Ukrainian English Russian

Навчально-методична робота

 

По всіх дисциплінах кафедри у відповідності з типовими навчальними програмами розроблені навчально-методичні комплекси. Для методичного забезпечення проведення занять розробляються методичні настанови по проведенню практичних занять, по виконанню самостійної роботи студентами, методичні вказівки по написанню курсових робіт за дисциплінами кафедри, методичні настанови по проходженню виробничої та переддипломної практик та по виконанню дипломних робіт. З метою вдосконалення викладання закріплених за кафедрою предметів здійснена робота по розробці положень по модульно-рейтинговій системі оцінки і контролю знань; підготовлено тестові завдання для підсумкового контролю рівня засвоєння знань, проводиться робота по підготовці електронних варіантів курсів лекцій. Викладачі кафедри активно беруть участь у роботі Ради факультету та методичної комісії факультету.

Дисципліни, які викладаються на кафедрі 

Основи менеджменту
Спрямована на засвоєння основ теорії менеджменту, технології здійснення менеджерської діяльності. Метою оволодіння предметом є формування розуміння основ системного управління сучасними організаціями. 

Основи психології та педагогіки
Метою навчального предмету є формування навичок щодо використання механізмів психологічного та педагогічного впливів на особистість та прояви соціальних груп у трудовому колективі. Передбачає оволодіння основами психологічних та педагогічних досліджень, засвоєння навичок педагога-вихователя у колективі. 

Психологія управління
Спрямована на оволодіння елементами психологічного аналізу особистостей та міжособистісних взаємин у групах, передбачає формування вмінь по визначенню засобів оптимального впливу на працівників для створення належного соціально-психологічного клімату в колективі. 

Менеджмент організацій
Направлена на оволодіння сукупністю управлінських відносин у підсистемах організації. Передбачає формування вмінь з управління сукупністю елементів внутрішнього середовища організації на всіх стадіях її життєвого циклу. 

Конфліктологія
Спрямована на засвоєння закономірностей стосунків та поведінки людей у конфліктних ситуаціях. Передбачає формування практичних навичок у вирішенні конфліктних ситуацій. 

Стратегічний менеджмент
Направлена на оволодіння теоретичними знаннями з питань стратегічного управління організацією. Передбачає формування вмінь з методики розробки стратегічних планів розвитку організації. 

Організація праці менеджера
Програма дисципліни виходить з необхідності підготовки висококваліфікованих фахівців, які володіють новими підходами до вирішення проблем управління в умовах ринкової економіки. Метою дисципліни є формування у майбутніх менеджерів умінь організовувати особисту працю і працю підлеглих, складати основні види управлінської документації. 

Навчально-методичні видання: 

1. Баценко Л.М., Ксенофонтова М.М., Нєсвєтова С.В. Робочий зошит для практичних занять з навчальної дисципліни «Менеджмент і маркетинг» Ч2 для студентів спеціальності 7.13.05.01 «ветеринарна медицина» денної форми навчання - Суми: СНАУ, 2010.- 62 с.
2. Баценко Л.М., Ксенофонтова М.М.Робочий зошит для практичних занять з навчальної дисципліни «Основи менеджменту» для студентів 3 курсу спеціальностей: «Менеджмент організацій», «Зовнішньоекономічні зв'язки»; «Інформаційний менеджмент»; «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» денної та заочної форми навчання - Суми: СНАУ, 2011.- 76 с.
3. Баценко Л.М., Ксенофонтова М.М. Менеджмент і маркетинг у ветеринарній медицині: методичні настанови із самостійної роботи для студентів спеціальності 7.13.05.01 «Ветеринарна медицина» денної форми навчання» в агарних вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації - Суми: СНАУ 2012.- 38 с.
4. Баценко Л.М., Ксенофонтова М.М. Теорія організації: методичні настанови із самостійної роботи для студентів 3 курсу напряму підготовки 0306 „Менеджмент" за спеціальностями 6.050201 «Менеджмент організацій»; 6.050206 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» денної та заочної форм навчання в агарних вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації - Суми: СНАУ 2012.- 29 с.
5. Бричко А.М. „Аналіз і контроль підприємства". Методичні настанови із самостійної роботи на англійській мові для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 8.18010018 „Адміністративний менеджмент" освітньо-кваліфікаційного рівня „магістр" /А.М. Бричко // Суми, СНАУ. – 2013 р. Протокол № 5 від 21.05.2013 р. – 26 с.
6. Бричко А.М. „Аналіз і контроль підприємства" навчальна програма з нормативної дисципліни для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 8.18010018 „Адміністративний менеджмент" освітньо-кваліфікаційного рівня „магістр" /А.М. Бричко // Суми, СНАУ. – 2013 р. Протокол № 5 від 21.05.2013 р. – 13с.
7. Бричко А.М. „Історія української культури". Методичні настанови із самостійної роботи на англійській мові для студентів 1 курсу денної форми навчання з напряму підготовки 6.030601 „Менеджмент" освітньо-кваліфікаційного рівня „бакалавр" /А.М. Бричко // Суми, СНАУ. – 2013 р. Протокол № 5 від 21.05.2013 р. – 24 с.
8. Галинська А.В. Робочий зошит для практичних занять з навчальної дисципліни «Психологія управління» (англ.) для студентів 5 курсу економічних спеціальностей денної та заочної форми навчання - Суми: СНАУ, 2008.- 42 с.
9. Галинська А.В. Навчально-методичний посібник з англійської мови для студентів факультету економіки і підприємництва за спеціальністю «Маркетинг». Протокол №5 віл 25.05.10 засідання методичної ради ННІВМТ.
10. Галинська А.В. Навчально-методичний посібник з англійської мови для студентів факультету економіки і підприємництва за спеціальністю «Фінанси». Протокол №6 віл 29.03.11 засідання методичної ради ННІВМТ.
11. Галинська А.В. Навчально-методичний посібник з англійської мови для студентів факультету економічних спеціальностей «Personnel management». Протокол №6 віл 06.03.12 засідання методичної ради ННІВМТ.
12. Галинська А.В. Навчально-методичний посібник для студентів 1-3 курсів всіх спеціальностей «Практична граматика англійської мови». – Суми, 2013. – 196 стр. (протокол №6 віл 25.05.13 методичної ради ННІВМТ).
13. Дубовик С.Г. Психологія управління в схемах і таблицях: навчально-методичний посібник для підготовки магістрів та спеціалістів за напрямом 0502 Менеджмент із спеціальностей 8.050201 «Менеджмент організацій» 8.000007 «Адміністративний менеджмент», 8.050206 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» в агарних вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації./ С.Г. Дубовик, О.Г. Щербак, С.В. Нєсвєтова, В.О. Кунда – Суми, 2010 рік, 202 ст.
14. Дубовик С.Г. Менеджмент організацій. Методичні вказівки щодо вивчення теми: «Структура управління організацією» для студентів спеціальності 7.050201, 8.050201 «Менеджмент організацій» денної та заочної форми навчання. С.Г. Дубовик, Р.М. Кононенко, І.А. Мазур - Суми: СНАУ, 2010 .- 60с.
15. Дубовик С.Г. Інтелектуальна власність в схемах і таблицях: навчально-методичний посібник з дисципліни для підготовки спеціалістів і магістрів з усіх напрямів підготовки і галузей знань./ С.Г. Дубовик, В.О. Кунда .- Суми, 2010 р. - 321 с.
16. Дубовик С.Г. Інженерний менеджмент: методичні рекомендації щодо проведення практичних занять на тему6 «Оптимальна чисельність інженерно-технічних спеціалістів та організація їх роботи» для студентів 5 курсу спеціальності 8.091902 «Механізація сільськогосподарського виробництва» денної і заочної форм навчання / С.Г. Дубовик, В.М. Гречаний, Р.М. Кононенко. – Суми: СНАУ, 2011. – 17 с.
17. Дубовик С.Г. Інженерний менеджмент: методичні рекомендації щодо проведення практичних занять на тему6 «Моделювання системи технічного обслуговування засобів механізації» для студентів 5 курсу спеціальності 8.091902 «Механізація сільськогосподарського виробництва» денної і заочної форм навчання / С.Г. Дубовик, В.М. Гречаний, Р.М. Кононенко. – Суми: СНАУ, 2011. – 19 с.
18. Дубовик С.Г. Інженерний менеджмент: методичні рекомендації щодо проведення практичних занять на тему: «Облік та оцінка роботи машино-тракторного парку» для студентів 5 курсу спеціальності 8.091902 «Механізація сільськогосподарського виробництва» денної і заочної форм навчання / С.Г. Дубовик, В.М. Гречаний, Р.М. Кононенко. – Суми: СНАУ, 2011. – 29 с.
19. Дубовик С.Г. Інженерний менеджмент: методичні рекомендації щодо проведення практичних занять на тему: «Оцінка конкурентоспроможності техніки» для студентів 5 курсу спеціальності 8.091902 «Механізація сільськогосподарського виробництва» денної і заочної форм навчання / С.Г. Дубовик, В.М. Гречаний, Р.М. Кононенко. – Суми: СНАУ, 2011. – 17 с.
20. Дубовик С.Г. Менеджмент організацій. Методичні вказівки для проведення практичного заняття по темі: «Діагностика кризового стану підприємства» для підготовки спеціалістів та магістрів за напрямом 030601 «Менеджмент» зі спеціальностей 7.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування» та 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування» денної та заочної форми навчання. / С.Г. Дубовик, В.О. Кунда. - Суми, 2011 рік, 17 ст.
21. Дубовик С.Г. Менеджмент організацій. Методичні вказівки для проведення практичного заняття по темі: «Методологія оцінки ризику» для підготовки спеціалістів та магістрів за напрямом 030601 «Менеджмент» зі спеціальностей 7.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування» та 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування» денної та заочної форми навчання. / С.Г. Дубовик, В.О. Кунда. - Суми, 2011 рік, 41 с.
22. Дубовик С.Г. Менеджмент організацій. Методичні вказівки для проведення практичного заняття по темі: «Оцінка конкурентоспроможності організації, продукції» для підготовки спеціалістів та магістрів за напрямом 030601 «Менеджмент» зі спеціальностей 7.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування» та 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування» денної та заочної форми навчання. / С.Г. Дубовик, В.О. Кунда. - Суми, 2011 рік, 25 ст.
23. Дубовик С.Г. Менеджмент організацій. Методичні вказівки для проведення практичного заняття по темі: «Аналіз фінансового стану підприємства» для підготовки спеціалістів та магістрів за напрямом 030601 «Менеджмент» зі спеціальностей 7.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування» та 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування» денної та заочної форми навчання. / С.Г. Дубовик, В.О. Кунда. - Суми, 2011 рік, 32 ст.
24. Дубовик С.Г. Менеджмент організацій. Методичні вказівки для проведення практичного заняття по темі: «Оцінка іміджу організації та організаційної культури» для підготовки спеціалістів та магістрів за напрямом 030601 «Менеджмент» зі спеціальностей 7.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування» та 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування» денної та заочної форми навчання. / С.Г. Дубовик, В.О. Кунда. - Суми, 2011 рік, 23 ст.
25. Дубовик С.Г. Менеджмент організацій. Методичні вказівки для проведення практичного заняття по темі: «Визначення потреби в працівниках апарату управління сільськогосподарського підприємства» для підготовки спеціалістів та магістрів за напрямом 030601 «Менеджмент» зі спеціальностей 7.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування» та 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування» денної та заочної форми навчання. / С.Г. Дубовик, В.О. Кунда. - Суми, 2011 рік, 31 ст.
26. Дубовик С.Г. Вища освіта України і Болонський процес в схемах і таблицях: навчально-методичний посібник з дисципліни для підготовки спеціалістів і магістрів з усіх напрямів підготовки і галузей знань. / С.Г. Дубовик, В.О. Кунда - Суми: СНАУ, 2012. - 295 с.
27. Дубовик С.Г. Болонський процес. Методичні вказівки для проведення практичного заняття по темі: «Запровадження КМСОНП у внз України» для студентів 5, 6 курсів денної та заочної форми навчання всіх спеціальностей. / С.Г. Дубовик. – Суми, 2012 рік, 10 с.
28. Дубовик С.Г. Болонський процес. Методичні вказівки для проведення практичного заняття по темі: «Система вищої освіти в країнах Європи та Америки» для студентів 5, 6 курсів денної та заочної форми навчання всіх спеціальностей. / С.Г. Дубовик. – Суми, 2012 рік, 12 с.
29. Дубовик С.Г. Болонський процес. Методичні вказівки для проведення практичного заняття по темі: «Болонський процес як засіб інтеграції і демократизації вищої освіти країн Європи» для студентів 5, 6 курсів денної та заочної форми навчання всіх спеціальностей. / С.Г. Дубовик. - Суми, 2012 рік, 10 с.
30. Дубовик С.Г. Діловодство в митній справі. Методичні вказівки для проведення практичного заняття по темі: «Складання та оформлення документів» для студентів 2 курсу денної та заочної форми навчання за напрямом підготовки 0305 Економіка і підприємництво (ТТП). / С.Г. Дубовик. – Суми, 2012 рік, 57 ст.
31. Дубовик С.Г. Діловодство в митній справі. Методичні вказівки для проведення практичного заняття по темі: «Документація з прийому на роботу та укладання особової справи» для студентів 2 курсу денної та заочної форми навчання за напрямом підготовки 0305 Економіка і підприємництво (ТТП). / С.Г. Дубовик. – Суми, 2012 рік, 28 ст.
32. Дубовик С.Г. Діловодство в митній справі. Методичні вказівки для проведення практичного заняття по темі: «Облікові документи по кадрах» для студентів 2 курсу денної та заочної форми навчання за напрямом підготовки 0305 Економіка і підприємництво (ТТП). / С.Г. Дубовик, О.Г. Щербак, В.О. Кунда – Суми, 2012 рік, 29 ст.
33. Дубовик С.Г. Менеджмент організацій. Методичні вказівки для проведення практичного заняття по темі: «Результативність та ефективність менеджменту організацій» для підготовки спеціалістів та магістрів за напрямом 030601 «Менеджмент» зі спеціальностей 7.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування» та 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування» денної та заочної форми навчання / С.Г. Дубовик, В.О. Кунда. – Суми, 2012. – 15 с.
34. Дубовик С.Г. Менеджмент організацій. Методичні вказівки для проведення практичного заняття по темі: «Управління матеріально-технічною підсистемою організації (оцінка рівня промислово-виробничого потенціалу організації)» для підготовки спеціалістів та магістрів за напрямом 030601 «Менеджмент» зі спеціальностей 7.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування» та 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування» денної та заочної форми навчання / С.Г. Дубовик, В.О. Кунда. – Суми, 2012. – 25 с.
35. Дубовик С.Г. Менеджмент організацій. Методичні вказівки для проведення практичного заняття по темі: «Соціально-психологічна підсистема організації» для підготовки спеціалістів та магістрів за напрямом 030601 «Менеджмент» зі спеціальностей 7.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування» та 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування» денної та заочної форми навчання / С.Г. Дубовик, О.Г. Щербак, В.О. Кунда. – Суми, 2012.–29 с.
36. Дубовик С.Г. Менеджмент організацій. Методичні вказівки для проведення практичного заняття по темі: «Керівництво в організації» для студентів 5, 6 курсів денної та заочної форми навчання за спеціальностями 7.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування» та 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування». / С.Г. Дубовик. – Суми, 2012 рік, 56 с.
37. Дубовик С.Г. «Основи менеджменту: Конспект лекцій для студенів 3 курсу денної і заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.051701 Харчові технології та інженерія»». / С.Г. Дубовик, С.В. Нєсвєтова. - Суми, 108 с. - 2013 р.
38. Дубовик С.Г. Діловодство. Методичні вказівки для проведення практичного заняття по темі: «Організація роботи з документами» для студентів 3, 4 курсу денної та заочної форми навчання за напрямом підготовки 0517 «Харчова промисловість та переробка сільськогосподарської продукції» / С.Г. Дубовик. - Суми, 2013 рік – 30 с.
39. Дубовик С.Г. «Діловодство. Методичні вказівки для проведення практичного заняття по темі: «Робота з документами, що містять комерційну таємницю» для студентів денної та заочної форм навчання за всіма напрямами підготовки» / С.Г. Дубовик. - Суми, 2013 рік – 13 с.
40. Дубовик С.Г. Менеджмент організацій. Методичні вказівки для проведення практичного заняття по темі: «Організаційний інжиніринг» для студентів 5, 6 курсів денної та заочної форми навчання за спеціальностями 7.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування» та 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування». / С.Г. Дубовик. – Суми, 2013 рік, 19 с.
41. Дубовик С.Г. Менеджмент організацій. Методичні вказівки для проведення практичного заняття по темі: «Управлінські моделі» для студентів 5, 6 курсів денної та заочної форми навчання за спеціальностями 7.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування» та 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування». / С.Г. Дубовик. - Суми, 2013 р. – 18 с.
42. Дубовик С.Г. Менеджмент організацій. Методичні вказівки для проведення практичного заняття по темі: «Проектування організаційних змін» для студентів 5, 6 курсів денної та заочної форми навчання за спеціальностями 7.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування» та 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування». / С.Г. Дубовик. – Суми, 2013 рік, 25 с.
43. Дубовик С.Г. Діловодство. Методичні вказівки для проведення практичного заняття по темі: «Документування електронних документів» для студентів денної та заочної форм навчання за всіма напрямами підготовки / С.Г. Дубовик. – Суми, 2014 рік, 30 ст.
44. Діловодство. Методичні вказівки для проведення практичного заняття по темі: «Підготовка і передача документів до архіву» для студентів денної та заочної форм навчання за всіма напрямами підготовки» / С.Г. Дубовик. – Суми, 2014 рік, 35 ст.
45. Дубовик С.Г. Менеджмент організацій. Методичні вказівки для проведення практичного заняття по темі: «Організаційний механізм менеджменту організацій» для студентів 5, 6 курсів денної та заочної форми навчання за спеціальностями 7.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування» та 8.03060101 «Менеджмент організацій адміністрування» / С.Г. Дубовик. – Суми, 2014 рік, 25 ст.
46. Драбчук Т.І. „Методичні вказівки до проведення ділової гри на тему: «Експертні методи прийняття управлінських рішень» (для студентів економічних спеціальностей)"
47. Драбчук Т.І. Управління персоналом. Формування персоналу організації. Методичні настанови щодо проведення практичних занять для студентів 4 курсу спеціальностей „Менеджмент організацій" та „Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності" денної форми навчання/ Суми, 2009 рік
48. Драбчук Т.І. Управління персоналом. Конспект лекцій з дисципліни для студентів 4 курсу спеціальностей „Менеджмент організацій" та „Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності" денної форми навчання / Суми, 2009 рік
49. Драбчук Т.І. Методичне видання: „Управління персоналом. Навчально-методичний посібник щодо самостійного вивчення теми „Соціоніка персоналу". Частина 1. Визначення соціотипу особистості. - Суми, 2010 рік, 105 стор.
50. Драбчук Т.І. Основи менеджменту. Робочий зошит для практичних занять для студентів 5 курсу спеціальності 7.130104 „Захист рослин" денної форми навчання/ Т.І. Драбчук - Суми, 2011 рік, 63 стор. (2,6 уда).
51. Драбчук Т.І. Основи менеджменту. Навчально-методичний посібник щодо самостійного вивчення теми „Особливості міжтипної взаємодії (інтертипні відносини)" для студентів 4 курсу напряму підготовки 0502 „Менеджмент" та 7.130104 „Захист рослин"/Т.І.Драбчук - Суми, 2011 рік, 30 стор.(1,25 уда).
52. Драбчук Т.І. Менеджмент і маркетинг. Конспект лекцій з дисципліни (для студентів 4 курсу напряму підготовки 6.100202 „Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва")/ Т.І.Драбчук - Суми, 2011 рік, 166 стор.(6,9 уда).
53. Драбчук Т.І. Менеджмент і маркетинг. Навчально-методичний посібник щодо самостійного вивчення теми „Маркетингові дослідження" для студентів 4 курсу денної форми навчання за напрямами підготовки 6.090102 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» та 6.100102 «Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва»/Укл. Т.І.Драбчук// - Суми, РВВ, СНАУ, 2,5 друк.арк.
54. Менеджмент і маркетинг. Робочий зошит для практичних занять для студентів 4 курсу денної форми навчання за напрямами підготовки 6.090102 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» та 6.100102 «Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва» /Укл. Т.І.Драбчук// - Суми, РВВ, СНАУ, 2,7 друк.арк.
55. Діловий етикет. Оволодіння технікою публічного виступу. Методичні рекомендації щодо проведення практичного заняття для студентів 5 курсу денної і заочної форм навчання за спеціальностями: 7.06010101 «Промислове і цивільне будівництво», 8.06010101 «Промислове і цивільне будівництво», 8.03050701 «Маркетинг», 8.03050401 «Економіка підприємства», 8.09010201 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва», 7.10010203 «Механізація сільського господарства», 8.10010203 «Механізація сільського господарства», 7.09010303 «Садово-паркове господарство», 7.09010501 «Захист рослин», 7.05170104 «Технологія зберігання, консервування та переробки м'яса», 7.05170108 «Технологія зберігання, консервування та переробки молока» /Укл. Т.І.Драбчук, Т.М.Заболотна// - Суми, РВВ, СНАУ, 2 друк.арк.
56. Методичні настанови щодо проходження виробничої практики з менеджменту для студентів спеціальності 8.03060101 «Менеджмент організацій та адміністрування» ОКР «магістр» денної форми навчання» /Укл. Дубовик С.Г., Щербак О.Г., Драбчук Т.І. // Суми, РВВ, СНАУ, 1,8 друк.арк.
57. «Менеджмент і маркетинг. Методичні вказівки для виконання контрольної роботи для студентів 4 курсу напрямів підготовки 6.100202 «Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва» та 6.090102 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» денної та заочної форми навчання» /Укл. Драбчук Т.І. // Суми, РВВ, СНАУ, 0,5 друк.арк.
58. «Менеджмент і маркетинг. Методичні вказівки із самостійної роботи для студентів 4 курсу напрямів підготовки 6.100202 «Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва» та 6.090102 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» денної та заочної форми навчання» /Укл. Драбчук Т.І. // Суми, РВВ, СНАУ, 0,6 друк.арк.
59. «Основи менеджменту. Методичні вказівки для виконання контрольної роботи для студентів 5 курсу спеціальності 7.09010501 «Захист рослин» денної форми навчання» /Укл. Драбчук Т.І. // Суми, РВВ, СНАУ, 0,5 друк.арк.
60. «Основи менеджменту. Методичні вказівки із самостійної роботи для студентів 5 курсу спеціальності 7.09010501 «Захист рослин» денної форми навчання» /Укл. Драбчук Т.І. // Суми, РВВ, СНАУ, 0,8 друк.арк.
61. Робочий зошит для проведення практичних занять з навчальної дисципліни «Стратегічний менеджмент» для студентів 5 курсу спеціальності 8.050201 «Менеджмент організацій», 8.050206 «Менеджмент ЗЕД» в аграрних вищих навчальних закладах III – IV рівнів акредитації денної та заочної форми навчання - Суми: СНАУ, 2011.- 72с. Протокол № 4 від "28" березня 2011р.
62. Щербак О.Г., Дубовик С.Г., Нєсвєтова С.В., Галінська А.В. Психологія управління. Робочий зошит для студентів 5 курсу економічних спеціальностей денної форми навчання (англійською мовою / Суми: СНАУ, 2009. – 42 с.
63. Щербак О.Г., Нєсвєтова С.В. Психологія. Робочий зошит для практичних занять для студентів 3 курсу денної та заочної форми навчання спеціальності 6.100102 „Процеси, машини та обладнання аграрного виробництва" / Суми: СНАУ, 2010. - 50с.
64. Нєсвєтова С.В., Щербак О.Г. Психологія і педагогіка: Робочий зошит для практичних занять з навчальної дисципліни «Психологія і педагогіка» для студентів 6 курсу спеціальності 8.130102 «Агрономія» / Суми: СНАУ, 2010. – 32 с.
65. Дубовик С.Г., Нєсвєтова С.В., Щербак О.Г., Кунда В.О. Психологія управління в схемах і таблицях: навчально-методичний посібник для підготовки магістрів та спеціалістів за напрямом 0502 Менеджмент із спеціальностей 8.050201 «Менеджмент організацій» 8.000007 «Адміністративний менеджмент», 8.050206 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» в агарних вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації / Суми: СНАУ, 2010. - 202 с.
66. Щербак О.Г. Психологія. Робочий зошит для практичних занять для студентів 4-го курсу спеціальності 6.130400 «Садово-паркове господарство»денної та заочної форми навчання / Суми: СНАУ, 2011. - 43с.
67. Щербак О.Г. Основи психології і педагогіки. Робочий зошит для практичних занять для студентів 4 курсу денної і заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.100101 «Енергетика та електротехнічні системи в агропромисловому виробництві» / Суми: СНАУ, 2011. - 32 с.

Популярные краски для мастики и как их наносить
Посмотреть классные триллеры лучшие всех времен и народов

Термін навчання: підготовка фахівців за напрямом освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра – 4 роки, підготовка фахівців за напрямом освітньо-кваліфікаційного рівня магістра – 1,5 року.

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #fsmac9 #eef8239 #241013141550