 140.

27.       Пилипенко В.В. Сучасні проблеми оплати праці //  Технології ХХІ сторіччя: сб. тез по матеріалах 20-ої Міжнар. наук. конф. (15-19 вересня 2014р). – Суми:СНАУ, 2014. -  С.39-40.

28.       Пилипенко Н.М. Соціально-економічні аспекти податкового навантаження сільськогосподарських підприємств // Зб. матеріалів наук.– практ. конф. студентів Сумського НАУ (20-24 квітня 2015р).- Т1. - http://sau.sumy.ua/images /site/nauka/ konfer/lustopad_2014_tom1.pdfС. 142.

29.       Пилипенко Н.М. Вдосконалення оцінки інвестиційної привабливості підприємства //  Технології ХХІ сторіччя: сб. тез по матеріалах 20-ої Міжнар. наук. конф. (15-19 вересня 2014р). – Суми:СНАУ, 2014. -  С.94-96.

30.       Пізняк Т.І. Стратегії для слабкого малого і середнього бізнесу в Україні/ Т.І.Пізняк/ Технологии ХХІ века: сб. тезисов по матеріалам 20-ой Междунар. науч. конф. (9-14 сентября 2014). – Сумы: СНАУ, 2014. – С.92

31.       Сапич Н.М. Концептуальні засади оподаткування сільськогосподарських угідь / Н.М. Сапич // Технологии ХХІ века: Сборник тезисов по матеріалам 20й международной научной конференции (15-19 сентября 2014 г.) : У 3-х част. – Сумы : СНАУ, 2014. - Ч. 2. – C. 16-17.  

32.       Сапич Н.М. Співвідношення валютних курсів євро-долар: сучасні тенденції./ Н.М.Сапич// Зб. матеріалів наук.– практ. конф. Студентів аспірантів та співробітників Сумського НАУ (квітень 2014р.) (подано до друку)

33.       Сухоставець А. І. Стратегічні напрямки розвитку підприємництва у соціальній сфері села / А.І. Сухоставець // Технологии ХХІ века: сб. тезисов по материалам 20-ой Междунар. науч. конф. (15-19 сентября 2014г.). Ч. 2 – Сумы: СНАУ, 2014  С. 33-34

34.       Сухоставець А.І. Ефективність виробництва соняшнику / А.І. Сухоставець, С. Макаренко // Матеріали наук.– практ. конф. студентів аспірантів та співробітників Сумського НАУ (20-24 квітня 2015р.). – В 3т. / Т.1. – Суми, 2015. – С. 158.

35.       Забара А.М. Мотивація трудової діяльності: проблеми та перспективи / А.М.Забара // Технологии ХХІ века: Сборник тезисов по материалам 20й международной научной конференции (15-19 сентября 2014 г.). Ч.2 – Сумы: СНАУ, 2014. – с.12-14

36.       Ільченко О. В. Вплив ціни реалізації на ефективність розвитку рослинництва//  Технологии ХХІ века: сб. тезисов по материалам 20-ой Междунар. науч. конф. (15-19 сентября 2014). – Суми:СНАУ, 2014. -  С.40-41.

37.       Ільченко О. В. Економічна оцінка доцільного рівня урожайності озимої пшениці/ О.В.Ільченко// Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ (20-24 квітня 2015 р.). – В 3 т./Т.І. – Суми, 2015. – С.163.

38.       Мазій І. М. Матеріально технічна база аграрного виробництва: особливості / І. М. Мазій // Продовольчі ресурси: проблеми і перспективи: Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, (Київ, 11 листопада 2014 р.). – Київ, 2014.

39.       Мазій І. М. Сутність матеріально технічної бази аграрних підприємств та матеріально технічної бази аграрного виробництва / І. М. Мазій// Технологии ХХІ века: Сборник тезисов по матеріалам 20й международной научной конференции (15-19 сентября 2014 г.) : У 3-х частинах. – Сумы : СНАУ, 2014. - Ч. 2. – С. 14-16.

40.       Мазій І.М. Європейський досвід покращення матеріально технічного забезпечення національної економіки/ І.М. Мазій// Матеріали ІV Міжнародна науково-практична конференція молодих учених та студентів «Наукові дослідження молоді з проблем європейської інтеграції» (2-3 квітня 2015 року, м. Харків, Україна). – Харків.-2015р.

41.       Мазій І.М. Капітальні вкладення в аграрну сферу Сумщини/ І.М. Мазій// Матеріали Щорічної науково-практична конференція викладачів, аспірантів та студентів Сумського національного аграрного університету (14-17 квітня 2015 року).- Суми, 2015р.

42.       Мазий И.Н. Инновационное развитие  аграрных предприятий:  проблемы и перспективы/ И.Н. Мазий// Сборник материалов VII Международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Молодежь и наука: реальность и будущее» (на базе Экономического факультета Кемеровского государственного университета, 23 апреля 2015г., Кемерово, РФ. – Кемерово, 2015г.

43.       Мазий И.Н. Методология анализа эффективности использования основных производственных средств в аграрном производстве / И.Н. Мазий// Материалы Международной научно-практической конференции кафедр статистики и экономического  анализа, бухгалтерского учета в сельском хозяйстве "Состояние и пути совершенствования учета и анализа хозяйственной деятельности организаций АПК" (14-16 мая 2015 г., Горки 2015). – Горки, Республика Беларусь.

44.       Новікова О.С. Природогосподарювання та його роль в екологізації сільськогосподарського виробництва / О.С. Новікова // Технологии ХХІ века: сб. тезисов по матеріалам 20-ой Междунар. науч. конф. – Сумы: СНАУ, 2014  - с.20-21.

45.       Новікова О.С. Сучасна зміна структури сільського господарства україни / Зб. матеріалів  наук.– практ. конф. cтудентів аспірантів та співробітників Сумського НАУ (20-24 квітня 2015р.) – В3Т./Т1. – Суми  2015. - http://185.65.246.38/files/15-05-2015/kviten_1.pdf – С.136

46.       Рибалко Н.О. Сучасні проблеми зайнятості сільського населення //  Технологии ХХІ века: сб. тезисов по матеріалам 20-ой Междунар. науч. конф. (15-19 сентября 2014). – Сумы:СНАУ, 2014. -  С. 21.

47.       Самойленко Т. Г. Сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку сільських територій // Технологии XXI века: Сборник тезисов по материалам 20й международной научной конференции (15-19 сентября 2014г.). Ч.2-Сумы: СНАУ, 2014.- 22-24 с.

48.       Самойленко Т. Г. Значення розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів для збереження і відродження сільських територій // Матеріали наукової конференції студентів Сумського НАУ (1-8 листопада 2014). - В 3 т./Т.І. - Суми, 2014. – 117c.

49.       Самойленко Т. Г. Значення удосконалення системи управління для розвитку сільського господарства та сільських територій// Матеріали наукової конференції студентів, аспірантів та викладачів Сумського НАУ (24 квітня 2015 ). - В 3 т./Т.І. - Суми, 2015. – 149с

50.       Кутах К.М. Забезпечення ефективної діяльності молокопереробних підприємств // / Зб. матеріалів  наук.– практ. конф. cтудентів аспірантів та співробітників Сумського НАУ (20-24 квітня 2015р.) – В3Т./Т1. – Суми  2015. - http://185.65.246.38/files/15-05-2015/kviten_1.pdf – С.121

51.       Кутах К. М. Впровадження системи управління якістю продукції на підприємствах [Електронний ресурс] / К. М. Кутах // Технологический аудит и резервы производства, (22-27 лютого 2014 р.). – Польща, Перемишль. - № 1/5 (15). – С. 24-26.

52.       Бричко А.М. Основи адаптації сільськогосподарських підприємств до умов глобалізації / А.М. Бричко, Н.І. Строченко // Сборник материалов 20-й международной научной конференции: «Технологии ХХІ века» (Южное, 15-19 сентября 2014 р.) – Сумський НАУ, РИО, 2014. – Ч. 2 - С.10 (0,08 д.а.).

53.       Сосновська І.М. Система економічної безпеки підприємства// // Технологии XXI века: Сборник тезисов по материалам 20й международной научной конференции (15-19 сентября 2014г.). Ч.2-Сумы: СНАУ, 2014.- С, 31.

54.       Сосновська І.М. Етапи забезпечення економічної безпеки виробничо-госоподарської діяльності підприємств // Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів, студентів Сумського НАУ (20-24 квітня 2015.). – В З т./Т .І.. – суми, 2015. – с. 155-156

 

 

Науково-дослідна робота зі студентами

Строченко Н.І.

1.         Стадник В.В. Стан сучасного економічного зростання та соціальної політики / // Зб. матеріалів наук.– практ. конф. студентів Сумського НАУ (20-24 квітня 2015р).- Т1. - http://sau.sumy.ua/images /site/nauka/ konfer/lustopad_2014_tom1.pdf С. 156.

Ковальова О.М.

1.         Бабінцева Є. Урожайність як показник ефективності виробництва зерна в сільськогосподарському підприємстві / Є. Бабінцева // Технологии ХХІ века: Сборник тезисов по материалам 20й международной научной конференции (15-19 сентября 2014 г.). Ч.2 – Сумы: СНАУ, 2014. – с.7-8

2.         Конвісар М.А. Сутність, причини, соціально-економічні наслідки та шляхи подолання інфляції / М.А.Конвісар // Збірник тез за матеріалами наукової конференції студентів Сумського НАУ (1-8 листопада 2014 року). – В 3 т. / Т.І. – с.99

3.         Костюченко А.І. Монополія і конкуренція. Монопольний прибуток / А.І. Костюченко // Збірник тез за матеріалами наукової конференції студентів Сумського НАУ (1-8 листопада 2014 року). – В 3 т. / Т.І. – с.100

4.         Макаренко А.В. Причини і види безробіття в умовах ринкової економіки / А.В. Макаренко // Збірник тез за матеріалами наукової конференції студентів Сумського НАУ (1-8 листопада 2014 року). – В 3 т. / Т.І. – с.101

5.         Негреба А.О. Напрямки підвищення економічної ефективності виробництва соняшника / А.О.Негреба // Збірник тез за матеріалами наукової конференції студентів Сумського НАУ (1-8 листопада 2014 року). – В 3 т. / Т.І. – с.106

6.         Темченко Ю. Глобальні економічні проблеми та шляхи їх вирішення / Ю.Темченко // Збірник тез за матеріалами наукової конференції студентів Сумського НАУ (1-8 листопада 2014 року). – В 3 т. / Т.І. – с.124

7.         Негреба Н. О. Ефективність виробництва насіння соняшнику в Україні / О. М. Ковальова, Н. О. Негреба // Матеріали наук.– практ. конф. студентів аспірантів та співробітників Сумського НАУ (20-24 квітня 2015р.). – В 3т. / Т.1. – Суми, 2015. – С. 134

8.         Безручко Є. Основні напрями підвищення ефективності виробництва молока / Є.Безручко // Матеріали наук.– практ. конф. студентів аспірантів та співробітників Сумського НАУ (20-24 квітня 2015р.). – В 3т. / Т.1. – Суми, 2015. – С. 92

9.         Висоцька Ю. Економічна Ефективність виробництва зерна в Україні та Сумській області / Ю.Висоцька // Матеріали наук.– практ. конф. студентів аспірантів та співробітників Сумського НАУ (20-24 квітня 2015р.). – В 3т. / Т.1. – Суми, 2015. – С. 98

10.       Острога К.М. Проблеми системи мотивації в сучасних підприємствах / К.М. Острога // Матеріали наук.– практ. конф. студентів аспірантів та співробітників Сумського НАУ (20-24 квітня 2015р.). – В 3т. / Т.1. – Суми, 2015. – С. 138

11.       Лисенко І.С.  / І. С. Лисенко // Матеріали наук.– практ. конф. студентів аспірантів та співробітників Сумського НАУ (20-24 квітня 2015р.). – В 3т. / Т.1. – Суми, 2015. – С. 125

 

Коблянська І.І.

1.         Angus Ogonna Joy. Self Motivation in Planning / Angus Ogonna Joy // Матеріали наукової конференції студентів Сумського НАУ (1-8 листопада 2014 року). – В 3 т./ Т.1 – Суми, 2014. – С. 132.

2.         Вялков А.М. Сучасний стан технічного забезпечення аграрного сектору України / А.М. Вялков // Матеріали наукової конференції студентів Сумського НАУ (1-8 листопада 2014 року). – В 3 т./ Т.1 – Суми, 2014. – С. 91.

3.         Гаркуша А.В. Стратегічне планування розвитку аграрного виробництва / А.В. Гаркуша // Матеріали наукової конференції студентів Сумського НАУ (1-8 листопада 2014 року). – В 3 т./ Т.1 – Суми, 2014. – С. 92.

4.         Міщенко О.В. Переваги і недоліки стратегічного планування у сільському господарстві / О.В. Міщенко // Матеріали наукової конференції студентів Сумського НАУ (1-8 листопада 2014 року). – В 3 т./ Т.1 – Суми, 2014. – С. 104.

5.         Шестакова Ю.В. Маркетинг відносин на сільськогосподарських підприємствах / Ю.В. Шестакова // Матеріали наукової конференції студентів Сумського НАУ (1-8 листопада 2014 року). – В 3 т./ Т.1 – Суми, 2014. – С. 127.

6.         Крук К.Є. Грейдинг як сучасна система оплати праці на підприємстві / К.Є. Крук // Матеріали наук.– практ. конф. викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ (20 – 24квітня) 2015р.- Т1.  Режим доступу: - http://185.65.246.38/files/15-05-2015/kviten_1.pdf С. 120.

7.         Лущенко О.М. Напрями удосконалення організації системи пенсійного забезпечення в Україні О.М. Лущенко // Матеріали наук.– практ. конф. викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ (20 – 24квітня) 2015р.- Т1.  Режим доступу: - http://185.65.246.38/files/15-05-2015/kviten_1.pdf С. 129.

8.         Міщенко О.В. Методичний підхід до оцінки логістичного потенціалу регіону/ О.В. Міщенко // Матеріали наук.– практ. конф. викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ (20 – 24квітня) 2015р.- Т1.  Режим доступу: - http://185.65.246.38/files/15-05-2015/kviten_1.pdf С. 280.

9.         Вялков А.М.Оцінка логістичного потенціалу Сумської області / Вялков А.М. // Матеріали наук.– практ. конф. викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ (20 – 24квітня) 2015р.- Т1.  Режим доступу: - http://185.65.246.38/files/15-05-2015/kviten_1.pdf С. 275.

10.       Пономаренко О.В. Використання аутсорсингу на аграрних підприємствах / О.В. Пономаренко // Матеріали наукової конференції студентів Сумського НАУ (1-8 листопада 2014 року). – В 3 т./ Т.1 – Суми, 2014. – С. 112.

 

Маслак Н.Г.

1.         Аксьонов В.С. Застосування системи збалансованих показників в фінансовому управлінні агропромисловим виробництвом / В.С. Аксьонов // Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ (1-8 листопада 2014 р.). – В 3 т./Т.І. – [Текст] : наукове видання / Сумський національний аграрний університет. Суми, 2014. – C.131.

2.         Шкурко О.Ю. Активізація інвестиційної діяльності підприємств будівельної галузі Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ (1-8 листопада 2014 р.). – В 3 т./Т.І. – [Текст] : наукове видання / Сумський національний аграрний університет. Суми, 2014. – C.132.

3.         Тунік В. В. Сутність обігових коштів підприємства та оцінка ефективності їх використання // Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ (квітень 2015 р.). –наукове видання / Сумський національний аграрний університет. Суми, 2015.

4.         Дударєва О. В. Інтернет – маркетинг як сучасний інструмент класичного маркетингу // Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ (квітень 2015 р.). – наукове видання / Сумський національний аграрний університет. Суми, 2015.

5.         Волошина О. Г. Формування ефективної системи управління персоналом на підприємствах будівельної галузі // Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ (квітень 2015 р.). – наукове видання / Сумський національний аграрний університет. Суми, 2015.

6.         Кущ В.А. Підходи до побудови організаційних структур управління в підприємствах корпоративного типу // Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ (квітень 2015 р.). – наукове видання / Сумський національний аграрний університет. Суми, 2015.

 

Махнуша С.М.

1.         Skakun K. (Scientific tutor: PhD, Associate Prof. Makhnusha S.M.). Economy of Ukraine, its structure and transformation in market conditions // Матеріали наукової конференції студентів Сумського НАУ (1-8 листопада 2014р.). – В 3 т./Т. І. – Суми, 2014. –  357 с. – С. 136.

2.         Олійник А. П. (Науковий керівник: к.е.н., доцент Махнуша С.М.). Вплив поведінки споживача на формування ринкового попиту та пропозиції // Матеріали наукової конференції студентів Сумського НАУ (1-8 листопада 2014р.). – В 3 т./    Т. І. – Суми, 2014. – 357 с. – С. 109.

3.         Лойко С.К. (Науковий керівник: к.е.н., доцент Махнуша С. М.). Проблеми управління інтелектуальним капіталом підприємства постіндустріальної економіки // Матеріали наукової конференції студентів Сумського НАУ (1-8 листопада 2014р.). – В 3 т./Т. І. – Суми, 2014. – 357 с. – С. 300.

4.         Aidoo Stephen Kwaku (Scientific tutor: PhD, Associate Prof. Makhnusha S.M.). Economic problem of Ukraine: why Ukraine’s economy is in such a mess? // Матеріали наукової конференції студентів Сумського НАУ (1-8 листопада 2014р.). – В 3 т./ Т. І. – Суми, 2014. – 357 с. –  С. 131.

5.         Стадник В. (Науковий керівник: к.е.н., доцент Махнуша С. М.). Огляд основних аспектів управління клієнтським капіталом // Матеріали наукової конференції студентів Сумського НАУ (1-8 листопада 2014р.). – В 3 т./Т. І. – Суми, 2014. – 357 с. – С. 120.

 

Пилипенко В.В.

1.         Чмула І. В. Напрями підвищення конкурентоспроможності  підприємств  // Зб. матеріалів наук.– практ. конф. студентів Сумського НАУ (1 – 8 листопада) 2014р.- Т1. - http://sau.sumy.ua/images /site/nauka/ konfer/lustopad_2014_tom1.pdf С 126.

2.         Горьковський В. В. Підвищення ефективності виробництва молока на прикладі ТОВ АФ «Вікторія» // Зб. матеріалів наук.– практ. конф. студентів Сумського НАУ (1 – 8 листопада) 2014р.- Т1. - http://sau.sumy.ua/images /site/nauka/ konfer/lustopad_2014_tom1.pdf С 95.

3.         Бондаренко І.В.  Розвиток виробничого потенціалу підприємства // Зб. матеріалів наук.– практ. конф. студентів Сумського НАУ (20-24 квітня 2015р).- Т1. - http://sau.sumy.ua/images /site/nauka/ konfer/lustopad_2014_tom1.pdf  С 94.

4.         Душевська О.С. Економічна ефективність вирощування свиней // Зб. матеріалів наук.– практ. конф. студентів Сумського НАУ (20-24 квітня 2015р).- Т1. - http://sau.sumy.ua/images /site/nauka/ konfer/lustopad_2014_tom1.pdf С. 105.

5.         Піскун А.В. підвищення Економічної ефективності використання основних засобів // Зб. матеріалів наук.– практ. конф. студентів Сумського НАУ (20-24 квітня 2015р).- Т1. - http://sau.sumy.ua/images /site/nauka/ konfer/lustopad_2014_tom1.pdf С. 143.

6.         Хілобок О. Економічна ефективність виробництва соняшнику в умовах формування ринку // Зб. матеріалів наук.– практ. конф. студентів Сумського НАУ (20-24 квітня 2015р).- Т1. - http://sau.sumy.ua/images /site/nauka/ konfer/lustopad_2014_tom1.pdf С.160

 

Пилипенко Н.М.

1.         Сідаш В.Ю. Основні напрями підвищення ефективності використання трудових ресурсів // Зб. матеріалів наук.– практ. конф. студентів Сумського НАУ (1 – 8 листопада) 2014р.- Т1. - http://sau.sumy.ua/images /site/nauka/ konfer/lustopad_2014_tom1.pdf С 118.

2.         Профатило О. Ю.Податкове стимулювання інноваційної діяльності  // Зб. матеріалів наук.– практ. конф. студентів Сумського НАУ (1 – 8 листопада) 2014р.- Т1. - http://sau.sumy.ua/images /site/nauka/ konfer/lustopad_2014_tom1.pdf С 114

3.         Савінова Т.С.Фінансова стійкість як чинник розвитку підприємства // Зб. матеріалів наук.– практ. конф. студентів Сумського НАУ (1 – 8 листопада) 2014р.- Т1. - http://sau.sumy.ua/images /site/nauka/ konfer/lustopad_2014_tom1.pdf С 116.

4.         Мотузко О.М. Основні напрямки підвищення урожайності зернових // Зб. матеріалів наук.– практ. конф. студентів Сумського НАУ (1 – 8 листопада) 2014р.- Т1. - http://sau.sumy.ua/images /site/nauka/ konfer/lustopad_2014_tom1.pdf С 105.

5.         Кратенко Н.В. Кадрова  безпека як підсистема економічної безпеки підприємства  // Зб. матеріалів наук.– практ. конф. студентів Сумського НАУ (1 – 8 листопада) 2014р.- Т1. - http://sau.sumy.ua/images /site/nauka/ konfer/lustopad_2014_tom1.pdf С 98.

6.         Горленко Ю.М. Вдосконалення податкових інструментів, згладжування соціально-економічної поляризації .

7.         // Зб. матеріалів наук.– практ. конф. студентів Сумського НАУ (20-24 квітня 2015р).- Т1. - http://sau.sumy.ua/images /site/nauka/ konfer/lustopad_2014_tom1.pdf  С 101.

8.         Кириченко Я.В Проблеми стійкого розвитку сільськогосподарських підприємств // Зб. матеріалів наук.– практ. конф. студентів Сумського НАУ (20-24 квітня 2015р).- Т1. - http://sau.sumy.ua/images /site/nauka/ konfer/lustopad_2014_tom1.pdf С. 115

9.         Кириченко Є.Р. .Основні напрямки зниження ресурсних витрат в сільському господарстві // Зб. матеріалів наук.– практ. конф. студентів Сумського НАУ (20-24 квітня 2015р).- Т1. - http://sau.sumy.ua/images /site/nauka/ konfer/lustopad_2014_tom1.pdf С. 116.

10.       Корощенко М.О. Основні напрямки підвищення економічної ефективності виробництва свинини // Зб. матеріалів наук.– практ. конф. студентів Сумського НАУ (20-24 квітня 2015р).- Т1. - http://sau.sumy.ua/images /site/nauka/ konfer/lustopad_2014_tom1.pdf С. 118

11.       Кратенко Н.В. Проблеми формування економічної безпеки підприємства // Зб. матеріалів наук.– практ. конф. студентів Сумського НАУ (20-24 квітня 2015р).- Т1. - http://sau.sumy.ua/images /site/nauka/ konfer/lustopad_2014_tom1.pdf С. 119

12.       Кучковa К.О. Конкурентоспроможність сільськогосподaрських підприємств. шляхи її підвищення // Зб. матеріалів наук.– практ. конф. студентів Сумського НАУ (20-24 квітня 2015р).- Т1. - http://sau.sumy.ua/images /site/nauka/ konfer/lustopad_2014_tom1.pdf С. 122

13.       Ніконова Т.Г Напрямки стимулювання енергозбереження у сільському господарстві // Зб. матеріалів наук.– практ. конф. студентів Сумського НАУ (20-24 квітня 2015р).- Т1. - http://sau.sumy.ua/images /site/nauka/ konfer/lustopad_2014_tom1.pdf С. 135

14.       Новикова С.В. Бюджетно-податкове регулювання діяльності апк в україні // Зб. матеріалів наук.– практ. конф. студентів Сумського НАУ (20-24 квітня 2015р).- Т1. - http://sau.sumy.ua/images /site/nauka/ konfer/lustopad_2014_tom1.pdf С. 136

15.       Пахненко О.В. Напрями підвищення ефективності використання сільськогосподарських земель // Зб. матеріалів наук.– практ. конф. студентів Сумського НАУ (20-24 квітня 2015р).- Т1. - http://sau.sumy.ua/images /site/nauka/ konfer/lustopad_2014_tom1.pdf С. 139

16.       Профатило О. Ю. Основні аспекти реформування системи оподаткування апк // Зб. матеріалів наук.– практ. конф. студентів Сумського НАУ (20-24 квітня 2015р).- Т1. - http://sau.sumy.ua/images /site/nauka/ konfer/lustopad_2014_tom1.pdf С. 147

17.       Савінова Т.С. Забезпечення економічної стійкості сільськогосподарських підприємств. // Зб. матеріалів наук.– практ. конф. студентів Сумського НАУ (20-24 квітня 2015р).- Т1. - http://sau.sumy.ua/images /site/nauka/ konfer/lustopad_2014_tom1.pdf С. 148

18.       Бурмакіна К. Управління якістю в підвищення ефективності виробництва молока // Зб. матеріалів наук.– практ. конф. студентів Сумського НАУ (20-24 квітня 2015р).- Т1. - http://sau.sumy.ua/images /site/nauka/ konfer/lustopad_2014_tom1.pdf С. 95

 

Пізняк Т.І.

1.         Глухова О.В. Стратегія управління персоналом // Зб. матеріалів наук.– практ. конф. студентів Сумського НАУ (1 – 8 листопада) 2014р.- Т1.  http://www.sau.sumy.ua/images/nayka/10-2014/stud_konf_01.04.rar. - С. 93.

2.         Стадник В.В. Стратегія розвитку персоналу в сучасних умовах для сільськогосподарських підприємств http://www.sau.sumy.ua/images/nayka/10-2014/stud_konf_01.04.rar - С.119

3.         Лях С. О. Особливості формування і використання прибутку сільськогосподарського підприємства// Матеріали наук.– практ. конф. викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ (20 – 24квітня) 2015р.- Т1.  Режим доступу: - http://185.65.246.38/files/15-05-2015/kviten_1.pdf

4.         Погоріла Г.Є. Підвищення рентабельності аграрних підприємств в сучасних умовах . // Матеріали наук.– практ. конф. викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ (20 – 24квітня) 2015р.- Т1.  Режим доступу: - http://185.65.246.38/files/15-05-2015/kviten_1.pdf

5.         Кіріченко М. Стратегія підвищення ефективності використання сільськогосподарських земель. // Матеріали наук.– практ. конф. викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ (20 – 24квітня) 2015р.- Т1.  Режим доступу: - http://185.65.246.38/files/15-05-2015/kviten_1.pdf

6.         Глухова О.В. Стимулювання та мотивація праці на підприємстві // Матеріали наук.– практ. конф. викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ (20 – 24квітня) 2015р.- Т1.  Режим доступу: - http://185.65.246.38/files/15-05-2015/kviten_1.pdf С.

 

Сапич Н.М.

1.         Прокопченко І. Конкурентні переваги підприємства / І.Прокопченко // Збірник тез за матеріалами наукової конференції студентів Сумського НАУ (1-8 листопада 2014 року). – В 3 т. / Т.І. – с.128.

2.         Прокопченко І. Ефективне використання земельних ресурсів/ І.Прокопченко // Матеріали наук.– практ. конф. викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ (20 – 24квітня) 2015р.- Т1.  Режим доступу: - http://185.65.246.38/files/15-05-2015/kviten_1.pdf С. 146.

3.         Левченко А.О. Шляхи підвищення економічної ефективності виробництва продукції рослинництва / А.О.Левченко // Матеріали наук.– практ. конф. викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ (20 – 24квітня) 2015р.- Т1.  Режим доступу: - http://185.65.246.38/files/15-05-2015/kviten_1.pdf С. 124

4.         Нарейко А.В. Економічна ефективність виробництва соняшника та шляхи її підвищення / А.В Нарейко// Матеріали наук.– практ. конф. викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ (20 – 24квітня) 2015р.- Т1.  Режим доступу: - http://185.65.246.38/files/15-05-2015/kviten_1.pdf С. 133.

5.         Лозовий О.І.  Конкурентноспроможність сільськогосподарських підприємств / О.І.Лозовий // Матеріали наук.– практ. конф. викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ (20 – 24квітня) 2015р.- Т1.  Режим доступу: - http://185.65.246.38/files/15-05-2015/kviten_1.pdf С. 128.

6.         Сорокіна Г.О. Форми і види диверсіфікації підприємств/ Г.О. Сорокіна // Матеріали наук.– практ. конф. викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ (20 – 24квітня) 2015р.- Т1. Режим доступу: - http://185.65.246.38/files/15-05-2015/kviten_1.pdf С. 154.

7.         Селецька М.О. Економічна стійкість сільськогосподарських підприємств / М.О.Селецька // Матеріали наук.– практ. конф. викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ (20 – 24квітня) 2015р.- Т1.  Режим доступу: - http://185.65.246.38/files/15-05-2015/kviten_1.pdf С. 151.

8.         Бутрим І.М. Сучасний стан та перспективи розвитку молочного скотарства України / І.М.Бутрим // Матеріали наук.– практ. конф. викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ (20 – 24квітня) 2015р.- Т1.  Режим доступу: - http://185.65.246.38/files/15-05-2015/kviten_1.pdf С. 97.

9.         Пономаренко Т.Ф. Персонал підприємства, продуктивність і оплата праці / Т.Ф. Пономаренко // Матеріали наук.– практ. конф. викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ (20 – 24квітня) 2015р.- Т1.  Режим доступу: - http://185.65.246.38/files/15-05-2015/kviten_1.pdf С. 145.

 

Сухоставець А.І.

1.         Драгун Р.Б. Ефективність виробництва соняшнику / Драгун Р.Б. // Матеріали наук.– практ. конф. студентів аспірантів та співробітників Сумського НАУ (20-24 квітня 2015р.). – В 3т. / Т.1. – Суми, 2015. – С. 103.

 

Ільченко О.В.

1.         Босенко В. С. Економічна ефективність галузі конярства.// Матеріали  наукової  конференції  студентів  Сумського  НАУ (1-8 листопада 2014 р.).– В3 т./Т.І.– Суми, 2014 – с.90.

2.         Мірошниченко А.М.. Економічна ефективність комплексного захисту озимої пшениці.// Матеріали  наукової  конференції  студентів  Сумського  НАУ (1-8 листопада 2014 р.).– В3 т./Т.І.– Суми, 2014 – с.103.

3.         Суліменко В.А. Поняття та сутність управління рентабельністю в сільському господарстві.// Матеріали  наукової  конференції  студентів  Сумського  НАУ (1-8 листопада 2014 р.).– В3 т./Т.І.– Суми, 2014 – с.122.

4.         Суліменко В.А. Аналіз рівня рентабельності товарної продукції ТОВ АФ ім. Чапаєва.// Матеріали  наукової  конференції  студентів  Сумського  НАУ (1-8 листопада 2014 р.).– В3 т./Т.І.– Суми, 2014 – с.123.

5.         Цакмалов С. А. Аналіз сучасного стану ринку продукції птахівництва в Україні.// Матеріали  наукової  конференції  студентів  Сумського  НАУ (1-8 листопада 2014 р.).– В3 т./Т.І.– Суми, 2014 – с.90.

6.         Бур’ян А.А., Використання моделей для імовірності банкрутства підприємства // Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів  Сумського НАУ (20-24 квітня 2015 р.). – В 3 т./Т.І. – Суми, 2015. – С.96.

7.         Дацько О.М. Особливості інноваційної діяльності в сільському господарстві//Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів  Сумського НАУ (20-24 квітня 2015 р.). – В 3 т./Т.І. – Суми, 2015. – С.102

8.         Ільченко В.О. Економіко-енергетична оцінка технології вирощування видів та сортів вівса// Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів  Сумського НАУ (20-24 квітня 2015 р.). – В 3 т./Т.І. – Суми, 2015. – С.113

9.         Чупрій О. О. Шляхи підвищення конкурентоспроможності приватних підприємств у галузі охорони здоров’я України // Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів  Сумського НАУ (20-24 квітня 2015 р.). – В 3 т./Т.І. – Суми, 2015. – С.166

 

Мазій І.М.

1.         Abaskalov Vladislav. The Problem Of Shadow Economy In Ukraine/ V.Abaskalov// Матеріали наукової конференції студентів Сумського НАУ (1-8 листопада 2014р). – В 3 т./Т.1.- Суми, 2014 – С.129

2.         Adewole Olorunsogo M.B. Nigeria’s High Rate Of Unemployment/ M.B. Adewole Olorunsogo// Матеріали наукової конференції студентів Сумського НАУ (1-8 листопада 2014р). – В 3 т./Т.1.- Суми, 2014 – С. 130

3.         Eleje Sochima Eustacte.  Marketing And It’s Important To The Public Nigeria/ E.E.Sochima// Матеріали наукової конференції студентів Сумського НАУ (1-8 листопада 2014р). – В 3 т./Т.1.- Суми, 2014 – С. 134

4.         Abraham U.Habib. The Laws Of Demand And Supply, And How It Affect The Consumers/ U.H.Abraham// Матеріали наукової конференції студентів Сумського НАУ (1-8 листопада 2014р). – В 3 т./Т.1.- Суми, 2014 – С.133

5.         Inaboya Faith.  South Africa Unemployment Rate/ F. Inaboya//  Матеріали наукової конференції студентів Сумського НАУ (1-8 листопада 2014р). – В 3 т./Т.1.- Суми, 2014 – С.135

6.         Стеценко І.В. Основні засоби аграрної сфери Сумської області: динаміка та тенденції/ І.В. Стеценко// Матеріали наук.– практ. конф. викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ (20 – 24квітня) 2015р.- Т1.  Режим доступу: - http://185.65.246.38/files/15-05-2015/kviten_1.pdf С. 157

7.         Stovolos Elizaveta Migration of populaion as a complicated social process /E. Stovolos // Матеріали наук.– практ. конф. викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ (20 – 24квітня) 2015р.- Т1.  Режим доступу: - http://185.65.246.38/files/15-05-2015/kviten_1.pdf С. 161

Популярные краски для мастики и как их наносить
Посмотреть классные триллеры лучшие всех времен и народов

Термін навчання: підготовка фахівців за напрямом освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра – 4 роки, підготовка фахівців за напрямом освітньо-кваліфікаційного рівня магістра – 1,5 року.

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #fsmac9 #eef8239 #241013141550