Ukrainian English Russian

Навчально-методичні видання


Це вважається однією із найголовніших задач кафедри. Значення цієї роботи стало ще більшим в зв'язку з впровадженням в університеті модульно-рейтингової системи організації навчального процесу, яка в основному зорієнтована на самостійну роботу студентів.
Кафедра є провідною серед сільськогосподарських вузів України з підготовки навчальних посібників, особливо з дисциплін ринкового напрямку. Всі дисципліни кафедри забезпеченні методичним інструментарієм для проведення практичних занять, організації самостійної роботи студентів, виконання курсових і контрольних робіт.
Методичні розробки
Навчальний посібник за редакцією професора Брюховецького І.М.„Операційний менеджмент підприємств агропромислового комплексу"
- Практикум по организации и оплате труда в сельском хозяйстве на принципах коллективного подряда Брюховецкий И.Н., Цапенко Ю.Г., Пономаренко Н.Н. Москва, "Агропромиздат", 1987
- Планирование агропромышленного комплекса. Практикум. Брюховецкий И.Н., Мищенко В.И. Киев, "Вища школа", 1989
- Основи підприємницької діяльності. Навчальний посібник Під редакцією Брюховецького І.М. СОД "Козацький вал", 2001
- Основи реформування аграрного сектора економіки. Навчальний посібник.
- Основи формування та функціонування аграрного ринку. Навчальний посібник.
- Бізнес-план розвитку сільськогосподарського підприємства. Методичні вказівки щодо проведення практичних занять, організації самостійної роботи та виконання курсової роботи (для студентів спеціальностей: "Облік і аудит", "Менеджмент організацій", "Фінанси", "Правознавство";
- Організація агробізнесу і підприємництва. Методичні вказівки та робочий зошит щодо проведення практичних занять і організації самостійної роботи (для студентів 5 курсу спеціальності "Правознавство" денної і заочної форм навчання) Вавулін О.І. Суми, 2003;
- Основи підприємницької діяльності. Методичні вказівки та робочий зошит по виконанню розрахунково-графічної роботи (для студентів 4 курсу факультету "Механізація сільського господарства" очної форми навчання);
- Основи підприємництва. Методичні вказівки та робочий зошит щодо проведення практичних занять і організації самостійної роботи (для студентів 5 курсу спеціальності "Ветеринарна медицина";
- Організація підприємницької діяльності та агробізнесу. Методичні рекомендації та завдання щодо проведення практичних занять і організації самостійної роботи (для студентів денної та заочної форм навчання спеціальностей: "Облік і аудит", "Менеджмент організацій", "Фінанси", "Агрономія", "Зооінженерія", "Механізація сільського господарства", "Промислове та цивільне будівництво" Пономаренко Н.М. Ковбаса О.М. Маслак О.М. та інші;
- Організація агробізнесу і підприємництва. Методичні рекомендації по виконанню контрольної роботи (для студентів факультету заочної освіти спеціальності "Облік і аудит") Ковбаса О.М.;
- Основи маркетингу, біржова та банківська справа. Методичні вказівки для проведення практичних занять та організації самостійної роботи (для студентів спеціальностей "Промислове та цивільне будівництво" і "Правознавство" Комісар С.Б..
- Організація та планування сільськогосподарського виробництва. Програма виробничої практики (для студентів 4 курсу економічного факультету спеціальності "Менеджмент організацій" денної форми навчання Сергієнко В.О.
- Основи підприємницької діяльності та агробізнесу. Методичні рекомендації по виконанню курсової роботи (для студентів спеціальності "Менеджмент організацій" денної та заочної форм навчання) Пономаренко Н.М.
- Основи підприємницької діяльності та агробізнесу. Методичні рекомендації по виконанню контрольної роботи (для студентів спеціалізації "ОПЗ" (заочна форма навчання)
- Організація та планування сільськогосподарського виробництва. Розрахункові таблиці зі складання виробничої програми бізнес-плану розвитку сільськогосподарського підприємства, проведення практичних занять, організації самостійної роботи і виконання курсової роботи (для студентів спеціальностей: "Менеджмент організацій", "Облік і аудит", "правознавство", "Фінанси" денної та заочної форм навчання. Сергієнко В.О.
- Основи підприємницької діяльності і агробізнесу. Методичні рекомендації щодо виконання контрольних робіт (для студентів факультету заочної освіти із спеціальності 5.060101 "Правознавство") Маслак О.М.
- Організація виробництва в сільськогосподарських підприємствах. Методичні рекомендації щодо виконання курсових робіт (для студентів 5 курсу із спеціальності 7.050106 "Облік і аудит" зі спеціалізації "Фінанси і кредит" заочної форми навчання) Головко Г.М., Єфанов В.А.
- Методичні таблиці для курсового проектування по організації сільськогосподарського виробництва (для студентів 6 курсу факультету заочної освіти із спеціальності "Механізація сільського господарства" Вавулін О.І., Нагорний І.О., Скрипник Ю.В.
- Основи підприємництва та агробізнесу. Методичні вказівки та робочий зошит по виконанню контрольної роботи (для студентів 6 курсу факультету заочної освіти спеціальності "Механізація сільського господарства") Вавулін О.І.
- Методичні вказівки до виконання економічної частини дипломного проекту для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності 7.091709 "Технологія зберігання, консервування та переробки молока" Мороз С.М., Маслак О.М., Дера О.В.
- Методичні вказівки до виконання економічної частини дипломного проекту для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності 7.091709 "Технологія зберігання, консервування та переробки м'яса" Мороз С.М., Маслак О.М., Дера О.В.
- Методичні рекомендації по виконанню контрольної роботи з дисципліни "Бізнес на підприємствах галузі" для студентів заочної форми навчання спеціальності "Технологія зберігання, консервування та переробки молока (м'яса) Маслак О.М.
- Розрахункові таблиці для проведення практичних занять, організації самостійної роботи та виконання курсового проектування по розробці бізнес-плану розвитку тваринницької галузі господарства для студентів денної та заочної форм навчання інженерно-технологічного факультету Брюховецький І.М.
- Методичні вказівки до виконання контрольної роботи для студентів за спеціальністю 7.091709 "Технологія зберігання, консервування та переробки молока, (м'яса) " денної та заочної форми навчання. Мороз С.М., Вавулін О.І., Маслак О.М.
- Методичні вказівки до виконання курсової роботи для студентів за спеціальністю 7.091709 "Технологія зберігання, консервування та переробки молока (м'яса)" денної та заочної форми навчання. Мороз С.М., Вавулін О.І., Маслак О.М.
- Методичні рекомендації до виконання економічної частини бакалаврської дипломної роботи для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності 7.091709 "Технологія зберігання, консервування та переробки молока (м'яса)". Мороз С.М., Маслак О.М., Вавулін О.І.
- Методичні рекомендації по виконанню контрольної роботи з дисципліни "Бізнес на підприємствах галузі" для студентів заочної форми навчання спеціальності "Технологія зберігання, консервування та переробки молока (м'яса) Маслак О.М.
- Розрахункові таблиці для проведення практичних занять, організації самостійної роботи та виконання курсового проектування по розробці бізнес-плану розвитку тваринницької галузі господарства з дисципліни "Організація с.-г. виробництва" для студентів денної та заочної форм навчання інженерно-технологічного фак-тету. Брюховецький І.М.
- Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни "Організація, планування та управління виробництвом" для студентів за спеціальністю 7.091709 "Технологія зберігання, консервування та переробки молока, (м'яса) " денної та заочної форми навчання. Мороз С.М., Вавулін О.І., Маслак О.М.
- Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Організація, планування та управління виробництвом" для студентів за спеціальністю 7.091709.
- "Технологія зберігання, консервування та переробки молока (м'яса)" денної та заочної форми навчання. Мороз С.М., Вавулін О.І., Маслак О.М.
- Методичні вказівки та робочий зошит щодо проведення практичних занять та організації самостійної роботи з дисципліни "Операційний менеджмент" (для студентів 5-го курсу спеціальності "Правознавство" денної та заочної форм навчання). Вавулін О.І., Нагорний І.О., Мороз С.М., Маслак О.М.
- Методичні вказівки та робочий зошит по виконанню розрахунково-графічної роботи з дисципліни "основи підприємницької діяльності" (для студентів 4 курсу спеціальності "Механізація сільського господарства очної форми навчання). Вавулін О.І., Нагорний І.О., Мороз С.М., Маслак О.М.
- Програма виробничої практики з дисциплін "Спільне підприємство", "Вільні економічні зони" для студентів спеціальності "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності". Пономаренко Н.М.
- Методичні рекомендації щодо виконання дипломних (магістерських) робіт для студентів за спеціальністю 8.050206 "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності". Брюховецький І.М., Пономаренко Н.М., Ковбаса О.М., Маслак О.М.
- Методичні рекомендації щодо проходження переддипломної практики за спеціальністю "Менеджмент ЗЕД". Брюховецький І.М., Пономаренко Н.М., Ковбаса О.М., Сергієнко В.О., Маслак О.М.
- Методичні вказівки для виконання економічної частини в дипломних роботах студентів агрономічного факультету денної та заочної форм навчання. Брюховецький І.М., Комісар С.Б., Ільченко О.В.
- Програма переддипломної практики для студентів спеціальності "Менеджмент організацій" денної та заочної форм навчання Брюховецький І.М., Сергієнко В.О., Полтавський С.К.
- Методичні рекомендації по написанню курсової роботи з дисципліни "Організація і планування с.-г. виробництва" для студентів спеціальності "Механізація сільського господарства" заочної форми навчання Брюховецький І.М., Сергієнко В.О., Полтавський С.К.
- Методичні вказівки та робочий зошиту щодо проведення практичних занять і організації самостійної роботи з дисципліни "Організація виробництва і планування в агроформуваннях" для студентів 4 курсу спеціальностей "Облік і аудит" та "Фінанси" денної та заочної форми навчання. Головко Г.М., Нагорний І.О.
- Методичні вказівки по виконанню контрольної роботи для студентів заочної форми навчання спеціальності "Агрономія". Українець О.В.
- Методичні рекомендації щодо виконання курсової роботи з дисципліни "Організація агробізнесу і підприємництва" для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності "Менеджмент організацій". Ковбаса О.М.
- Методичні вказівки по виконанню економічної частини в дипломних роботах для студентів 5 курсу "Агрономія", "Захист рослин" – денна, заочна форма навчання. Комісар С.Б.
- Організація виробництва. Методичні рекомендації та робочий зошит щодо проведення практичних занять і організації самостійної роботи для студентів 4 курсу спеціальностей 6.030509 "Облік і аудит" та 6.030508 "Фінанси" денної та заочної форми навчання Головко Г.М., Пушкар В.О.
- Електронний навчально-методичний посібник „Короткий курс з бізнес-планування" Пономаренко Н.М., Полтавський С.К.
- Методичні рекомендації щодо проходження виробничої (переддипломної) практики та складання звітів для студентів денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня "Магістр" напряму підготовки 0502 – "Менеджмент" спеціальності 8.050208 "Логістика", Глазун В.В., Сергієнко В.О., Гужвенко С.М. - Організація та управління виробництвом. Робочийзошит для самостійного вивчення дисциплінидля студентів 4 курсу спеціальності 0709 „Землевпорядкування та кадастр" денної та заочної форм навчання Мороз С.М., Ольвач В.І.
- Основи підприємництва. Методичні вказівки для виконання самостійної роботи для студентів спеціальності 0517 "Технологія харчування" денної та заочної форм навчання Мороз С.М., Ольвач В.І. Мороз С.М., Ольвач В.І.
- Інформаційні системи і технології в логістиці.Методичні вказівки щодо проведення практичних занять для студентів денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня "Магістр" напряму підготовки 0502 – "Менеджмент" спеціальності 8.050208 "Логістика", Гужвенко С.М.
- Організація агробізнесу і підприємництва. Робочий зошит для проведення практичних занять для студентів напряму підготовки 0306 Менеджмент і адміністрування 4 курсу спеціальності 6.030601 Менеджмент денної та заочної форм навчання. Пономаренко Н.М., Полтавський С.К., Ковбаса О.М.
- Біржова діяльність. Методичні вказівки щодо виконання самостійної роботи для студентів за напрямом підготовки 0305 «Економіка і підприємництво» спеціальності 6.030510 Товарознавство і торговельне підприємництво денної форми навчання. Головко Г.М., Єфанов В.А., Ковбаса О.М., Маслак О.М., Гужвенко С.М., Комісар С.Б.
- Організація і управління виробництвом Словник економічних термінів для студентів 4 курсу зі спеціальності 6.080101 «Землевпорядкування та кадастр» денної та заочної форм навчання. Мороз С.М., Ольвач В.І.
- Кооперація в підприємницькій діяльності АПК. Методичні вказівки щодо проведення практичних занять» для студентів денної та заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» напряму підготовки: 0501 «Економіка і підприємництво», 0502 «Менеджмент», 0601 «Будівництво та архітектура», 0709 «Геодезія, картографія та землевпорядкування», 0902 «Рибне господарство та аквакультура», 0917 «Харчова технологія та інженерія», 0517 «Харчова промисловість та переробка сільськогосподарської продукції», 0919 «Механізація та електрифікація сільського господарства», 0921 «Будівництво», 1301 «Агрономія», 1302 «Зооінженерія», 1304 «Лісове і садово-паркове господарство», 1305 «Ветеринарна медицина». Глазун В.В., Єфанов В.А., Гужвенко С.М.
- Методичні рекомендації щодо виконання та захисту дипломної роботи магістра» для студентів денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» напряму підготовки 0502 – «Менеджмент» спеціальності 8.050208 «Логістика». Брюховецький І.М., Пономаренко Н.М., Глазун В.В., Ковбаса О.М., Сергієнко В.О., Гужвенко С.М.
- Основи підприємництва і агробізнесу. Робочий зошит для проведення практичних занять та самостійної роботи для студентів 3, 5 курсів напряму підготовки 6.060101 «Будівництво» ОКР «Бакалавр» та спеціальності 8.06010101 «Промислове та цивільне будівництво» ОКР «Магістр» денної та заочної форм навчання. Вавуліним О.І., Морозом С.М., Маслаком О.М., Глазун В.В., Гужвенком С.М.
- Основи підприємництва і агробізнесу. Методичні рекомендації щодо виконання самостійної роботи для студентів 3, 5 курсів напряму підготовки 6.060101 «Будівництво» ОКР «Бакалавр» та спеціальності 8.06010101 «Промислове та цивільне будівництво» ОКР «Магістр» денної та заочної форм навчання. Вавуліним О.І., Морозом С.М., Маслаком О.М., Глазун В.В., Гужвенком С.М.
- Організація та планування зеленого господарства. Робочий зошит для проведення практичних занять та самостійної роботи для студентів 5 курсу спеціальності 7.09010303 та 8.09010303 «Садово-паркове господарство» ОКР «Спеціаліст» та «Магістр» денної та заочної форм навчання. Вавуліним О.І., Морозом С.М., Маслаком О.М., Глазун В.В., Гужвенком С.М.
- Організація виробництва і планування в АПВ». Робочий зошит для проведення практичних занять та самостійної роботи для студентів 3 курсу напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» ОКР «Бакалавр» денної та заочної форм навчання, які підготовлені к.е.н. доцентами. Вавуліним О.І., Головко Г.М., Морозом С.М., Маслаком О.М., Глазун В.В., Гужвенком С.М.
- Основи підприємництва, менеджменту та маркетингу в АПК. Робочий зошит для проведення практичних занять та самостійної роботи для студентів 1 курсу напряму підготовки 6.100101 «Енергетика та електротехнічні системи в агропромисловому комплексі» ОКР «Бакалавр» денної та заочної форм навчання. Вавуліним О.І., Морозом С.М., Маслаком О.М., Глазун В.В., Гужвенком С.М.
- Економіка аграрного виробництва. Робочий зошит для проведення практичних занять та самостійної роботи для студентів 2, 4 курсів напряму підготовки 6.100102 «Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва» ОКР «Бакалавр» денної та заочної форм навчання. Вавуліним О.І., Морозом С.М., Маслаком О.М., Глазун В.В., Гужвенком С.М.
- Основы предпринимательства и агробизнеса. Рабочая тетрадь по проведению практических занятий и самостоятельной работы для студентов 3, 5 курсов направления подготовки 6.060101 «Строительство» ОКУ «Бакалавр» и специальности 8.06010101 «Промышленное и гражданское строительство» ОКУ «Магистр» дневной и заочной форм обучения. Вавуліним О.І., Морозом С.М., Маслаком О.М., Глазун В.В., Гужвенком С.М.
- Основы предпринимательства и агробизнеса. Методические указания к выполнению самостоятельной работы для студентов 3, 5 курсов направления подготовки 6.060101 «Строительство» ОКУ «Бакалавр» и специальности 8.06010101 «Промышленное и гражданское строительство» ОКУ «Магистр» дневной и заочной форм обучения. Вавуліним О.І., Морозом С.М., Маслаком О.М., Глазун В.В., Гужвенком С.М.
- Организация предпринимательской деятельности с.-х. предприятий. Методические указания по выполнению самостоятельной работы для студентов 2 курса направлений підготовки 6.030504 «Экономика предприятия», 6.030601 «Менеджмент», 6.030509 «Учет и аудит», 6.030508 «Финансы и кредит» ОКУ «Бакалавр» очной и заочной форм обучения. Морозом С.М., Вавуліним О.І.
- Организация производства и планирование в агроформированиях. Методические указания для выполнения самостоятельной работы для студентов 3 курса направления подготовки –6.030509 Учет и аудит ОКУ «Бакалавр» очной и заочной форм обучения. Морозом С.М., Вавуліним О.І.
- Сільськогосподарська кооперація. Методичні рекомендації щодо виконання самостійної роботи для студентів 4 курсів напрямів підготовки 6.090101 «Агрономія», 6.090105 «Захист рослин», 6.090103 «Лісове та садово-пакове господарство, 6.090102 «Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва», 6.060101 «Будівництво», 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій, , 6.051701 Харчові технології та інженерія, 6.030401 Право, 6.110101 Ветеринарна медицина, 6.100102 Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва, 6.100101 Енергетика та електротехнічні системи в агропромисловому комплексі, 6.030601 Менеджмент, 6.030510 Товарознавство та торговельне підприємництво ОКР «Бакалавр» денної та заочної форм навчання. Маслаком О.М., Єфановим В.А., Вавуліним О.І., Морозом С.М., Гужвенко С.М.
- Кооперація в підприємницькій діяльності АПК. Методичні рекомендації щодо виконання самостійної роботи для студентів 4 курсів напряму підготовки: 6.030504 Економіка підприємства, 6.030507 Маркетинг, 6.030508 Фінанси і кредит, 6.030509 Облік і аудит ОКР «Бакалавр». Маслаком О.М., Єфановим В.А., Вавуліним О.І., Гужвенком С.М.
- Сільськогосподарська кооперація. Методичні вказівки щодо проведення практичних занять для студентів 4 курсів напряму підготовки: 6.090101 Агрономія, 6.090105 Захист рослин, 6.090103 Лісове та садово-паркове господарство, 6.090102 Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва, 6.060101 Будівництво, 6.080101 Геодезія, картографія та землеустрій, 6.051701 Харчові технології та інженерія, 6.030401 Право, 6.110101 Ветеринарна медицина, 6.100102 Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва, 6.100101 Енергетика та електротехнічні системи в агропромисловому комплексі, 6.030601 Менеджмент, 6.030510 Товарознавство та торговельне підприємництво ОКР «Бакалавр» денної та заочної форм навчання. Маслаком О.М., Єфановим В.А., Вавуліним О.І., Морозом С.М., Гужвенко С.М.
- Кооперація в підприємницькій діяльності АПК». Методичні вказівки щодо проведення практичних занять» для студентів 4 курсів напряму підготовки: 6.030504 «Економіка підприємства», 6.030507 «Маркетинг», 6.030508 «Фінанси і кредит», 6.030509 «Облік і аудит» ОКР «Бакалавр» денної та заочної форм навчання. Маслаком О.М., Єфановим В.А., Вавуліним О.І., Гужвенко С.М.
- Проектування логістичних систем. Конспект лекцій для студентів 5 курсу спеціальності 8.03060107 «Логістика» ОКР «Магістр» денної форми навчання. Глазун В.В., Рославцевим Д.М.
- Функціональна логістика. Методичні вказівки для перевірки рівня засвоєння студентами навчального матеріалу для студентів 4 курсу напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» ОКР «Бакалавр» денної форми навчання. Глазун В.В.
- Функціональна логістика. Конспект лекцій для студентів 4 курсу напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» ОКР «Бакалавр» денної форми навчання. Глазун В.В.
- Функціональна логістика. Методичні вказівки щодо проведення практичних занять для студентів 4 курсу напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» ОКР «Бакалавр» денної форми навчання. Глазун В.В., Вавуліним О.І.
- Виробнича та переддипломна практики. Робочий зошит для студентів 4 курсу напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» ОКР «Бакалавр» та 5 курсу спеціальності 8.03060107 «Логістика» ОКР «Магістр» денної форми навчання. Глазун В.В., Маслаком О.М., Ковбасою О.М., Гужвенко С.М.
- Економіка логістики. Методичні вказівки щодо проведення практичних занять для студентів 3 курсу напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» ОКР «Бакалавр» денної форми навчання. Глазун В.В.
- Економіка і організація аграрного сервісу. Методичні рекомендації щодо змісту та організації практичних занять, поточного і підсумкового контролю знань для студентів 5 курсів спеціальностей 8.09010101 «Агрономія», 8.09010501 «Захист рослин» ОКР «Магістр» денної та заочної форм навчання. Глазун В.В.
- Економіка аграрного виробництва. Конспект лекцій для студентів 4 курсу та 2 курсу скороченого терміну навчання напряму підготовки 6.100102 «Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва» денної та заочної форм навчання. Вавулін О.І.
- Організація виробництва і планування в АПВ. Конспект лекцій для студентів 1 курсу скороченого терміну навчання напряму підготовки 6.030508 «Фінанси та кредит» ОКР «Бакалавр» денної та заочної форм навчання. Вавулін О.І.
- Організація підприємницької діяльності с.г. підприємств. Конспект лекцій для студентів 4 курсу напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент», ОКР «Бакалавр» денної та заочної форм навчання. Вавулін О.І.
- Організація та планування зеленого господарства. Конспект лекцій для студентів 5 курсу спеціальності 7.0901030, 8.0901030 «Садово-паркове господарство» ОКР «Спеціаліст», «Магістр» денної форми навчання. Вавулін О.І.
- Основи підприємництва, менеджменту та маркетингу в АПК. Конспект лекцій для студентів 1 курсу напряму підготовки 6.100101 «Енергетика та електротехнічні системи в агропромисловому комплексі» ОКР «Бакалавр» денної та заочної форм навчання. Вавулін О.І.
- Основы предпринимательства и агробизнеса. Конспект лекций для студентов 3 курса направления подготовки 6.060101 «Строительство» ОКУ «Бакалавр» очной и заочной форм обучения. Вавулін О.І.
- Основи підприємництва і агробізнесу. Конспект лекцій для студентів 5 курсу спеціальності 7.06010101 та 8.06010101 «Промислове і цивільне будівництво», ОКР «Спеціаліст» та «Магістр» денної та заочної форм навчання. Вавулін О.І.
- Основи підприємництва і агробізнесу. Конспект лекцій для студентів 3 курсу напряму підготовки 6.060101 «Будівництво» ОКР «Бакалавр» денної та заочної форм навчання. Вавулін О.І.
- Економіка та організація сільськогосподарського виробництва. Конспект лекцій для студентів 5 курсу напряму підготовки 6.100102 «Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва» ОКР «Бакалавр» заочної форми навчання. Вавулін О.І.
- Організація виробництва. Конспект лекцій для студентів 3, 4 курсів напряму підготовки 6.030504 «Економіка підприємства» ОКР «Бакалавр» денної та заочної форми навчання. Ковбаса О.М.
- Основи системного підходу та методи прогнозування. Конспект лекцій для студентів 5,6 курсів спеціальностей 8.03060107 «Логістика» ОКР «Магістр» денної форми навчання, 7. 03060101, 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування» ОКР «Спеціаліст», «Магістр» денної та заочної форми навчання. Ковбаса О.М.
- Управління ланцюгами поставок. Конспект лекцій для студентів 5 курсу спеціальності 8.03060107 «Логістика» ОКР «Магістр» денної форми навчання. Ковбаса О.М.
- Організація виробництва. Методичні вказівки щодо проведення практичних занять для студентів 3, 4 курсів напряму підготовки 6.030504 «Економіка підприємства» ОКР «Бакалавр» денної та заочної форми навчання. Ковбаса О.М.
- Основи системного підходу та методи прогнозування. Методичні рекомендації для проведення семінарських та практичних занять для студентів 5,6 курсів спеціальностей 8.03060107 «Логістика» ОКР «Магістр» денної форми навчання, 7. 03060101, 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування» ОКР «Спеціаліст», «Магістр» денної та заочної форми навчання. Ковбаса О.М.
- Управління ланцюгами поставок. Методичні вказівки щодо проведення практичних занять для студентів 5 курсу спеціальності 8.03060107 «Логістика» ОКР «Магістр» денної форми навчання. Ковбаса О.М.
- Організація та планування виробництва. Конспект лекцій для студентів 3 курсу напрямів підготовки 6.030508 «Фінанси та кредит» ОКР «Бакалавр» денної форми навчання. Мороз С.М.
- Основи підприємництва. Конспект лекцій для студентів 2, 3 курсів напряму підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія» ОКР «Бакалавр» денної та заочної форм навчання. Мороз С.М.
- Організація виробництва і планування в агроформуваннях. Конспект лекцій для студентів 3 курсу напрямів підготовки 6.030507 «Маркетинг», 6.030509 «Облік і аудит» ОКР «Бакалавр» денної та заочної форм навчання. Мороз С.М.
- Організація підприємницької діяльності с.-г. підприємств. Конспект лекцій для студентів 2, 3 курсів напрямів підготовки 6.030601 «Менеджмент», 6.030509 «Облік і аудит», 6.030508 «Фінанси та кредит», 6.030507 «Маркетинг», 6.030504 «Економіка підприємства» ОКР «Бакалавр» денної та заочної форм навчання. Мороз С.М.
- Организация производства и планирование в агроформированиях. Конспект лекций для студентов 3 курса направления подготовки 6.030507 «Маркетинг», 6.030509 «Учет и аудит» ОКР «Бакалавр» очной и заочной форм обучения. Мороз С.М.
- Организация предпринимательской деятельности с.-х. предприятий. Конспект лекций для студентов 2,3 курсов направления подготовки 6.030601 «Менеджмент», 6.030509 «Учет и аудит», 6.030508 «Финансы и кредит», 6.030507 «Маркетинг», 6.030504 «Экономика предприятия» ОКР «Бакалавр» очной и заочной форм обучения. Мороз С.М.
- Організація агробізнесу і підприємництва. Конспект лекцій для студентів 5 курсу спеціальності 8.09010201 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» ОКР «Магістр» денної та заочної форм навчання. Єфанов В.А.
- Організація виробництва в рибництві. Конспект лекцій для студентів 4 курсу напряму підготовки 6.090202 «Рибальство» ОКР «Бакалавр» денної та заочної форм навчання. Єфанов В.А.
- Операційний менеджмент. Конспект лекцій для студентів 3,4 курсів напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» ОКР «Бакалавр» денної та заочної форм навчання. Єфанов В.А.
- Організація виробництва в рибництві. Методичні вказівки щодо проведення практичних занять для студентів 4 курсу напряму підготовки 6.090202 «Рибальство» ОКР «Бакалавр» денної та заочної форм навчання. Єфанов В.А.
- Іпотечний ринок. Методичні рекомендації щодо виконання самостійної роботи для студентів 4 курсу напряму підготовки 6.030504 «Економіка підприємства» ОКР «Бакалавр» денної та заочної форм навчання. Гужвенко С.М.
- Іпотечний ринок. Методичні рекомендації щодо проведення практичних занять для студентів 4 курсу напряму підготовки 6.030504 «Економіка підприємства» ОКР «Бакалавр» денної та заочної форм навчання. Гужвенко С.М.
- Іпотечний ринок. Конспект лекцій для студентів 4 курсу напряму підготовки 6.030504 «Економіка підприємства» ОКР «Бакалавр» денної та заочної форм навчання. Гужвенко С.М.
- Кооперація в підприємницькій діяльності АПК. Конспект лекцій для студентів 3,4 курсів напрямів підготовки: 6.030504 «Економіка підприємства», 6.030507 «Маркетинг», 6.030508 «Фінанси і кредит», 6.030509 «Облік і аудит» ОКР «Бакалавр» денної та заочної форм навчання. Гужвенко С.М.
- Кооперація в підприємницькій діяльності АПК. Конспект лекцій для студентів 3,4 курсів напрямів підготовки: 6.030504 «Економіка підприємства», 6.030507 «Маркетинг», 6.030508 «Фінанси і кредит», 6.030509 «Облік і аудит» ОКР «Бакалавр» денної та заочної форм навчання. Гужвенко С.М.

Популярные краски для мастики и как их наносить
Посмотреть классные триллеры лучшие всех времен и народов

Термін навчання: підготовка фахівців за напрямом освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра – 4 роки, підготовка фахівців за напрямом освітньо-кваліфікаційного рівня магістра – 1,5 року.

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #fsmac9 #eef8239 #241013141550