Ukrainian English Russian

Наукова робота кафедри

 

Наукова робота

 

Науково-дослідну роботу кафедра здійснює згідно тематики "Фінансово-кредитне забезпечення інноваційного розвитку АПК" (0105U001719) та „Розробка науково-практичних засад фінансово-екологічного природокористування” (0105U001720).

 

Загально-кафедральна тематика розподіляється на розділи, які виконуються окремими співробітниками, що забезпечує самостійність, оригінальність та авторство досліджень:

Чупіс Анатолій Віталійович. Доктор економічних наук, професор - Інвестиційна привабливість підприємств АПК: еколого-економічний аспект.

Борисова Вікторія Анатоліївна. Доктор економічних наук, професор - Фінансові аспекти відтворення ресурсного потенціалу АПК.

Скрипник Юрій Володимирович. Кандидат економічних наук, доцент – Розробка та впровадження сучасної методології фінансового менеджменту та ринкового фінансового інструментарію в підприємствах АПК.

Несвєтов Олександр Олександрович. Кандидат економічних наук, доцент – Еколого-економічні аспекти інвестиційної привабливості підприємств АПК.

Закоморна Ніна Іванівна. Кандидат економічних наук, Доцент – Розробка основ фінансово-кредитних відносин в АПК.

Закоморний Сергій Миколайович. Кандидат економічних наук, доцент – Вдосконалення методів оцінки економічної ефективності використання фінансових ресурсів підприємства.

Шалигіна Ірина Валеріївна. Кандидат економічних наук, доцент – Фінансово-екологічні аспекти аграрного природокористування.

Самошкіна Ірина Дмитрівна. Кандидат економічних наук, доцент. – Проблеми вдосконалення системи оподаткування в сільському господарстві.

Геєнко Михайло Миколайович. Кандидат економічних наук, доцент – Дослідження впровадження інституту земельної іпотеки в аграрній сфері.

Гузенко Тетяна Сергіївна. Кандидат економічних наук, доцент. – Розвиток недержавних цільових фондів природоохоронної діяльності.

Хромушина Людмила Анатоліївна. Кандидат економічних наук, доцент – Інвестиційно-інноваційний розвиток регіону і природні ресурси.

Мікуліна Марина Олександрівна. Кандидат економічних наук, старший викладач – Фінансова діагностика сільськогосподарських підприємств в умовах транзитивної економіки

Конєва Ірина Іванівна. Кандидат економічних наук, старший викладач. – Дослідження проблем фінансування екологізації агропромислового виробництва.

Божок Олена Михайлівна. Старший викладач. – Дослідження фінансових аспектів природокористування аграрного сектору.

Мошенець Ірина Василівна. Старший викладач. – Дослідження фінансових аспектів забезпечення економічної родючості грунтів.

 

Наукові та методичні розробки за вказаними напрямками досліджень відображені в захищених дисертаціях та підтверджені відповідними публікаціями в наукових виданнях.

 

Научные публикации 2011-2012 рр.

 1. Борисова В.А. Напрями економічного відтворення ресурсного потенціалу АПК // Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія фінанси і кредит, 2011. – №1 (30). – С. 236-245. (0,75 д.а.)
 2. Борисова В.А. Перспективи розвитку системи кредитної кооперації в аграрній сфері // Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія фінанси і кредит, 2011. – №1 (30). – С. 39-43. (0,4 д.а.)
 3. Васенко В.К. Нововведення та інновації в системі нової економіки //Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія «Економіка та менеджмент». – 2011. - №3(46). – С.30-36.
 4. Васенко В.К., Гребінник В.В. Суть тіньової економіки та шляхи її подолання в Україні //Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія «Економіка та менеджмент». – 2011. - №3(46). – С.46-32.
 5. Васенко В.К., Харченко О.О. Моделі інтеграції неконтрольованої економіки у легальну систему //Науковий журнал «Право і безпека» Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2011.- №1(38).- С.222-226.
 6. Геєнко М.М., Шумкова В. Страховий захист земельної складової національного багатства //  Вісник СНАУ. Серія Фінанси і кредит. – 2011. №2. – С. .
 7. Гузенко Т.С. Взаємовідносини між державою та підприємствами в системі фінансування аграрного природокористування // Вісник СНАУ. Серія: «Економіка та менеджмент». Вип. 6/2 (49), 2011. – С. 15-20.
 8. Гузенко Т.С. Інтеграція як фінансовий інструмент розвитку органічного агровиробництва Сумської області // Наукові праці Полтавської державної аграрної академії. Вип. 2. – Т. 2. Економічні науки. – Полтава: ПДАА. – 2011. – С. 51-55
 9. Гузенко Т.С. Кредитне забезпечення АПК в контексті розвитку ринку банківських послуг // Вісник СНАУ. Серія: «Економіка та менеджмент». Вип. 9 (50), 2011. – С. 7-14.
 10. Гузенко Т.С. Фінансовий потенціал розвитку сільськогосподарських підприємств// Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія фінанси і кредит, 2011. – №1 (30). – С. 44-46. (0,4 д.а.)
 11. Доброноженко О.В., Нєсвєтов О.О., Косарєва О.В Застосування альтернативних джерел енергії та сучасних систем утеплення як комплексний підхід до зменшення економічних витрат на опалення будівель і споруд // ВісникСНАУ, 11(14) ,2011 [Текст] . – c. 148 – 152.
 12. Закоморна Н.І. Фінансові аспекти розвитку сільськогосподарських підприємств //  Вісник СНАУ. Серія Фінанси і кредит. – 2011. №2. – С.
 13. Закоморний С.М. Фінансова стратегія соціально-економічного розвитку сільськогосподарських підприємств //  Вісник СНАУ. Серія Фінанси і кредит. – 2011. №2. – С.
 14. Конєва І.І. Стан портфельного інвестування екологізації агропромислового виробництва // Вісник СНАУ. Серія Фінанси і кредит. – 2011. №2. – С.
 15. Максимова Н.О. Розвиток податкового регулювання в аграрній сфері // Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія фінанси і кредит, 2011. – №2 (31). – С.
 16. Мікуліна М.О. Розвиток фінансової безпеки формувань  // Вісник ХНАУ серія «Економічні науки»,  №11(2011р.).- С.94-102.
 17. Мікуліна М.О. Шляхи удосконалення фінансової безпеки сільськогосподарських формувань //  Вісник СНАУ. Серія Фінанси і кредит. – 2011. №2. – С. .
 18. Мошенець І.В. Економічна оцінка фінансового менеджменту сільськогосподарських підприємств //  Вісник СНАУ. Серія Фінанси і кредит. – 2011. №2. – С.
 19. Мусієнко О.В. Інноваційна складова розвитку сільськогосподарських підприємств // Вісник СНАУ. Серія Фінанси і кредит. – 2011. №2. – С. .
 20. Нєсвєтов О.О. Теоретичні аспекти сталого розвитку сільського господарства // Вісник Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва. / Серія: «Економічні науки» [Текст] / Збірник наукових праць, 2011, № 4, с. 182 – 187.
 21. Руденко О.Є. Інвестиційна привабливість вітчизняного АПК // ІІІ Всеукраїнської заочної наукової конференції «Актуальні питання сучасної економіки», яка відбудеться 23 грудня 2011 року в Уманському національному університеті садівництва.
 22. Руденко О.Є. Інвестування агропромислового виробництва // Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія фінанси і кредит, 2011. – №1 (30). – С. 377-382. (0,5 д.а.)
 23. Самошкіна І.Д. Перспектви розвитку страхової медицини в Україні// Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія фінанси і кредит, 2011. – №2 (31). – С. 246-255. (0,7 д.а.)
 24. Самошкіна І.Д. Фінансове забезпечення відтворення земельних ресурсів Сумського регіону в контексті інноваційного розвитку // Вісник Уманського національного університету садівництва. Серія фінанси та кредит, 2011. - № 1(20). – С. 136 – 145.(0,5 д.а)
 25. Скрипник Ю.В. Боргові тенденції та результати господарювання в аграрному секторі. // Вісник СНАУ. Серія Фінанси і кредит. – 2011. №2. – С. 56-64.
 26. Тарельник Н.В. Особливості розвитку страхування врожаю сільськогосподарських культур // Вісник ХНАУ, випуск №3,серія «Економічні науки», 2011. – №3 . – С. 320-326. (0,5 д.а.)
 27. Тарельник Н.В. Розробка системи ризик-менеджменту при страхуванні ризиків в аграрній сфері // Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія фінанси і кредит, 2011. – №1 (30). – С. 374-376. (0,3 д.а.)
 28. Тарельник Н.В. Система показників ризик-менеджменту при страхуванні ризиків в аграрній сфері // Вісник СНАУ. Серія Фінанси і кредит. – 2011. №2. – С.
 29. Терещенко С.І. Державне регулювання, як механізм покращення інвестиційної привабливості  підприємств молокопереробної галузі.  Науковий вісник Ужгородського університету сер. Економіка спецвипуск 35.,частина 2, С.263 – 267.
 30. Терещенко С.І.Інтеграція і кооперація інвестиційної діяльності аграрних підприємств. Збірник наукових праць Національної академії наук,інститут регіональних досліджень, вип.1 (87),  Львів 2011, С. 446 – 454
 31. Терещенко с.І. Регіональні аспекти формування місцевих бюджетів //  Вісник СНАУ. Серія Фінанси і кредит. – 2011. №2. – С. .
 32. Хромушина Л.А. Інтегрально-критеріальна оцінка рівня еколого-економічної безпеки розвитку сільськогосподарських підприємств. Вісник СНАУ. Серія: «Фінанси та кредит». Вип. 1 (30), 2011. – С. 249–254.
 33. Хромушина Л.А. Інформаційне забезпечення оцінки еколого-економічної безпеки діяльності сільськогосподарських підприємств. Науковий часопис «Університетські наукові записки». – ХУУП. –Хмельницький, 2011. – № 2(38). – С. 433–438.
 34. Хромушина Л.А. Напрями розвитку сільськогосподарських підприємств на засадах екологізації. Вісник СНАУ. Серія: «Економіка та менеджмент». Вип. 6/2 (49), 2011. – С. 211–215.
 35. Хромушина Л.А.Сутність та принципи еколого-економічної безпеки розвитку сільськогосподарських підприємств .Електронне наукове фахове видання Житомирського державного університету ім. Івана Франка «Економіка. Управління. Інновації». – 2011. – № 2(6). – Режим доступу:
 36. Чупіс А.В. Розвиток рентних відносин в аграрній сфері //  Вісник СНАУ. Серія Фінанси і кредит. – 2011. №2. – С.
 37. Шалигіна І.В.  Необхідність та значення інвестиційної стратегії в діяльності суб’єкта господарювання //  Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія ”Фінанси і кредит”. – №2. - 2011.
 38. Шалигіна І.В. Розвиток агростахування в Україні /І. .В.Шалигіна// Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія ”Фінанси і кредит”. – №1. – 2011. – с.33-44.
 39. Andrzej Buszko, Oleksandr Niesvietov Idea ksztaltowania kultury organizacyjnej wsrod przedsiebiorstw budowlanych Polski i Ukrainy // "HUMANIZACJA PRACY", 3-4/2011. - stor. 83 - 101/
 40. Borisova V, Samoshkina I. Budget Monitoring of Agricultural Enterprises // Ekonomika i organizacja gospodarki żywnościowej. – Warszawa: SGGW. – Nr. 88, 2011. – pp. 15-26.
 41. Chupis A. Information Provision of Financial Management of Agricultural Enterprises // Ekonomika i organizacja gospodarki  żywnościowej. – Warszawa: SGGW. – Nr. 88, 2011. – pp. 5-14. (0,7 д.а.)
 42. http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/eui/2011-2/11hlarsp.pdf

 

 

Наукові публікації 2013 р.

 1. Борисова В.А. Регулювання фінансових потоків природокористування / В.А. Борисова // Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія фінанси і кредит, 2013. – №1 (34). – С. 32-37.
 2. Геєнко М.М. Сучасні технології та інструменти іпотечного кредитування у банківській практиці / М.М. Геєнко, Д.В. Устик // Вісник СНАУ. Серія Економіка і менеджмент. – 2013/
 3. Гузенко Т.С. Стратегія фінансового оздоровлення сільськогосподарських підприємств / М.М. Геєнко, Т.С. Гузенко // Вісник СНАУ. Серія Фінанси і кредит. – 2012. - №2.
 4. Закоморна Н.І. Проблеми надходжень місцевого бюджету // Вісник СНАУ. Сер. Фінанси і кредит
 5. Закоморний С.М. ”Стосовно показників оцінки фінансового стану підприємства“ Вісник СНАУ. Сер. Фінанси і кредит
 6. Конєва І.І. Методи управління інвестиційними ризиками в Україні / І.І.Конєва // Вісник Харківського національного університету сільського господарства імені Петра Василенка. Серія «Економічні науки». – 2013. - №138. – С. 161- 167.
 7. Конєва І.І.Особливості інвестиційного забезпечення в аграрній сфері / І.І. Конєва // Інвестиції: практика та досвід. - 2013. - №8. – С.123-125.
 8. Конєва І.І. Особливості формування інвестиційного клімату в Україні. / І.І. Конєва // Науковий часопис ХУУП «Університетські наукові записки», 2013. – № 2(46). – С.97-102.
 9. Максимова Н.О. Особливості встановлення ставок податку при оподаткуванні доходів фізичних осіб  // Н. О. Максимова  // Актуальні проблеми розвитку регіону: науковий збірник  /   Івано-Франківськ:  Вид-во Прикарпатського національного університету ім.. В Стефаника, 2013 – Вип. 9 – Т. 1- С.28-34
 10. Максимова Н.О. Особливості реформування податкової системи України за умов дії Податкового кодексу / Н. О. Максимова //Економічний вісник Донбасу, 2013 -  №2 (32). – С. 112-117
 11. Максимова Н.О. Сучасні аспекти фінансової підтримки сільськогосподарських товаровиробників /Н. О. Максимова // Вісник Харківського національного технічного університету. Ім.. П. Василенка, 2013 . – Вип. 38. – С. 214-222..
 12. Нєсвєтов О.О. Максимова Н.О. Автоматизація обробки інформації у податковій сфері України // Вісник Сумського національного аграрного університету / Серія: фінанси, № 2, 2013.
 13. Руденко О.Є.. Оцінка цінних паперів при портфельному інвестуванні/ .Є. Руденко // Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія фінанси і кредит, 2013. – №1 (34). – С. 236-239.
 14. Самошкіна І.Д. Особливості фінансово-контролюючих механізмів в зарубіжних країнах / І.Д. Самошкіна //Вісник СНАУ. Серія “Фінанси і кредит”. – 2013. -№2 (35). – С. 63 -69.
 15. Самошкіна І.Д. Тенденції розвитку міжнародної фінансової системи / І.Д. Самошкіна //Вісник СНАУ. Серія “Фінанси і кредит”. – 2013. -№1 (34). – С. 70 -76.
 16. Скрипник Ю.В. Параметри боргової безпеки аграрних формувань / Ю.В. Скрипник // Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія фінанси і кредит, 2013. – №2 (34). – С. 48-56.
 17. Хромушина Л.А. Проблеми фінансового забезпечення розвитку сільськогосподарських підприємств / Л.А. Хромушина // Житомирський державний університету ім. Івана Франка.  «Економіка. Управління. Інновації». – 2013.
 18. Хромушина Л.А. Фінансові методи антикризового управління підприємствами / Л.А. Хромушина // Вісник СНАУ. Серія «Фінанси і кредит». - Вип. 2. ,2013
 19. Шалигіна І.В.  Стратегічне фінансове планування на сільськогосподарських підприємствах/ І.В.Шалигіна, М.І.Липчей// Вісник СНАУ. – Серія «Фінанси і кредит». -2013. - №2 (надана до друку) 
 20. Шалигіна І.В. Діагностика банкрутства підприємств постачальників ліцензійного програмного забезпечення / І.В.Шалигіна, М.С.Новгородська // Вісник СНАУ. – серія «Фінанси і кредит». - №1. -  2013р. – с.51-56
 21. Borisova V. Ecological and Economic Investments of Agricultural Enterprises / V. Borisova, Yu. Vladyka // Zarządzanie finansami i rachunkowość. – Warszawa: SGGW. – Nr. 1 (1), 2013. – pp. 77-88.
 22. Borisova V. Ekonomika i organizacja gospodarki żywnościowej. – Warszawa: SGGW. – Nr. 96, 2012. – pp. 17-28.
 23. ChupisA., Kashenko K. Investment for sustainable Development of the Agrarian Sector // Zarządzanie finansami i rachunkowość. –Warszawa: SGGW. – Nr. 1 (1), 2013. – pp. 25-33.
 24. Guzenko T. Investment protection of Ukrainian national treasure’s land component / M.Heyenko, T.Guzenko // Zarządzanie finansami i rachunkowość. – Warszawa: SGGW. – Nr. 1 (1), 2013.
Популярные краски для мастики и как их наносить
Посмотреть классные триллеры лучшие всех времен и народов

Термін навчання: підготовка фахівців за напрямом освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра – 4 роки, підготовка фахівців за напрямом освітньо-кваліфікаційного рівня магістра – 1,5 року.

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #fsmac9 #eef8239 #241013141550