Ukrainian English Russian

Історія кафедри фінансів

 

Історія кафедри фінансів

 

Кафедра фінансів створена восени 1994 р. Засновником і першим керівником цієї кафедри (в період 1994-1996 рр.) був доктор економічних наук, професор Міщенко В.І. З лютого 1997 року і по нинішній час кафедру фінансів очолює доктор економічних наук, професор Чупіс А.В.

Кафедра фінансів є випускаючою за спеціальністю "Фінанси і кредит", акредитованою за IV-м рівнем, що дає право готувати бакалаврів, спеціалістів, магістрів за денною та заочною формами навчання.

У зв'язку з посиленням значимостi фiнансових та банкiвських iнституцiй, пiдвищенням ролi фiнансового iнструментарю виникла потреба у фахiвцях-економiстах в областi фiнансiв, у пiдвищеннi рiвня фiнансових знань фахiвцiв всiх областей. Ця обставина була покладена в основу глибокої переробки традицiйних курсiв «Фiнанси» та «Фiнанси пiдприeмств».

Кафедра розгорнула в повному обсязі роботу в навчальному, методичному і науковому напрямках. Під керівництвом А.В Чупіса кафедра кардинальним чином змінила структуру викладання спеціальних дисциплін, розроблених з урахуванням потреб становлення і розвитку ринкової економіки в Україні.

За цей час була проведена велика навчальна і наукова робота: розроблена серія основних і спеціальних курсів, видані навчальні і методичні посібники, організована аспірантура, якісно посилений науково-викладацький склад.

Навчальна і наукова діяльність кафедри з перших днів її організації була спрямована на підвищення рівня навчальної та учбово-методичної роботи, її подальшу трансформацію стосовно до потреб ринку, проведенню ринкових реформ. Це успішно здійснювалося спочатку невеликим складом викладачів кафедри.

Розроблені на кафедрі навчальні курси були першоосновою, диференційованою стосовно конкретних потреб становлення ринкової економіки в Україні. При цьому враховувалися: по-перше, величезний інтерес студентів до проблем фінансів і кредиту; по-друге, прискорене становлення банківської і фінансової діяльності в Україні; по-третє, величезна дистанція між вітчизняною реальністю і передовою західною практикою; по-четверте, відсутність необхідної для цього етапу вітчизняної економічної та фінансової літератури.

Знаковими для кафедри стали 1997-1998 роки, коли наукові ступені отримала основна частина викладачів. Протягом цього часу захистили дисертації кандидата економічних наук Борисова В.А., Закоморна Н.І., Закоморний С.М., Максимова Н.О., Рибіна Л.О., Скрипник Ю.В., Терещенко С.І.

Діяльність кафедри в 2000—2005 р. була пов'язана з удосконаленням навчального процесу і створенням ряду нових курсів, що обумовлено необхідністю враховувати в процесі викладання подальший розвиток банківської системи, виникнення нових фінансових інструментів. У колективі кафедри склалося розуміння доцільності глобального перегляду вітчизняної фінансової школи. Поточна ситуація настійно вимагала введення в навчальний процес нових дисциплін, що базуються на фундаментальній теорії фінансів ринкової економіки і враховують в той же час специфіку перехідного періоду.

Науково-дослідну роботу кафедра здійснює згідно тематики "Фінансово-кредитне забезпечення інноваційного розвитку АПК" та „Розробка науково-практичних засад фінансово-екологічного природокористування”.

Члени кафедри, а також аспіранти і студенти магістратури регулярно приймають участь в міжнародний та вітчизняних наукових конференціях, публікують свої розробки й аналітичні матеріали в періодичних виданнях.

Наукова школа професора Чупіса А.В. склалася в середині 90-х років. Досліджує актуальні проблеми удосконалення економічного механізму іпотечних відносин в аграрній сфері, а також проблеми удосконалення фінансового механізму диверсифікації агропромислового виробництва.

При його консультуванні та науковому керівництві було захищено 24 кандидати економічних наук і 2 доктори економічних наук; ним написано 7 монографій, 9 навчальних посібників, опубліковано більше 250 наукових праць.

Наукова школа професора   Борисової В.А. починає відлік з 2003 року. Основні дослідженні, що визначили наукову направленість школи, пов’язані з розробкою таких наукових напрямків, як концептуальні основи формування системи фінансового менеджменту; розвиток ризику-менеджменту в корпоративному управлінні; розвиток страхування ризиків та страхових послуг в аграрній сфері; проблеми і напрямки удосконалення фінансового планування і бюджетування діяльності підприємства; оптимізація фінансових потоків в умовах фінансової нестабільності і виходу підприємства з кризи.

Наукові погляди Борисової В.А. знайшли відображення в 8 кандидатських дисертаціях, підготовлених і успішно захищених під її безпосереднім керівництвом. У науковому доробку понад 170 друкованих праць.

Керівництво науково-дослідною роботою студентів здійснюється через закріплення найбільш обдарованих з них за провідними викладачами кафедри і спільне вирішення актуальних науково-практичних питань сучасного соціально-економічного розвитку України.

Навчальна і наукова діяльність кафедри з перших днів її організації була спрямована на підвищення рівня навчальної та учбово-методичної роботи, її подальшу трансформацію стосовно до потреб поточної економічної ситуації, проведення ринкових реформ.

Кафедра фінансів забезпечена висококваліфікованими викладачами, які запроваджують науково-творчу роботу у формі наукових гуртків, дискусійних клубів, олімпіад та конференцій, використовуючи активні методи навчання: ділові ігри, експертні оцінки, тренінги. Студенти, окрім отриманих ґрунтовних теоретичних знань, мають можливість висловлювати та відстоювати власну точку зору з приводу найбільш актуальних напрямків функціонування фінансової сфери. В результаті вони більш глибоко розуміють проблемні питання, знаходять шляхи їх вирішення, розвивають власні інтелектуально-творчі здібності, щоб використати їх в майбутньому в професійній діяльності.

 

Популярные краски для мастики и как их наносить
Посмотреть классные триллеры лучшие всех времен и народов

Термін навчання: підготовка фахівців за напрямом освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра – 4 роки, підготовка фахівців за напрямом освітньо-кваліфікаційного рівня магістра – 1,5 року.

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #fsmac9 #eef8239 #241013141550