Ukrainian English Russian

Наукова робота кафедри


Наукова робота здійснювалася за такими основними напрямками:
розвиток вітчизняного та світового ринку органічної продукції;
перспективи розвитку малого аграрного бізнесу;
організаційно-економічний механізм забезпечення регіонального розвитку;
формування логістичних систем в підприємницькій діяльності: теорія, методологія, практика;
розвиток обслуговуючої кооперації в інфраструктурі аграрного ринку Сумської області;
розвиток садово-паркового господарства в м. Суми (на прикладі «Сумизеленбуд»);
науково-практичні підходи щодо функціонування регіональних кооперативних та кластерних структур;
вивчені методологічні аспекти побудови госпрозрахункових механізмів та системи економічних відносин в умовах інституційних змін в АПК, складання ТЕО розробки нового організаційно-економічного проекту; зазначені спрямованості, які передбачають реалізувати за кошти держбюджетного
економічно обґрунтовані та розроблені з використанням ПЕОМ моделі створення нових форм в АПК об'єднань, які працюють на різних рівнях ієрархії системи АПК, зокрема на основі використання механізмів агрохолдингів;
розроблена модель системного аналізу, яку можна використовувати для моніторингу діяльності реформованих сільськогосподарських підприємств, а також для прогнозування їх подальшого розвитку;
визначені підходи до організації системи контролінгу в процесі удосконалення економічних відносин в аграрному секторі;
продовження напрацювання методологій бюджетування і бізнес-планування, основна увага при цьому приділена виробничим бюджетам;

Практична реалізація цих напрямків здійснювалася через створену філію кафедри на виробництві у ТОВ агрофірмі "Мрія" Конотопського району, в тому числі через:
• надання 7 консультацій з питань управлінського консалтингу керівнику і спеціалістам агрофірми;
• розпочато виконання двох дипломних досліджень з використанням досвіду роботи агрофірми;
• продовження впровадження 2-х наукових розробок доцента Пономаренко Н.М. з питань організаційно-управлінської реструктуризації;
• складання програми виступів керівництва підприємства перед студентами факультету "Економіки і менеджменту" в процесі викладання дисципліни "Організація підприємницької діяльності сільськогосподарських підприємств".

Впровадження нових моделей проводиться через:
• сільськогосподарські підприємства всіх форм власності - 2

Протягом 2009-2013 навчального року науково-дослідна робота здійснювалася кафедрою за такими темами:
1. НДР "Науково-практичні підходи щодо формування та функціонування новітніх конкурентоспроможних форм об'єднань товаровиробників в ринкових умовах господарювання" № державної реєстрації в УкрІНТЕІ 0109U003713.
Науковий керівник - Гужвенко С.М.
Термін виконання 01.09.2009 – 31.12.2010 р.
За даною темою наукового дослідження були вивчені та проаналізовані сучасні конкурентоспроможні форми інтегрованих структур, таких як сировинні зони, агропромислові кластери. За науковим напрямком роботи були сформовані основні методологічні аспекти та принципи формування та функціонування вищезазначених інтегрованих структур. Колективом науковців розроблена та обґрунтована методика втрачання ефективності від створення інтегрованої структури для кожного із її учасників. Проведений порівняльний аналіз по кожному із учасників інтегрованого об'єднання до вступу та після вступу до такої структури.
2. Госпдоговірна тематика № 20-09 "Розробити пропозиції щодо перспективного плану розвитку сільськогосподарського підприємства в сучасних умовах господарювання". Замовник – ТОВ АФ "Лан" Конотопського району Сумської області.
Науковий керівник - Гужвенко С.М.
Термін виконання 01.08 – 15.12.2009 року.
Було проведено організаційно-економічний аналіз ТОВ "Лан". На основі цього аналізу розглянуті основні перспективні напрямки розвитку підприємства. Розроблена та запроваджена програма здійснення короткострокового загальногосподарського планування розвитку всіх галузей виробництва в підприємстві.
Розроблений бізнес-план розвитку переробних потужностей в підприємстві. Розраховані основні економічні показники, а також загальний економічний ефект для підприємства.
3. НДР «Науково-практичні підходи щодо функціонування регіональних кооперативних та кластерних структур»
Науковий керівник – Гужвенко С.М.
Термін виконання 01.01.2013 – 31.12.2014
Розроблюються рекомендації по впровадженню в практику створення та діяльності в умовах ринкової економіки кооперативних та кластерних структур, запровадження в них ефективної системи планування, вивчення їх впливу на розвиток місцевих громад, територій, підвищення конкурентоспроможності регіону.
4. НДР " Розробити рекомендації по формуванню і впровадженню інноваційних моделей бізнесу в АПК регіону (на прикладі аграрного сектору Сумської області)" № державної реєстрації в УкрІНТЕІ 0109U003716.
Науковий керівник - Пономаренко Н.М.
Термін виконання 01.09.2009 –01.12.2014 р.
Була розроблена інтегрована модель організації управління сільськогосподарськими підприємствами, напрацьована методика діагностування процесів реструктуризації, розроблені методичні підходи до реінжинірингу, методи управління змінами на підприємстві.
5. НДР "Розробити рекомендації по технології моделювання бізнес-процесів в аграрному секторі економіки (на прикладі аграрних підприємств Сумської області)" № державної реєстрації в УкрІНТЕІ 0109U003717.
Науковий керівник - Ковбаса О.М.
Термін виконання 01.09.2009 –01.12.2011 р.
Було розроблено інструментарій і методику моделювання бізнес-процесів в аграрному секторі економіки. Напрацьовані концептуальні підходи по удосконаленню функцій планування малих організаційних форм сільського господарства.
6. НДР "Науково-практичні підходи щодо формування та функціонування новітніх конкурентоспроможних форм закупок товарів та послуг в ринкових умовах господарювання" № державної реєстрації в УкрІНТЕІ 0109U006377.
Науковий керівник - Галушко О.О.
Термін виконання 06.09.09 – 01.06.2011 р.
За темою дослідження вивчені теоретичні та практичні підходи розвитку та функціонування систем закупівлі товарів та послуг торгівельними підприємствами.
Розглянуто практичні рекомендації щодо запровадження методів застосування конкурсних процедур, зокрема в системі споживчої кооперації.
В межах НДР сформовані основні теоретичні підходи щодо можливості запровадження та функціонування на регіональному рівні розвитку взаємовідносин виробництв та дилерів з торгівельними підприємствами споживчої кооперації.
7. НДР «Аналіз розвитку світового та вітчизняного аграрних ринків» № державної реєстрації в УкрІНТЕІ 0108U003522.
Науковий керівник - Маслак О.М.
Термін виконання 06.09.09 –01. 06.2011 р.
8. НДР «Підвищення ефективності молочного скотарства в сільськогосподарських підприємствах сировинної зони ПАТ «Бель Шостка Україна».
Науковий керівник – Маслак О.М.
Термін виконання 01.03.13 – 15.12.2013 р.
За темою передбачається проведення аудиту молочного скотарства базових підприємствах за напрямом, ветеринарна медицина, годівля тварин, підвищення якості продукції, економіки галузі.
В межах НДР сформований звіт про 1 етапу: проведення аудиту молочного скотарства

9. НДР «Науково-практичні підходи щодо функціонування регіональних кооперативних та кластерних структур» № державної реєстрації 0112U008506
Науковий керівник – Гужвенко С.М.
термін виконання: початок – 01.2013 р., закінчення – 12.2014 року.

Для виконання науково-дослідних робіт колектив виконавців забезпечений необхідною комп'ютерною технікою та прикладними програмними продуктами, а також іншими матеріалами і технічними засобами для проведення запланованого комплексу робіт.

Напрями наукових досліджень викладачів:

1. Маслак О.М. Розвиток вітчизняного та світового ринку органічної продукції
2. Ковбаса О.М. Перспективи розвитку малого аграрного бізнесу
3. Мороз С.М. Організаційно-економічний механізм забезпечення регіонального розвитку
4. Глазун В.В. Формування логістичних систем в підприємницькій діяльності: теорія, методологія, практика
5. Єфанов В.А. Розвиток обслуговуючої кооперації в інфраструктурі аграрного ринку Сумської області
6. Вавулін О.І. Розвиток садово-паркового господарства в м. Суми (на прикладі «Сумизеленбуд»)
7. Гужвенко С.М. Науково-практичні підходи щодо функціонування регіональних кооперативних та кластерних структур

Протягом останніх двох навчальних років були підготовлені та подані до друку наукові статті:

Брюховецький І.М., Галушко О.О. Логістичне забезпечення матеріальних потоків в сільськогосподарському виробничому кооперативі / І.М. Брюховецький, О.О. Галушко // Вісник СНАУ. Серія: Економіка і менеджмент. – 2012. - №7(31). – С. 65-71
Пономаренко Н.М. Формування інституціональної платформи малого бізнесу. /Н.М. Пономаренко // Збірник матеріалів Тринадцятих річних зборів Всеукраїнського конгресу вчених економістів-аграрників «Інституціональні засади трансформації в аграрній сфер». – 2012. – Київ: ННЦ УАЕ. – С. 418-423.
Пономаренко Н.М. Удосконалення навчального процесу при викладанні економічних дисциплін в ВУЗі /Н.М. Пономаренко// Вісник СНАУ. Серія Економіка і менеджмент. – 2012. - №4(52). – С.7-9
Головко Г.М., Маслак О.М. Земля чекає дбайливих господарів / Г.М. Головко, О.М. Маслак // Агробізнес сьогодні. Газета підприємців АПК. – 2012. - №15-16 (238-239). – С. 10-12.
Головко Г.М. Підвищення ефективності використання земель сільськогосподарського призначення / Г.М. Головко // Науковий журнал Вісник СНАУ. Серія «Економіка і менеджмент» - Випуск 3(51).
Moroz S. Structural changes in agriculture of Ukraine: results and perspectives / Moroz S. // Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences. Series Problems of World Agriculture. – 2012. – Volume 12 (XXVII) 2012, Number 3. – С. 81-92.
Глазун В.В. Формування логістичної інфраструктури аграрного ринку як чинник впливу на рівень продовольчої безпеки регіону / В.В. Глазун// Х Міжнародна науково-практична конференція. Проблемы подготовки профессиональных кадров по логистике в условиях глобальной конкурентной среды. – Х МНПК. – К.:НАУ. – 2012. – С. 69-73.
Глазун В.В. Роль логістики в формуванні інфраструктури аграрного ринку / В.В. Глазун// VII Южно-Российский логистический форум. Новые подходы к развитию логистики в формате Россия – член ВТО: отвечая на вызовы. Расширяя возможности. – Российский государственный экономический университет (РИНХ). – Ростов-на Дону.- 2012. – С. 108-112.
Маслак О.М. Ринок ячменю: підсумки та перспективи /О.М. Маслак // Агробізнес сьогодні. – 2012. - №1-2 (224-225). – С. 10-11
Маслак О.М. Ринок кормів: на що чекати свиноводам? /О.М. Маслак, В. Опара // Agroexpert. – 2012. - №1 (42). – С. 66-68
Маслак О.М. Соя на підйомі /О.М. Маслак// Farmer. – 2012. - №1. – С. 36-38
Маслак О.М Ринок молока: стан та перспективи /О.М. Маслак// Пропозиція. – 2012. - №1 (199). – С. 52-55
Маслак О.М.Скотарство України: реалії сьогодення /О.М. Маслак// Агробізнес сьогодні. – 2012. - №3 (226). – С. 14-16
Маслак О.М. Свинарство – традиції та прибутковий бізнес /О.М. Маслак// Агробізнес сьогодні. – 2012. - №4 (227). – С. 37-38
Маслак О.М. Мінеральні добрива чекають на аграріїв /О.М. Маслак// Agroexpert. – 2012. - №2 (43). – С. 16-20
Маслак О.М. Уразливість молочної галузі /О.М. Маслак// Агробізнес сьогодні. – 2012. - №5 (228). – С. 12-13
Маслак О. М. Погляд на ринки: Соняшник /О.М. Маслак// Farmer. – 2012. - №2. – С. 13-14
Маслак О.М. Мінеральні добрива запорука високих врожаїв /О.М. Маслак// Агробізнес сьогодні. – 2012. - №6 (229). – С. 15-16
Маслак О.М.. Готуймося до сівби /О.М. Маслак// Agroexpert. – 2012. - №3 (44). – С. 56-59
Маслак О.М. Пшеничні перипетії /О.М. Маслак// Farmer. – 2012. - №3. – С. 28
Маслак О.М. Сучасні тенденції вирощування вівса та гороху /О.М. Маслак// Агробізнес сьогодні. – 2012. - №8 (231). – С. 22-23
Маслак О.М. Збільшуємо виробництво кукурудзи /О.М. Маслак// Agroexpert. – 2012. - №4 (45). – С. 18-20
Маслак О.М. Продукти переробки сої /О.М. Маслак// Farmer. – 2012. - №4. – С. 13-14
Маслак О.М. Де взяти кошти на посівну? /О.М. Маслак// Пропозиція. – 2012. - №4 (202). – С. 32-35
Маслак О.М. Соя в Україні та світі /О.М. Маслак// Реклама на село. – 2012. - №18 (3 травня). – С. 13
Маслак О.М. Ринок гречки: стабілізація виробництва та споживання /О.М. Маслак// Агробізнес сьогодні. – 2012. - №10 (233). – С. 22-23
Маслак О.М. Ціна молока /О.М. Маслак// Agroexpert. – 2012. - №5 (46). – С. 118-121
Маслак О.М. Вівсяні справи /О.М. Маслак// Farmer. – 2012. - №5. – С. 32-33
Маслак О.М. Пшеничні прогнози /О.М. Маслак// Пропозиція. – 2012. - №5 (203). – С. 32-35
Маслак О.М. Ринок сорго в Україні /О.М. Маслак// Агробізнес сьогодні. – 2012. - №11 (234). – С. 14-17
Маслак О.М. Форвард олійної команди // Агробізнес сьогодні. – 2012. - №12 (235). – С. 16-19
Маслак О.М. Особливості експорту зерна /О.М. Маслак// Agroexpert. – 2012. - №6 (47). – С. 118-121
Маслак О.М. Особливості експорту зерна /О.М. Маслак// Agroexpert. – 2012. - №6 (47). – С. 118-121
Маслак О.М. Перестраховує просо /О.М. Маслак// Farmer. – 2012. - №6. – С. 30-31
Маслак О.М. Нові олійні рекорди /О.М. Маслак// Пропозиція. – 2012. - №6 (204). – С. 36-40
Маслак О.М. Ціна нового врожаю /О.М.// Агробізнес сьогодні. – 2012. - №14 (237). – С. 10-12
Маслак О.М. Технологія та економіка кормових бобів /М. Собко, О. Маслак// Agroexpert. – 2012. - №7 (48). – С. 118-121
Маслак О.М. Ріпаку меншає /О.М. Маслак// Farmer. – 2012. - №7. – С. 30-31
Маслак О.М. На старті – жнива 2012/ О.М. Маслак// Пропозиція. – 2012. - №7 (205). – С. 26-29
Маслак О.М. Ринки більш привабливого для експорту зерна / О.М. Маслак// Пропозиція. – 2012. - №8 (206). – С. 32-37
Маслак О.М. Соняшникові прогнози /О.М. Маслак// Агробізнес сьогодні. – 2012. - №17(240). – С. 12-14
Маслак О.М. Привабливість і ризики вівса /О.М. Маслак// Agroexpert. – 2012. - №9 (50). – С. 20-23
Маслак О.М. Плани на удобрення /О.М. Маслак// Farmer. – 2012. - №9. – С. 28-29
Маслак О.М. На черзі - пізні культури /О.М. Маслак// Пропозиція. – 2012. - №9 (207). – С. 24-29
Маслак О.М. Цукру меншає ... Нам вистачить /О.М. Маслак// Агробізнес сьогодні. – 2012. - №20(243). – С. 13-15
Маслак О.М. Розпочато новий цукровий сезон /О.М. Маслак// Пропозиція. – 2012. - №10 (208). – С. 38-42
Маслак О.М. Перші результати відродження /О.М. Маслак// Агробізнес сьогодні. – 2012. - №21(244). – С. 10-13
Маслак О.М. Державне регулювання земельних відносин /О.М. Маслак// Пропозиція. – 2012. - №11 (209). – С. 32-36
Маслак О.М. Ріпак: «за» і «проти» /О.М. Маслак// Агробізнес сьогодні. – 2012. - №22(245). – С. 12-14
Маслак О.М. Порівняння прибутковості зерна /М. Собко// Agroexpert. – 2012. - №11 (52). – С. 22-24
Маслак О.М. Відродження ринку нуту /О.М. Маслак// Farmer. – 2012. - №11. – С. 30-31
Маслак О.М. Зернова безпека // Пропозиція. – 2012. - №12 (210). – С. 34-38
Маслак О.М. Дефіцитна гірчиця /О.М. Маслак// Farmer. – 2012. - №12. – С. 28-29
Маслак О.М. Бізнес план для кредиту / О.М. Маслак// Agroexpert. – 2012. - №12 (53). – С. 20-23
О. Маслак. Ринок гречки: стабілізація виробництва та споживання // Агробізнес сьогодні. – 2012. - №10 (233). – с. 22-23 /стаття/.
О. Маслак. Ціна молока // Agroexpert. – 2012. - №5 (46). – С. 118-121 /стаття/.
О. Маслак. Вівсяні справи // Farmer. – 2012. - №5. – с. 32-33 /стаття/.
О. Маслак. Пшеничні прогнози // Пропозиція. – 2012. - №5 (203). – С. 40-43 /стаття/.
Головко Г.М., Маслак О.М. Підвищення ефективності використання земель сільськогосподарського призначення // Вісник Сумського НАУ. Серія: Економіка і менеджмент. - 2012. - №3(51). – С. 33-35 /стаття/. Фахове видання.
О. Маслак. Ринок сорго в Україні // Агробізнес сьогодні. – 2012. - №11 (234). – с. 14-17 /стаття/.
О. Маслак. Форвард олійної команди // Агробізнес сьогодні. – 2012. - №12 (235). – с. 16-19 /стаття/.
О. Маслак. Особливості експорту зерна // Agroexpert. – 2012. - №6 (47). – С. 108-111 /стаття/.
О. Маслак. Перестраховує просо // Farmer. – 2012. - №6. – с. 30-31 /стаття/.
О. Маслак. Нові олійні рекорди // Пропозиція. – 2012. - №6 (204). – С. 36-40 /стаття/.
О. Маслак. Ціна нового врожаю // Агробізнес сьогодні. – 2012. - №14 (237). – с. 10-12 /стаття/.
М. Собко, О. Маслак. Технологія та економіка кормових бобів// Agroexpert. – 2012. - №7 (48). – С. 118-121 /стаття/.
О. Маслак. Ріпаку меншає // Farmer. – 2012. - №7. – с. 30-31 /стаття/.
О. Маслак. На старті – жнива 2012// Пропозиція. – 2012. - №7 (205). – С. 26-29 /стаття/.
Г. Головко, О. Маслак. Земля чекає дбайливих господарів // Агробізнес сьогодні. – 2012. - №15-16 (238-239). – с. 10-12 /стаття/.
О. Маслак. Ринки більш привабливого для експорту зерна// Пропозиція. – 2012. - №8 (206). – С. 32-37 /стаття/.
О. Маслак. Соняшникові прогнози // Агробізнес сьогодні. – 2012. - №17(240). – с. 12-14 /стаття/.
О. Маслак. М. Собко Привабливість і ризики вівса // Agroexpert. – 2012. - №9 (50). – С. 20-23 /стаття/.
О. Маслак. Плани на удобрення// Farmer. – 2012. - №9. – с. 28-29 /стаття/.
О. Маслак. На черзі - пізні культури// Пропозиція. – 2012. - №9 (207). – С. 24-29 /стаття/.
О. Маслак. Цукру меншає ... Нам вистачить // Агробізнес сьогодні. – 2012. - №20(243). – с. 13-15 /стаття/.
О. Маслак. Розпочато новий цукровий сезон // Пропозиція. – 2012. - №10 (208). – С. 38-42 /стаття/.
О. Маслак. Перші результати відродження // Агробізнес сьогодні. – 2012. - №21(244). – с. 10-13 /стаття/.
О. Маслак. Державне регулювання земельних відносин // Пропозиція. – 2012. - №11 (209). – С. 32-36 /стаття/.
О. Маслак. Ріпак: «за» і «проти» // Агробізнес сьогодні. – 2012. - №22(245). – с. 12-14 /стаття/.
О. Маслак, М. Собко. Порівняння прибутковості зерна // Agroexpert. – 2012. - №11 (52). – С. 112-115 /стаття/.
О. Маслак. Відродження ринку нуту // Farmer. – 2012. - №11. – с. 30-31 /стаття/.
О. Маслак. Зернова безпека // Пропозиція. – 2012. - №12 (210). – С. 34-38 /стаття/.
О. Маслак. Дефіцитна гірчиця // Farmer. – 2012. - №12. – с. 64-65 /стаття/.
О. Маслак. Бізнес план для кредиту // Agroexpert. – 2012. - №12 (53). – С. 20-23 /стаття/.
О. Маслак. Буде село – буде й держава// Пропозиція. – 2013. - №01 (211). – С. 32-37 /стаття/.
О. Маслак. Майбутнє землеробства – за зрошенням // Agroexpert. – 2013. - №02 (55). – С. 113-115 /стаття/.
О. Маслак. Стан та перспективи ринку насіння // Агробізнес сьогодні. – 2013. - №1-2(248-249). – с. 14-15 /стаття/.
О. Маслак. Основні тенденції ринку олійного насіння // Спецвипуск журналу Пропозиція. – 2013. - №02. – С. 4-7 /стаття/.
О. Маслак. Молока більшає, а ціни нижчають// Пропозиція. – 2013. - №02 (212). – С. 44-49 /стаття/.
О. Маслак. Доходні культури// Farmer. – 2013. - №2. – с. 16-17 /стаття/.
О. Маслак. Майбутнє землеробства – за зрошенням (продовження) // Agroexpert. – 2013. - №03 (56). – С. 113-115 /стаття/.
О. Маслак. Як змінилася структура врожаїв в Україні?// АгроМаркет. – 2013. - №3. - с. 1, 10 /стаття/.
О. Маслак. Де взяти кошти на посівну? // Пропозиція. – 2013. - №04 (214). – С. 44-49 /стаття/.
О. Маслак. Підготовка інвестиційного бізнес-плану // Agroexpert. – 2013. - №04 (57). – С. 113-115 /стаття/.
О. Маслак. Прогноз ринку найрентабельніших культур нового сезону // Агробізнес сьогодні. – 2013. - №7(254). – с. 10-12 /стаття/.
О. Маслак. Віддаємо перевагу кукурудзі // Пропозиція. – 2013. - №05 (215). – С. 44-49 /стаття/.
О. Маслак. Краплинне зрошення кукурудзи: прибутки вищі за витрати // Agroexpert. – 2013. - №05 (58). – С. 109-111 /стаття/.
О. Маслак. Стабільний ринок сої // Агробізнес сьогодні. – 2013. - №10(257). – с. 12-13 /стаття/.
О. Маслак. Ринок картоплі: виробництво збільшується, а ціни знижуються // Агробізнес сьогодні. – 2013. - №11(258). – с. 10-11 стаття/.
Ковбаса О.М. Фактори впливу на розвиток обслуговуючих кооперативів в умовах аграрної кризи // Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія: Економіка і менеджмент.- Суми, 2012.- Вип. 4(52). – С.13-16.
Єфанов В.А. Фактори впливу на розвиток обслуговуючих кооперативів в умовах аграрної кризи // Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія: Економіка і менеджмент.- Суми, 2012.- Вип. 4(52). – С.13-16
Гужвенко С.М. Економічні аспекти планування виробництва молока в особистих підсобних господарствах населення. /Л.І. Калачевська, С.М.Гужвенко // Вісник СНАУ. Серія: Економіка і менеджмент. – 2012. - №3(51). – С.40-44.
О. Маслак. Експортні можливості України // Пропозиція. – 2013. - №08 (218). – С. 42-47/стаття/.
О. Маслак. З надією на кращий урожай // Агробізнес сьогодні. – 2013. - №14 (261). – с. 10-13 /стаття/.
О. Маслак. Коливання ринку соняшнику // Агробізнес сьогодні. – 2013. - №15-16 (262-263). – с. 10-12 /стаття/.
О. Маслак. В очікуванні цінової стабільності // Пропозиція. – 2013. - №09 (219). – С. 44-49/стаття/.
О. Маслак. Картопляні жнива: підсумки та прогнози // Агробізнес сьогодні. – 2013. - №17 (264). – с. 10-11 /стаття/.
О. Маслак. Тенденції цукрового ринку // Агробізнес сьогодні. – 2013. - №18 (265). – с. 10-1 /стаття/.
О. Маслак. Ринок цукру: дефіциту не буде // Пропозиція. – 2013. - №10 (220). – С. 43-45/стаття/.
О. Маслак. Ринок кукурудзи: цінові сюрпризи // Агробізнес сьогодні. – 2013. - №19 (266). – с. 12-13 /стаття/.
О. Маслак. Тенденції овочевого ринку // Агробізнес сьогодні. – 2013. - №20 (267). – с. 12-13 /стаття/.
О. Маслак. Експортні резерви вітчизняних аграріїв // Пропозиція. – 2013. - №11 (221). – С. 40-41/стаття/.
О. Маслак. Як вибрати техніку й оптимізувати витрати // Agroexpert. – 2013. - №11 (64). – С. 78-80/стаття/.
О. Маслак. Цінова стабільність молочного ринку // Агробізнес сьогодні. – 2013. - №21 (268). – с. 10-12 /стаття/.
О. Маслак. Зростання ринку м'яса // Агробізнес сьогодні. – 2013. - №22 (269). – с. 13-14 /стаття/.
О. Маслак. Підсумки року // Пропозиція. – 2013. - №12 (222). – С. 34-37/стаття/.
О. Маслак. Тенденції ринку продукції птахівництва // Агробізнес сьогодні. – 2013. - №24 (271). – с. 12-13 /стаття/.
Славкова О. Маслак О. Особливості формування ринку органічної продукції // Матеріали V Всеукраїнської заочної наукової конференції «Актуальні питання сучасної економіки», 24 грудня 2013 р. – Умань: Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2013. Ч.2. – с. 87-90.
О. Маслак. Інвестиції в АПК // Пропозиція. – 2014. - №1 (223). – С. 30-34/стаття/.
О. Маслак. Економіка сої // Agroexpert. – 2014. - №01 (66). – С. 78-80/стаття/.
О. Маслак. Тенденції та прогнози весняної сівби // Агробізнес сьогодні. – 2013. - №1-2 (272-273). – с. 10-11 /стаття/.
О. Маслак. Прогнози 2014: чергові випробування? // Пропозиція. – 2014. - №2 (224). – С. 40-43/стаття/.
О. Маслак. Перспективні культури // Agroexpert. – 2014. - №02 (67). – С. 14-17/стаття/.
О. Маслак. Цукровий прогноз // Агробізнес сьогодні. – 2013. - №04 (275). – с. 11-12 /стаття/.
О. Маслак. Рентабельні культури 2014 // Пропозиція. – 2014. - №3 (225). – С. 52-57/стаття/.
О. Маслак. Весна не чекає // Пропозиція. – 2014. - №4 (226). – С. 34-37/стаття/.
О. Маслак. Посівна 2014 // Агробізнес сьогодні. – 2014. - №08 (279). – с. 12-13 /стаття/.
О. Маслак. З надією на цінову стабільність // Пропозиція. – 2014. - №5 (227). – С. 32-34/стаття/.
О. Маслак. Люцерна: економіка культури // Пропозиція. – 2014. - №5 (227). – С. 174-175/стаття/.
О. Маслак. Сільське господарство дорожчає // Агробізнес сьогодні. – 2014. - №09 (280). – с. 12-13 /стаття/.
О. Маслак. Ринок техніки: дорого, але необхідно // Агробізнес сьогодні. – 2014. - №10 (281). – с. 14-15 /стаття/.
О. Маслак. Кому, коли віддати, аби не прогадати... // Пропозиція. – 2014. - №6 (228). – С. 34-37/стаття/.
О. Маслак. Еспарцет: економіка культури // Пропозиція. – 2014. - №6 (228). – С. 174-175/стаття/.
Мороз С.М. Наукова публікація у закордонному журналі: Мороз С.М. Rural Households in Ukraine: Current State and Tendencies // Economics of Agriculture, Vol. 60, No. 3, С. 565-584. – 0.8 д.а.
Мороз С.М. Наукова публікація у закордонному журналі: Мороз С.М. The Implementation of Rural Heritage Measures in Ukraine: Opportunities and Directions // International Journal of Sustainable Economies Management (IJSEM), 2013, Vol. 2, Issue 4, С. 22-32. – 0.4 д.а.
Єфанов В.А. Друкування статті у збірнику наукових праць СНАУ «Перспективи інноваційного розвитку в агропромисловому виробництві». Вісник СНАУ, серія «Економіка і менеджмент». 2013, №12 С. 47-55: 0,33 д.а.
Глазун В.В., Маслак О.М. Формування логістичної системи господарювання аграрного виробництва // Проблемы підготовки профессиональных кадров по логистике в условиях глобальной конкурентной среды: МНПК 25-26 октября 2013 г. – Сборник докладов. – К.: НАУ, 2013. – с. 266-271.
Глазун В.В. Екологізація птахівництва // Аграрний форум – 2014. 8с.
Вавулін О.І. економічна ефективність діяльності зеленого господарства (на прикладі КП «Зеленбуд» Сумської міської ради) // Аграрний форум – 2014. 8с.

 

Популярные краски для мастики и как их наносить
Посмотреть классные триллеры лучшие всех времен и народов

Термін навчання: підготовка фахівців за напрямом освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра – 4 роки, підготовка фахівців за напрямом освітньо-кваліфікаційного рівня магістра – 1,5 року.

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #fsmac9 #eef8239 #241013141550